Skip to main content

Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Nicoccino Holding AB har fastställts till 1,84 SEK per aktie och teckningsperioden inleds idag, den 18 september 2023

Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Nicoccino Holding AB (publ) har fastställts till 1,84 SEK per aktie och teckningsperioden inleds idag, den 18 september 2023

Nicoccino Holding AB (publ) emitterade 3 595 800 teckningsoptioner av serie TO1 i samband med företrädesemission i juni 2022. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optioner av serie TO1 är fastställd till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under mätperioden 4 – 15 september 2023, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktie och inte högre än 4,50 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till 2,63 SEK och således är teckningskursen fastställd till 1,84 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 pågår den 18 – 29 september 2023.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, http://www.nicoccino.se.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1

Teckningsperiod: 18 september 2023 – 29 september 2023

Teckningskurs: 1,84 SEK per aktie

Sista handelsdag för teckningsoptioner av serie TO1: 26 september 2023

Emissionsvolym: 3 595 800 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 3 595 800 aktier och Nicoccino kan tillföras som högst cirka 6,6 MSEK före emissionskostnader.

Utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 179 790 SEK, från 1 366 935 SEK till 1 546 725 SEK.  Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 3 595 800 aktier, från 27 338 700 till 30 934 500 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 11,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 29 september 2023, alternativt avyttras senast den 26 september 2023, förfaller. För att teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att teckningsoptionsinnehavare aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar teckningsoptionerna. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälan tidigare än den 29 september 2023. 

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckningsoptionsinnehavare kan kontakta sin förvaltare för ytterligare information.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: emissioner@mangold.se

För mer information, kontakta

Fredrik Laurell, VD, +46 733 98 04 74, fredrik.laurell@nicoccino.se

Nicoccino tillverkar och distribuerar nicotine strips. Produkterna finns att köpa på https://shop.nicoccino.se/

Nicotine strips adresserar den växande marknaden för nikotinportioner och erbjuder unika fördelar jämfört med traditionella prillor:

Snabb nikotinleverans  – frisättning av nikotin inom några sekunder, allt nikotin levererat efter några minuter.

Diskret användande  – nicotine strips syns inte och upplöses efter några minuter. Inget behöver tas ut och kastas. Bekvämt för användaren och bra för miljön

Nicoccino har kontor i Vallentuna norr om Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.


TO1

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.