Skip to main content

Q4 DELÅRSRAPPORT OKTOBER – DECEMBER 2018 NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Koncernens utveckling

KONCERNEN                                                                                                            2018           2017           2018         2017

Tkr (om ej annat anges)                                                                                             okt-dec       okt-dec      jan-dec     jan-dec

Nettoomsättning                                                                                                            0                    0                 0                0

Resultat efter skatt                                                                                                    -767              -829        -3 548      -5 689

Kassaflöde från rörelsen                                                                                           -883          -1 569        – 3 594      -6 825

Likvida medel på balansdagen                                                                                13 937         17 531        13 937     17 531

Eget kapital på balansdagen                                                                                   13 571         17 713        13 571     17 713

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG
OKTOBER – DECEMBER 2018

 • Koncernens nettoomsättning under det fjärde kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
 • Nettoresultatet uppgick till -0,8 MSEK, (-0,8 MSEK)
 • Resultatet per aktie blev -0,06 SEK (-0,06),
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,9 MSEK (-1,6 MSEK) eller

-0,06 SEK (-0,11 SEK) per aktie.

 • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 13,9 MSEK

(17,5 MSEK).

 • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 13,6 MSEK
 • (17,7 MSEK).
 • Japanska patentverket meddelade att bolagets nikotinpatentansökan har beviljats.
 • Nicoccino har inlett diskussioner med potentiella samarbetspartners.
 • Produktion planeras starta under kvartal 1, 2019.

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2018

 • Koncernens nettoomsättning under perioden var 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
 • Nettoresultatet uppgick till -3,5 MSEK, (-5,7 MSEK)
 • Resultatet per aktie blev -0,26 SEK (-0,41),
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,6 MSEK (-6,8 MSEK) eller          -0,26 SEK (-0,49 SEK) per aktie.
 • Grundpatentet för buckala filmen har beviljats i Europa.
 • Styrelsen har fattat beslut att satsa vidare på en ny förpackningslösning en multipack som väsentligt reducerar tillverkningskostnaden per dos. Produkten kommer att vara konsumentvänligare och kommer även att minimera belastningen på miljön genom att minska mängden förpackningsmaterial.
 • Kostnadsreduktionen och en öppning på konsumentmarknaden kommer att innebära ett halvårs senareläggning av kliniska studien för läkemedelsprodukten.
 • Under perioden har ett förslag ”Beskattning av nikotinhaltiga produkter i mun och näsa som ej innehåller tobak” (proposition (2017/18:187)), trätt i laga kraft, vilket därmed kommer att ge Nicoccino möjlighet att sälja produkter utanför läkemedelsmarknaden.
 • Japanska patentverket har utfärdat ett föreläggande om godkännande av bolagets nikotinpatentansökan.
 • Det europeiska patentverket har godkänt bolagets nikotinpatentpatentansökan.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Nicoccino har inlett diskussioner med potentiell samarbetspartner.

Det Europeiska Patentverket, (European Patent Office, EPO), har beslutat att bevilja Nicoccino AB ett europeiskt patent (EP2830589), vilket ger patent i totalt 40 länder.

Det mexikanska patentverket har godkänt bolagets patentansökan nr MX/a/2014/010760. Patentet kommer att beviljas inom en snar framtid.

Kort om Nicoccino och vår produkt

OM BOLAGET

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie förväntas att registreras som ett läkemedel för rökavvänjning. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners som har större finansiella möjligheter att nå ut på den globala marknaden.

Under 2014/2015 genomfördes en kommersiell testlansering i Storbritannien där Nicoccino såldes som en konsumentprodukt via nätet och i detaljhandeln. Detta bekräftade att konceptet fungerar och att det finns stor potential för denna nya typ av nikotinprodukt.

Nicoccino har sitt kontor i Täby. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.  

För ytterligare information, se http://www.niccocino.se.

OM PRODUKTEN

Produkten är en tunn film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ när de vill sluta röka.

Efter läkemedelsregistreringen kommer produkten att säljas som ett rökavvänjnings-preparat.

Filmen placeras under läppen eller på annan munslemhinna, där den levererar en snabb och påtaglig nikotineffekt. Inom ett par minuter har nikotinet avgetts och filmen lösts upp utan att lämna någon restprodukt i munnen.

Den unika plattformen uppbyggd av alginat smälter långsammare än andra filmer, vilket ger en förlängd tid för adsorption av den aktiva substansen. Den innovativa produkten är utvecklad i Sverige efter resultatet av tio års forskning och utveckling.

Filmen är lövtunn och innehåller 2 mg nikotin, med en yta som motsvarar ungefär hälften av ett frimärke. Förutom nikotin godkänt för läkemedel består produkten till största delen av ett alginat, som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade.

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

Anders Ulfhielm, VD Nicoccino Holding AB
+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019, kl. 08:00 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.