Skip to main content

Q3 DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019 NICOCCINO HOLDING AB (publ), korrigering

Korrigering avser tidigare felaktig hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Koncernens utveckling

KONCERNEN                                                                juli-sept  juli-sept   jan-sept  jan-sept   helår

Tkr                                                                                    2019       2018        2019        2018       2018

Nettoomsättning                                                                 0               0              0               0              0

Resultat efter skatt                                                      -1 047         -625    -2 646     -2 781    -3 903

Kassaflöde från den löpande verksamheten          -1 217         -908    -2 709     -2 696    -3 594

Likvida medel på balansdagen                                     9 844     14 820     9 844    14 820   13 937

Eget kapital på balansdagen                                        9 926      14 377     9 926    14 377   13 571

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG
JULI – SEPTEMBER 2019

 • Koncernens nettoomsättning under det tredje kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
 • Nettoresultatet uppgick till -1,0 MSEK, (-0,6 MSEK)
 • Resultatet per aktie blev -0,08 SEK (-0,05 SEK),
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,2 MSEK (-0,9 MSEK) eller

-0,10 SEK (-0,07 SEK) per aktie.

 • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 9,8 MSEK

(14,8 MSEK).

 • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 9,9 MSEK

(14,4 MSEK).

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Patentverken i México, Kanada och Sydkorea har godkänt bolagets patent. Sydkorea kommer att bli det 51: a landet där patentet beviljats. Då nikotinpatentet bygger på plattformspatentet vilket bolaget nyttjar genom licensiering har produktskyddet förlängts fram till 2033.

Nicoccino AB har meddelats att det israeliska patentverket har utfärdat ett föreläggande om godkännande av bolagets nikotinpatentansökan. Det innebär att patentet kommer att beviljas inom en snar framtid.

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2019 I SAMMANDRAG

 • Koncernens nettoomsättning under perioden var 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
 • Nettoresultatet uppgick till -3,6 MSEK, (-2,8 MSEK)
 • Resultatet per aktie blev -0,26 SEK (-0,20 SEK),
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,1 MSEK (-2,7 MSEK) eller

-0,30 SEK (-0,19 SEK) per aktie.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Nicoccino har inlett diskussioner med potentiella samarbetspartners och diskussionerna fortlöper.

Det Europeiska Patentverket, (European Patent Office, EPO), har beslutat att bevilja Nicoccino AB ett europeiskt patent (EP2830589), vilket ger patent i totalt 40 länder.Patentverken i México, Kanada och Sydkorea har godkänt bolagets patent. Sydkorea kommer att bli det 51: a landet där patentet beviljats. Då nikotinpatentet bygger på plattformspatentet vilket bolaget nyttjar genom licensiering har produktskyddet förlängts fram till 2033.

Nicoccino AB har meddelats att det israeliska patentverket har utfärdat ett föreläggande om godkännande av bolagets nikotinpatentansökan. Det innebär att patentet kommer att beviljas inom en snar framtid.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

NICOCCINO FÖLJER UTVECKLINGEN AV HÄLSORISKER MED E-CIGARETTER.

I USA har man rapporterat flera dödsfall och flera hundra personer som har fått lungskador orsakat av e-cigarrettrökning. Hälsomyndigheterna planera försäljningsstopp av e-cigaretter med smakämnen.Den pågående rapporteringen angående hälsorisker och eventuella förbud/restriktioner rörande e-cigaretter gynnar Nicoccinos position på nikotinmarknaden.

Detta kommer att bidra till diskussioner med fler potentiella partners på världsmarknaden. Nicoccinos produkt kan idag säljas som konsumentprodukt i Sverige och USA.

Marknaden för nikotinkonsumentprodukter ökar varje år och omsätter idag ca 120 miljarder kronor per år. Detta är betydligt mer än för nikotinläkemedel. Merparten av omsättningen kommer från e-cigaretter som nu hotas av kraftiga restriktioner. Idag omfattas även e-cigaretter av liknade förbud som för cigaretter; tex rökning på offentliga platser som restauranger, flyg, tåg och arbetsplatser.

I USA och Sverige samt delar av EU har tobaksfria snusprodukter innehållande nikotin vuxit starkt som bland annat ett led i striktare regelverk för e-cigarettanvändning och de uppkomna potentiella hälsorisker som finns med rökning av e-cigaretter. Dessutom har myndigheterna börjat forma regelverk kring dessa produkter viket gör spelplanen förutsägbar för marknaden.

Nicoccino har i diskussion med potentiell partner under året utvecklat en ny multiförpackning som ger Nicoccino en stor kostnadsfördel både i produktions- och konsumentledet.

Nicoccino kommer att utföra en marknadsstudie för att visa på vår produkts positionering på konsumentmarknaden.

 • E-cigaretter har börjat ifrågasättas ur hälsosynpunkt.
 • E-cigaretter riskerar ytterligare reglering och restriktioner.
 • Ökad efterfrågan på alternativa tobaksfria och rökfria nikotinprodukter på världsmarknaden.
 • Tydligare regelverk från myndigheter.
 • Nicoccinos nyutvecklade förpackningslösning med en marknadsstudie, som markerar produktens position på konsumentmarknaden.

Detta sammantaget kommer att stärka Nicoccinos produktprofil och vi intensifierar nu samtalen med våra potentiella partners på världsmarknaden.

Det israeliska patentverket har godkänt Nicoccinos nikotinpatent och kommer att bli det 52: a landet där patentet beviljats. Då nikotinpatentet bygger på plattformspatentet vilket bolaget nyttjar genom licensiering har produktskyddet förlängts fram till 2033.

Kort om Nicoccino och vår produkt

OM BOLAGET

Nicoccino utvecklar och tillverkar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt baserad på en alginatplattform uppbyggd, som en tunn film. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners som har större finansiella möjligheter att nå ut på den globala marknaden.

Under 2014/2015 genomfördes en kommersiell testlansering i Storbritannien där Nicoccino såldes som en konsumentprodukt via nätet och i detaljhandeln. Detta bekräftade att konceptet fungerar och att det finns stor potential för denna nya typ av nikotinprodukt.

Nicoccino har sitt kontor i Täby. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.  

För ytterligare information, se http://www.niccocino.se.

OM PRODUKTEN

Produkten är en tunn film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb leverans av nikotin till hjärnan utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda snusare och rökare en alternativ nikotinprodukt.

Filmen placeras under läppen eller på annan munslemhinna, där den levererar en snabb och påtaglig nikotineffekt. Inom ett par minuter har nikotinet avgetts och filmen lösts upp utan att lämna någon restprodukt i munnen.

Den unika plattformen uppbyggd av alginat smälter långsammare än andra filmer, vilket ger en förlängd tid för adsorption av den aktiva substansen. Den innovativa produkten är utvecklad i Sverige efter resultatet av tio års forskning och utveckling.

Filmen är lövtunn och innehåller 2 mg nikotin, med en yta som motsvarar ungefär hälften av ett frimärke. Förutom nikotin godkänt för läkemedel består produkten till största delen av ett alginat, som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade.

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

Anders Ulfhielm, VD Nicoccino Holding AB
+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

 

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2019, kl. 08:00 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Nicoccino utvecklar och tillverkar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt baserad på en alginatplattform uppbyggd, som en tunn film. Syftet med produkten är att erbjuda snusare och rökare en alternativ nikotinprodukt.

Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners som har större finansiella möjligheter att nå ut på den globala marknaden.

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.