Skip to main content

Q3 Delårsrapport 1 juli - 30 september 2021

Q3 Delårsrapport

1 juli – 30 september 2021

Nicoccino Holding AB (publ.)

Org. Nr. 556942–1604

KONCERNENS UTVECKLING

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG
JULISEPTEMBER 2021

 • Koncernens nettoomsättning under det tredje kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK)
 • Nettoresultatet uppgick till -1,4 MSEK, (-1,6 MSEK) 
 • Resultatet per aktie blev -0,07 SEK (-0,11 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,6 MSEK (-1,6 MSEK) eller -0,03 SEK (-0,11 SEK) per aktie
 • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 18,6 MSEK (4,1 MSEK)
 • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 19,3 MSEK (4,6 MSEK)

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Förpackningsmaskinen från Schur Star Systems har levererats och installerats i Täby och relevanta personer har utbildats. Testkörningar har gått väl och utfasning av dosa och infasning av påsar planeras genomföras under Q1 2022.
 • Ett avtal har träffats med Hanbury-Autogil Ltd, en teknikkonsultfirma i Storbritannien, om att genomföra en förstudie av en lösning för skärning och klippning av filmråvara. Lösningen syftar till att integrera tillverkningsprocessen mellan film på rulle och konsumentförpackning. När lösningen är implementerad kommer Nicoccinos nicotine strips att kunna produceras i ett flöde. Förstudien väntas vara genomförd innan årsskiftet. Efter avslutad förstudie kommer bolaget fatta beslut om Hanbury-Autogil ska få uppdraget att leverera den färdiga lösningen.
 • Bolaget har sagt upp sin nuvarande kontors- och lablokal på Lahällsvägen from 1 augusti 2022. Sökande efter ny lokal med plats för egen produktion har inletts.
 • Förhandlingar med kontraktsproducenter av filmråvara på rulle fortlöpte. Diskussionerna har fortsatt fokuserats kring tre områden:
  • Produktionskostnad – en väg fram för förbättrad kostnadsbild har identifierats. Utvärdering av alternativa produktionslösningar av filmråvara fortgår.
  • Teknisk kompatibilitet – erforderlig maskinell utrustning har identifierats.
  • Regulatorisk – en legal analys är slutförd och har bekräftat att produktion kan ske utan att hämma kontraktsproducentens övriga verksamhet.
 • Bolagets ansökan om patent har beviljats i Malaysia och är därmed beviljat i totalt 54 länder. Ytterligare utestående ansökningar föreligger nu endast i Brasilien samt i Indien.
 • Diskussioner med potentiella samarbetspartners fortlöper. Såväl diskussioner som syftar till en initial, begränsad lansering av nicotine strips i detaljhandeln och/eller e-handel som andra typer av partnerskap. Lansering i större skala kan ske först när bolaget har en färdig integrerad produktionsprocess på plats.

FINANSIELL UTVECKLING

Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen (ÅRL) samt IFRS, så som antagits av EU. För moderbolaget har årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer tillämpats.

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 9 tkr (20 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 1 341 tkr (1 583 tkr), fördelat på råvaror och förnödenheter 377 tkr (42 tkr), övriga externa kostnader 456 tkr (1 375 tkr), personalkostnader 450 tkr (110 tkr) samt avskrivningar 58 tkr (56 tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -1 352 tkr (-1 563 tkr), eller -0,07 kr (-0,11 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till -1 256 tkr (-1 770 tkr) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till – 642 tkr (-1 552 tkr), eller -0,03 kr (-0,11 kr) per aktie. Koncernens likvida medel var vid periodens slut 18 626 tkr (4 090 tkr).

Investeringar

Under kvartalet har nettoinvesteringar om 615 tkr (218 tkr) gjorts i anläggningstillgångar

Medarbetare

Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 1 (0).

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 19 286 tkr (4 569 tkr) eller 0,93 kr (0,33 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens slut 95% (86%).

MODERBOLAGET

Nicoccino Holding AB är moderbolag i en koncern med totalt tre bolag. Nicoccino Holding AB äger samtliga aktier i Nicoccino AB (556958–3353) som i sin tur äger 100% av aktierna i Nicoccino Ltd London (08718046). Nicoccino Ltd London är vilande.

Tredje kvartalet juli-september 2021

Nettoomsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 588 tkr (824 tkr), varav övriga externa kostnader utgjorde 138 tkr (713 tkr), personalkostnaderna 450 tkr (111 tkr) och av- och nedskrivningar 0 tkr (0 tkr). Resultat efter finansnetto var för kvartalet -84 tkr (-329 tkr).

Likviditeten i moderbolaget per 30 september 2021 var 18 217 tkr (3 953 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 17 870 tkr (3 376 tkr) och soliditeten var 96% (45%).

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Nicoccino Holding AB uppgår till 1 037 tkr fördelat på 20 745 000 utestående aktier.

Aktien

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. Bolaget hade per 30 september 2021 3 418 aktieägare.

Incitamentsprogram

I koncernen finns inga optionsprogram eller andra aktierelaterade program. Verkställande direktören har incitamentsprogram relaterade till aktiekursen vid avyttring av hela eller delar av företagets verksamhet.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under kvartalet.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Vidare information återfinns i bolagets årsredovisning, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.nicoccino.se.

Nya IFRS och tolkningar som tillämpas:

Bolaget har ännu ej några väsentliga intäkter varför tillämpningen av IFRS 15 inte är giltig.

IFRS 16 Leasingavtal. Koncernen tillämpar den nya standarden, vilket innebär att koncernens hyresavtal för lokaler redovisas som tillgång i form av en nyttjanderätt och leasingskuld.

Företagen i koncernen har valt att tillämpa lättnadsreglerna då leasingavtal av mindre värde och avtal som löper under kortare tidsperiod än 12 månader från övergångstidpunkten inte inkluderas. Bolagen har valt att tillämpa partiell retroaktivitet där jämförande år inte räknas om och den ackumulerade effekten redovisas som en justering av ingående eget kapital vid första tillämpningsdagen.

Tillgångarna i koncernen ökade per 1 januari 2019 med 481 TSEK och koncernens skulder med 481 TSEK. Soliditeten vid övergången påverkades negativt med ca 3%-enheter.

Definitioner och nyckeltal

Resultat per aktie

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier

Det genomsnittliga antalet aktier i Nicoccino Holding AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Nicoccino Holding AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i relation till eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital

Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Kassaflöde per aktie

Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm 2021-11-25

Styrelsen och verkställande direktören för

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Fredrik Hübinette                                                                                    Johan Thorell
Styrelsens ordförande                                                                   Styrelseledamot

Fredrik Laurell                                                                                  Anders Ulfhielm Verkställande direktör                                                                   Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter:

Helårsrapport 2021 – 17 februari

Q1 – 18 maj

Q2 – 25 augusti

Q3 – 16 november

För ytterligare information kontakta gärna:

Fredrik Laurell +46 733 98 04 74

fredrik.laurell@nicoccino.se

Lahällsvägen 48

183 30 TÄBY

http://www.nicoccino.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2021, kl 15:00 CET.

Nicoccinos övergripande mål är att erbjuda vuxna konsumenter ett säkert och enkelt sätt att njuta av nikotin snabbt och diskret. Bolagets produkter finns att köpa på shop.nicoccino.se.

Nicoccino har huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.

Fredrik Laurell
CEO
fredrik.laurell@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patenterad oral nikotinprodukt som säljs online på shop.nicoccino.se. Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.

Q3 2021 Nicoccino Holding final

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.