Skip to main content

Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016 NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Koncernens utveckling

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG 
APRIL – JUNI

  •      Koncernens omsättning under det andra kvartalet var 53 TSEK (397 TSEK).
  •      Nettoresultatet uppgick till -4,9 MSEK (-7,4 MSEK) eller -0,35 SEK per aktie (-0,56).
  •      Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1,2 MSEK (-7,4) eller 0,08 SEK per aktie (-0,56).
  •      Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 28,1 MSEK (50,0 MSEK).
  •      Bolaget fortsätter strategin med att uppnå läkemedelsklassificeringen av nikotinfilmen och har under andra kvartalet fokuserat på att hitta lämpliga samarbetspartner för detta arbete.
  •      Under juni månad genomfördes kampanj online där bolaget sålde ut produkter med kort hållbarhet till rabatterat pris. Kunderna svarade bra på kampanjen och nästan hela lagret såldes slut. 

PERIODEN I SAMMANDRAG
JANUARI – JUNI

  •      Koncernens omsättning under perioden var 235 TSEK (522 TSEK).
  •      Nettoresultatet uppgick till -13,9 MSEK (-16,2 MSEK) eller -1,01 SEK per aktie (-1,33 SEK).
  •      Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8,1 MSEK (-15,2 MSEK) eller -0,59 SEK per aktie (-1,25 SEK).

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  •      Inga väsentliga händelser efter periodens slut.

 
VD har ordet


Bolagets fokus

I linje med vår strategi fortsätter vi resan mot en läkemedelsklassificering av Nicoccino™ och fokus-erar våra resurser mot detta mål. Som nämnts i tidigare rapporter har bolaget genomgått en stor organisatorisk förändring under våren genom att ha stängt Londonkontoret, och den förändringen fortlöper i form av sänkta kostnader för företaget. Detta ger oss större möjlighet till att göra aktiva val istället för att behöva ta forcerade beslut.

Försäljning

Den fysiska försäljningen i Storbritannien avslutades under första kvartalet men vi säljer fortfarande Nicoccino™ via näthandeln. Vi kommer att fortsätta försäljningen så länge lagret räcker och min bedömning är att produkten kommer att finnas tillgänglig till slutet av året.

Försäljningen under andra kvartalet har dominerats av en utförsäljning av produkter med kort hållbarhet och den kampanjen har slagit väl ut och nästan hela lagret såldes ut. Det är mycket glädjande att det finns ett stort intresse bland våra befintliga användare.

Produktion och Utveckling

Under våren har bolaget varit i kontakt med ett flertal tillverkare innefattande GMP standard. Vi har nära kontakter med producenter både i Europa och USA, men viktigast är att den vi väljer har lång erfarenhet av att producera läkemedel och framförallt produkter med våra egenskaper. Vi har goda förhoppningar att mot senare delen av året kunna producera nikotinfilmen enligt läkemedels-standard för att sedan gå in i klinisk studie.

Framtiden

I planen ligger att vi ska inleda klinisk studie under första kvartalet 2017 och fram till dess läggs samtliga resurser på att producera nikotinfilmen enligt läkemedelsstandard. Förberedelserna inför en klinisk studie är många och innehåller en omfattande dokumentation samt tekniskt arbete där maskiner testkörs och laboratoriearbete utförs. När detta är genomfört producerar man en s.k. klinisk batch som den kliniska studien baseras på.

Syftet med att klassificera nikotinfilmen som ett läkemedel är solklart, att öka aktieägarvärdet och tillföra värde i bolaget.

En läkemedelsklassificering kommer att skapa en tydlig regulatorisk hemvist vilket gör produkten mer attraktiv för globala spelare aktiva inom framtida rökavvänjningsprodukter.

Kort om Nicoccino och vår produkt

OM BOLAGET

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Genom en tydlig klassificering minskar den regulatoriska osäkerheten och öppnar upp för försäljning på nya marknader som annars inte vore tillgängliga. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners som har större finansiella möjligheter att nå ut på den globala marknaden.

Under 2014/2015 genomfördes en kommersiell testlansering i Storbritannien där Nicoccino såldes som en konsumentprodukt via nätet och i detaljhandeln. Denna introduktion bekräftade att konceptet fungerar och att det finns stor potential för denna nya typ av nikotinprodukt.

I början på 2016 lades strategin om med ett ökat fokus på att skapa en produktplattform som skall kunna användas av partners som vill etablera sig på marknaden för läkemedelsklassade nikotinprodukter eller vill utöka sin befintliga produktportfölj. Denna förändring innebär en prioritering avseende att uppnå läkemedelsklassificeringen för att ingå i partnersamarbeten.

Nicoccino har sitt kontor i Täby, utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.

För ytterligare information, se http://www.niccocino.se

OM PRODUKTEN

Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat.

Filmen placeras under läppen eller på annan munslemhinna där den levererar en snabb och påtaglig nikotineffekt. Inom ett par minuter har nikotinet avgetts och filmen lösts upp utan att lämna någon restprodukt i munnen.

Plattformen är framtagen i Sverige och är resultatet av tio års forskning och utveckling.

Filmen är lövtunn och innehåller 1 mg nikotin, med en yta som motsvarar ungefär hälften av ett frimärke. Förutom läkemedelsklassat nikotin består produkten till största delen av en alginat som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade.

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

Johan Cram, VD Nicoccino Holding AB
+46 708 980 418
johan.cram@nicoccino.se

Informationen är sådan som Nicoccino Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 aug, 2016 kl. 08.00.

Johan Cram, VD, Nicoccino Holding

0708-980 418
johan.cram@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Nicoccino Holding Q2-rapport, 2016

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.