Skip to main content

Q1 DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019 NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Koncernens utveckling

KONCERNEN                                                                                      2019           2018           2018        

MSEK                                                                                                 jan-mars      jan-mars      jan-dec    

Nettoomsättning                                                                                       0                     0                 0

Resultat efter skatt                                                                                 -1,3              -1,1             -3,9     

Kassaflöde från rörelsen                                                                         -1,2             -0,8            – 3,6     

Likvida medel på balansdagen                                                               12,8             16,7            13,9    

Eget kapital på balansdagen                                                                   12,2             16,6            13,6    

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG
JANUARI – MARS 2019

  • Koncernens nettoomsättning under det första kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
  • Nettoresultatet uppgick till -1,3 MSEK, (-1,1 MSEK)
  • Resultatet per aktie blev -0,10 SEK (-0,08 SEK),
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,2 MSEK (-0,8 MSEK) eller

-0,08 SEK (-0,06 SEK) per aktie.

  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 12,8 MSEK

(16,7 MSEK).

  • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 13,6 MSEK (17,7 MSEK).

Nicoccino har inlett diskussioner med potentiell samarbetspartner och diskussionerna fortlöper.

Det Europeiska Patentverket, (European Patent Office, EPO), har beslutat att bevilja Nicoccino AB ett europeiskt patent (EP2830589), vilket ger patent i totalt 40 länder.

Det mexikanska patentverket har godkänt bolagets patentansökan nr MX/a/2014/010760. Patentet kommer att beviljas inom en snar framtid.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Inget att rapportera.

Kort om Nicoccino och vår produkt

OM BOLAGET

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie förväntas att registreras som ett läkemedel för rökavvänjning. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners som har större finansiella möjligheter att nå ut på den globala marknaden.

Under 2014/2015 genomfördes en kommersiell testlansering i Storbritannien där Nicoccino såldes som en konsumentprodukt via nätet och i detaljhandeln. Detta bekräftade att konceptet fungerar och att det finns stor potential för denna nya typ av nikotinprodukt.

Nicoccino har sitt kontor i Täby. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.  

För ytterligare information, se http://www.niccocino.se.

OM PRODUKTEN

Produkten är en tunn film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ när de vill sluta röka.

Efter läkemedelsregistreringen kommer produkten att säljas som ett rökavvänjnings-preparat.

Filmen placeras under läppen eller på annan munslemhinna, där den levererar en snabb och påtaglig nikotineffekt. Inom ett par minuter har nikotinet avgetts och filmen lösts upp utan att lämna någon restprodukt i munnen.

Den unika plattformen uppbyggd av alginat smälter långsammare än andra filmer, vilket ger en förlängd tid för adsorption av den aktiva substansen. Den innovativa produkten är utvecklad i Sverige efter resultatet av tio års forskning och utveckling.

Filmen är lövtunn och innehåller 2 mg nikotin, med en yta som motsvarar ungefär hälften av ett frimärke. Förutom nikotin godkänt för läkemedel består produkten till största delen av ett alginat, som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade.

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

Anders Ulfhielm, VD Nicoccino Holding AB
+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

 

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019, kl. 08:00 CET.Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.