Skip to main content

Q1 DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2017 NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Koncernens utveckling

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG
JANUARI-MARS

 • Koncernens omsättning under det första kvartalet var 0,0 MSEK (0,2 MSEK).
 • Nettoresultatet uppgick till -2,5 MSEK
  (-9,0 MSEK) eller -0,18 SEK per aktie (-0,65 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var   -2,1 MSEK (-9,3 MSEK) eller -0,15 SEK per aktie
  (-0,67 SEK).
 • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 22,2 MSEK (27,0 MSEK).
 • Koncernens omsättning under det tredje kvartalet var 0,1 MSEK (0,1 MSEK).

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Ryssland har godkänt bolagets nikotinpatent.
 •  

 

VD har ordet

I en ny rapport från WHO och USA:s nationella cancerinstitut visar man att kostnaderna för hälsovård och produktionsbortfall är mycket högre än intäkterna från tobaksskatter, som uppskattas till cirka 2400 miljarder kronor under 2013–2014. Kostnaderna för rökning är nu upp i 9000 miljarder. Studien beräknar även att antalet människor som dör av rökning kommer att öka till 8 miljoner en ökning med 2 miljoner människor. ”Mer än 80 procent av dem i låg- och medelinkomstländer”, står det i studien. Till detta kommer kunskapen om att för varje person som dör, drabbas ytterligare 20 människor av minst en allvarlig sjukdom. 

I västvärlden sjunker rökningen, medan den ökar i resten av världen. Globalt sett stiger siffran sakta med cirka 3 % om året, främst i områden i Mellanöstern, Indien och Kina. Det är med lagstiftning, restriktioner och skattetryck antalet rökare har pressats ned, i kombination med hjälpmedel.  

Marknaden för rökavvänjningsprodukter är betydande, och att Nicoccino med sin unika produkt kan bidra med ett effektivt hjälpmedel är fantastiskt. Bolaget har under ett par års tid genomgått olika faser, men med ett tydligt mål att under 2016 påbörja resan med att få nikotinfilmen registrerad och godkänd som ett läkemedel för rökavvänjning.  

Resultatet från den senaste perioden är att vi har ett starkt patentskydd. Vi har nu godkänt nikotinpatentet i Singapore, Nya Zeeland, Indien, Australien och Ryssland, vilket förlänger plattformsskyddet till 2033. Från ett användarperspektiv fungerar produkten med mycket bra respons från tidigare online försäljning i Storbritannien. Vi har även sammanställt en rapport från data som visar att produkten har 24-månaders hållbarhet och att nikotinet på ett snabbt och effektivt sätt frigörs i munnens slemhinnor.  

Det här ska vi nu bygga vidare på! 

Bolaget har som mål att först utveckla en GMP-godkänd produkt för kliniska prövningar och därefter genomföra en klinisk studie för att bevisa effekten. Slutligen sammanställa och lämna in en registreringsansökan till Läkemedelsverket för Europa godkännande.

Vi har ett avtal med Tapemark Inc, som har mer än 20 års erfarenhet av tillverkning av läkemedel och har specialist-kompetens inom tillverkning av tunna filmer.  De ska tillverka produkter för den kliniska prövningen. Amerikanska myndigheterna har i januari utgivit föreläggande på Tapemark angående den regulatoriska hanteringen. Diskussioner pågår om hur detta ska hanteras. Innan konsekvenserna har klarlagts kan det inte uteslutas att tidplanen för tillverkningen kan komma att förskjutas.

Planering och utvärdering av CRO kandidater för att genomföra den kliniska studien pågår för närvarande.

Verksamhetens viktigaste mål är att nikotinfilmen blir godkänd som ett läkemedel för rökavvänjning.  Ett godkännande tillför värde i bolaget, vilket gör oss attraktiva för globala spelare verksamma på den framtida rökavvänjningsmarknaden.

 

Kort om Nicoccino och vår produkt

OM BOLAGET

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Genom en tydlig klassificering minskar den regulatoriska osäkerheten och öppnar upp för försäljning på nya marknader som annars inte vore tillgängliga. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners som har större finansiella möjligheter att nå ut på den globala marknaden.

Under 2014/2015 genomfördes en kommersiell testlansering i Storbritannien där Nicoccino såldes som en konsumentprodukt via nätet och i detaljhandeln. Denna introduktion bekräftade att konceptet fungerar och att det finns stor potential för denna nya typ av nikotinprodukt.

I början på 2016 lades strategin om med ett ökat fokus på att skapa en produktplattform som skall kunna användas av partners som vill etablera sig på marknaden för läkemedelsklassade nikotinprodukter eller vill utöka sin befintliga produktportfölj. Denna förändring innebär en prioritering avseende att uppnå läkemedelsklassificeringen för att ingå i partnersamarbeten.

Nicoccino har sitt kontor i Täby, utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.

För ytterligare information, se http://www.niccocino.se

OM PRODUKTEN

Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat.

Filmen placeras under läppen eller på annan munslemhinna där den levererar en snabb och påtaglig  nikotineffekt. Inom ett par minuter har nikotinet avgetts och filmen lösts upp utan att lämna någon restprodukt i munnen.

Plattformen är framtagen i Sverige och är resultatet av tio års forskning och utveckling.

Filmen är lövtunn och innehåller 2 mg nikotin, med en yta som motsvarar ungefär hälften av ett frimärke. Förutom läkemedelsklassat nikotin består produkten till största delen av en alginat som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade.

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

Anders Ulfhielm, VD Nicoccino Holding AB
+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april, 2017 kl. 08.00 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Nicoccino Holding AB Rapport Q1 2017

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.