Skip to main content

Q1 DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2016 NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Koncernens utveckling

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG
JANUARI – MARS

  • Patent- och registreringsverket i Singapore godkänner som första myndighet bolagets eget nikotinpatent. Godkännandet av nikotinpatentet ger ett förstärkt och förlängt skydd fram till 2033.
  • En revidering av bolagsstrategin har genomförts med ett ökat fokus på att skapa en produkt-plattform som skall kunna användas av partners som vill etablera sig på marknaden för läkemedelsklassade nikotinprodukter eller vill utöka sin befintliga produktportfölj. Denna förändring innebär en prioritering avseende att uppnå läkemedelsklassificeringen av produkten, för att ingå i partnersamarbeten.
  • Med anledning av den prioriterade läkemedels-klassificeringen minskar fokus på försäljning till konsument. Konsekvensen av detta blir att kontrakten med samtliga återförsäljare har avslutats.
  • Tidigare CFO Hans Richter har ersatt Anders Stensson som lämnat sitt uppdrag i slutet av mars.
  • Delar av ledningsgruppen lämnar i mitten av andra kvartalet sina uppdrag i samband med att organisationen i Storbritannien sägs upp.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Nicoccino har uppdaterat affärsmodellen, de strategiska målen samt bolagets vision och mission för att reflektera den revidering av bolagsstrategin som beslutades under första kvartalet.


VD har ordet

Från konsumentprodukt till läkemedel

Under 2014/2015 genomfördes en kommersiell testlansering i Storbritannien där Nicoccino™ sålts som en konsumentprodukt via nätet och i detaljhandeln. Denna introduktion bekräftade att produkten fungerar och att det finns stor potential för denna nya typ av nikotinprodukt. 

 Vi byter nu strategi från konsumentbearbetning till att fokusera på att ta fram en läkemedelsklassificerad produkt för partnerskap med globala aktörer.

Detta har inneburit stora förändringar för företaget under första kvartalet. Vår sälj- och marknads-personal i Storbritannien har sagts upp och delar av ledningen har valt att gå vidare till nya utmaningar. Bolaget sänker därmed sina löpande kostnader väsentligt och vi ser inget behov av ytterligare finansiering de närmaste 12 månaderna.

Omorganisation

För närvarande avslutar vi samtliga affärsuppgörelser i Storbritannien och internationellt, och eftersträvar att göra det så kostnadseffektivt som möjligt. En del avtal löper vidare in i tredje kvartalet men min bedömning är att det inte leder till ytterligare kostnader för företaget. Marknads-aktiviteterna för Nicoccino™ håller på att avslutas och på sikt kommer även eventuella lager och distributionslösningar att upphöra.

Nytt fokus

En läkemedelsklassificering av produkten har varit en ursprunglig tanke för bolaget och vi ökar nu fokus på att genomgå processen. Vi har långt framskridna diskussioner med nya producenter som passar med vår nya affärsmodell. Målet är att producera nikotin-produkten i en ny läkemedelscertifierad fabrik för att sedan gå in i klinisk studie.

Försäljning

Försäljningen har under kvartalet varit tillfredställande och både den fysiska handeln och e-handeln uppvisar stark procentuell tillväxt. Försäljningen har varit volatil och visar påverkan av prisrelaterade kampanjer, mest påverkan återfinns inom e-handeln.

Bearbetning av den fysiska handeln är mycket kostsam och kräver stora finansiella resurser för att uppnå en tillfredsställande kännedom hos konsumenten. Nicoccino saknar, som litet bolag, kapaciteten för att göra detta effektivt på egen hand.

Framtidsutsikter

I och med att vi går från en konsumentprodukt till en läkemedelsklassificerad produkt kommer de regulatoriska utmaningarna att minska och potentialen för att sälja en nikotinprodukt för rökavvänjning på global nivå att öka.

I enlighet med tidigare kommunikation har vi kontinuerliga möten med globala spelare i syfte att skapa partnerskap eller att sälja Nicoccinos patenträttigheter. Vi noterar ett stort intresse för produkten och dess egenskaper.

Nicoccinos möjligheter till marknadsframgångar avgörs av hur väl vi hanterar de regulatoriska utmaningarna och med en läkemedelsklassificering minskar dessa utmaningar drastiskt.


Kort om Nicoccino och vår produkt

OM BOLAGET

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Genom en tydlig klassificering minskar den regulatoriska osäkerheten och öppnar upp för försäljning på nya marknader som annars inte vore tillgängliga. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners som har större finansiella möjligheter att nå ut på den globala marknaden.

Under 2014/2015 genomfördes en kommersiell testlansering i Storbritannien där Nicoccino såldes som en konsumentprodukt via nätet och i detaljhandeln. Denna introduktion bekräftade att konceptet fungerar och att det finns stor potential för denna nya typ av nikotinprodukt.

I början på 2016 lades strategin om med ett ökat fokus på att skapa en produktplattform som skall kunna användas av partners som vill etablera sig på marknaden för läkemedelsklassade nikotinprodukter eller vill utöka sin befintliga produktportfölj. Denna förändring innebär en prioritering avseende att uppnå läkemedelsklassificeringen för att ingå i partnersamarbeten.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.

För ytterligare information, se http://www.niccocino.se

OM PRODUKTEN

Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat.

Filmen placeras under läppen eller på annan munslemhinna där den levererar en snabb och påtaglig nikotineffekt. Inom ett par minuter har nikotinet avgetts och filmen lösts upp utan att lämna någon restprodukt i munnen.

Plattformen är framtagen i Sverige och är resultatet av tio års forskning och utveckling.

Filmen är lövtunn och innehåller 1 mg nikotin, med en yta som motsvarar ungefär hälften av ett frimärke. Förutom läkemedelsklassat nikotin består produkten till största delen av en alginat som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade.


För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

Johan Cram, VD Nicoccino Holding AB
+46 708 980 418
johan.cram@nicoccino.se


Informationen är sådan som Nicoccino Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 maj, kl. 08.00.


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Nicoccino Q1 Delårsrapport 2016, jan – mars

Pressmeddelande Q1 Delårsrapport jan-mar 2016

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.