Skip to main content

Nicoccinos styrelse föreslår en företrädesemission av units om 25 MSEK för att möjliggöra produktion i egen regi

Styrelsen för Nicoccino Holding AB (publ) (”Nicoccino” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att föreslå en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 24,9 MSEK (”Företrädesemissionen”). Beslutet om Företrädesemissionen fattas på årsstämman den 5 maj 2022. Kallelse till årsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 65 procent av Företrädesemissionen har lämnats av ett antal större befintliga aktieägare, inklusive medlemmar i styrelse och ledning. Det kapital som är garanterat att tillföras Bolaget i Företrädesemissionen skapar möjlighet att beställa en coatingmaskin redan i april. Coatingmaskinen utgör det sista steget i Nicoccinos arbete att säkerställa produktion av nicotine strips i egen regi.

Nicoccinos styrelse föreslår en företrädesemission av units om 25 MSEK för att möjliggöra produktion i egen regi

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen för Nicoccino Holding AB (publ) (”Nicoccino” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att föreslå en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 24,9 MSEK (”Företrädesemissionen”). Beslutet om Företrädesemissionen fattas på årsstämman den 5 maj 2022. Kallelse till årsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 65 procent av Företrädesemissionen har lämnats av ett antal större befintliga aktieägare, inklusive medlemmar i styrelse och ledning. Det kapital som är garanterat att tillföras Bolaget i Företrädesemissionen skapar möjlighet att beställa en coatingmaskin redan i april. Coatingmaskinen utgör det sista steget i Nicoccinos arbete att säkerställa produktion av nicotine strips i egen regi.

 

Sammanfattning

 • Nicoccinos styrelse har beslutat att föreslå att årsstämman den 5 maj 2022 beslutar om Företrädesemissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1.
 • Vid full teckning av aktierna tillförs Bolaget högst 24,9 MSEK före emissionskostnader i juni 2022.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst 24,9 MSEK i september 2023.
 • Teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 65 procent av Företrädesemissionen har lämnats av ett antal större befintliga aktieägare, inklusive medlemmar i styrelse och ledning.
 • Samtliga aktieägare föreslås erhålla en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 12 maj 2022. Femton (15) uniträtter föreslås ge rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit föreslås bestå av sex (6) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO1.
 • Teckningskursen föreslås vara 18,00 SEK per unit, motsvarande 3,00 SEK per aktie, teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen föreslås att löpa från och med den 16 maj 2022 till och med den 30 maj 2022.
 • Företrädesemissionen föreslås genomföras i syfte att förvärva en coatingmaskin med tillhörande utrustning och färdigställande av produktionslokal som utgör det sista steget för att Nicoccino ska kunna producera nicotine strips i egen regi.
 • Coatingmaskinen planeras installeras under Q1 2023 med en förväntad produktionskapacitet om över två miljoner konsumentförpackningar per år.

 

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen i sammandrag

Nicoccino har sedan nyemissionen 2020 investerat i automatiserad förpackningsutrustning och parallellt testproducerat filmråvaran hos flera kontraktstillverkare. Bolaget har konstaterat att kontraktstillverkning inte är ekonomiskt hållbar och inte heller erbjuder den flexibilitet och kontroll som eftersträvas. Bolaget har därför konkluderat att produktion i egen regi är det bästa sättet att möjliggöra en kommersiell expansion. De 65 procent som är garanterat att tillföras Bolaget i Företrädesemissionen skapar möjlighet att beställa coatingmaskinen redan i april. Övrig likvid kommer bidra till iordningsställande av produktionslokal samt bidra till kommersialiseringsinsatser med fokus på internationella samarbeten. Nicoccinos kommer kontinuerligt kommunicera med både aktieägare och konsumenter för att skapa optimala förutsättningar för kommersialisering av nicotine strips under 2023.

 

Likviden från Företrädesemissionen kommer att användas till:

 

 1. Inköp av coatingmaskin samt övriga tillbehör för produktion i egen regi
 2. Anpassning och iordningsställande av produktionslokal
 3. Sälj- och marknadsföringsinsatser

 

VD-kommentar

– Det känns bra att den föreslagna kapitalanskaffningen redan har ett gediget stöd av befintliga aktieägare som visar fortsatt förtroende för Nicoccino. Finansieringen innebär det sista steget för att säkerställa produktion av våra nicotine strips från ax till limpa i egen regi. Att vi får kontroll över hela produktionsprocessen ger oss full flexibilitet att anpassa produktionen till efterfrågan och innebär avsevärt lägre produktionskostnader. När vi väl har beställt coatingmaskinen kan vi också på allvar dra i gång försäljningsarbetet genom att medverka på tobaksmässor och direkt förhandla med internationella samarbetspartners. Baserat på kundinsikter och pilotförsäljning vet vi att våra nicotine strips är mycket uppskattade av konsumenter. Jag ser fram emot att under de kommande tolv månaderna äntligen kunna realisera potentialen för våra nicotine strips. Vi kommer löpande uppdatera marknaden om vad som händer både kommersiellt och i relation till färdigställandet av produktionen.

 

Fredrik Laurell, VD för Nicoccino Holding AB (publ)

 

Villkor för Företrädesemissionen

 • Samtliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 12 maj 2022. Femton (15) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av sex (6) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO1.
 • Teckningskursen är 18,00 SEK per unit, motsvarande 3,00 SEK per aktie, teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 1 383 000 units, motsvarande 8 298 000 aktier och 5 532 000 teckningsoptioner av serie TO1.
 • Teckningsperiod för teckning av units kommer att löpa från och med den 16 maj 2022 till och med den 30 maj 2022.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget högst 24,9 MSEK före emissionskostnader i juni 2022.
 • Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 4 september 2023 till och med den 15 september 2023, dock lägst 0,05 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 4,50 SEK.
 • Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att löpa från och med den 18 september 2023 till och med den 29 september 2023.
 • Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner erhåller Bolaget ytterligare högst 24,9 MSEK före emissionskostnader i september 2023.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 414 900,00 SEK genom nyemissionen av aktier i juni 2022, från 1 037 250,00 SEK till 1 452 150,00 SEK.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst ytterligare 276 600,00 SEK, genom nyemissionen av aktier i september 2023, från 1 452 150,00 SEK till 1 728 750,00 SEK.
 • Befintliga aktieägare i Bolaget som inte tecknar units kommer att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Maximal nyemission av aktier i juni 2022 medför en utspädning motsvarande 28,6 procent. Maximal nyemission av aktier i september 2023 medför en ytterligare utspädning motsvarande 16,0 procent.
 • De nyemitterade aktierna och de emitterade teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

 

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 65 procent av Företrädesemissionen har lämnats av ett antal större befintliga aktieägare, inklusive medlemmar i styrelse och ledning. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

 

Investerarmemorandum

Ett investerarmemorandum och anmälningssedlar planeras att publiceras under vecka 19 och kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, http://www.nicoccino.se, samt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, http://www.mangold.se.

 

Preliminär tidplan

5 maj 2022

Årsstämma fattar beslut om Företrädesemissionen

10 maj 2022

Sista handelsdag i Nicoccinos aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter

11 maj 2022

Första handelsdag i Nicoccinos aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter

12 maj 2022

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen

16 maj – 25 maj 2022

Handelsperiod i uniträtter på Nasdaq First North Growth Market

16 maj – 30 maj 2022

Teckningsperiod för Företrädesemissionen

16 maj – 14 juni 2022

Handel i betalda tecknade units på Nasdaq First North Growth Market

1 juni 2022

Offentliggörande av emissionsutfall

 

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Nicoccino i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindberg & Saxon AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information

Fredrik Laurell

 

fredrik.laurell@nicoccino.se

 

+46 733 98 0474

 

Certified Adviser

Nicoccinos Certified Adviser är FNCA Sweden AB

+46 8 528 00 399

info@fnca.se

http://www.fnca.se

 

Om Nicoccino Holding AB (publ)

 

Nicoccinos övergripande mål är att erbjuda vuxna konsumenter ett säkert och enkelt sätt att njuta av nikotin snabbt och diskret. Bolagets nicotine strips finns att köpa på shop.nicoccino.se. Bolagets huvudkontor är beläget i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO.

 

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april, 2022, kl. 15.00 CEST.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Nicoccino i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

 

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

Fredrik Laurell
CEO
fredrik.laurell@nicoccino.se


Nicoccinos övergripande mål är att erbjuda vuxna konsumenter ett säkert och enkelt sätt att njuta av nikotin snabbt och diskret. Bolagets produkter finns att köpa på shop.nicoccino.se.

Nicoccino har huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.

Offentliggörande av Företrädesemission – Nicoccino – final

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.