Skip to main content

Nicoccino reviderar tidplanen för förestående företrädesemission

Styrelsen för Nicoccino Holding AB (publ), org. nr 556942-1604 (”Nicoccino” eller ”Bolaget”), offentliggjorde den 27 augusti 2020, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 17 september 2020, att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission (”Företrädesemissionen”). Tidplanen för Företrädesemissionen senareläggs mot bakgrund av att extra bolagsstämma avses hållas innan teckningsperioden inleds. Bolaget har den 3 september erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 15,8 MSEK, motsvarande 76 procent av Företrädesemissionen.

Uppdaterad tidplan för Företrädesemissionen
17 september 2020 Extra bolagsstämma
22 september 2020 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
23 september 2020 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
24 september 2020 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
28 september – 8 oktober 2020 Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Premier Growth Market
28 september – 12 oktober 2020 Teckningsperiod
14 oktober 2020 Beräknat offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
Villkor för Företrädesemissionen
Styrelsen för Nicoccino beslutade den 27 augusti 2020, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, att genomföra en företrädesemission av högst 6 915 000 aktier. Tidplanen för Företrädesemissionen senareläggs mot bakgrund av att extra bolagsstämma avses hållas innan teckningsperioden inleds. För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen den 24 september 2020 erhålls en (1) teckningrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgår till 3,00 SEK per aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader. Teckning av aktier med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 28 september – 12 oktober 2020. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 28 september – 8 oktober 2020.
Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; och i andra hand till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det memorandum som Bolaget kommer att offentliggöra senast den 25 september 2020.
Rådgivare
Advokatfirman Lindberg & Saxon AB är legal rådgivare till Nicoccino i samband med Företrädesemissionen. Erik Penser Bank är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
För mer information, kontakta:
Fredrik Laurell, VD, +46 733 98 04 74, fredrik.laurell@nicoccino.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2020 kl. 16:20.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Nicoccino. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nicoccino kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Nicoccino beräknar offentliggöra senast dagen innan teckningsperiodens inledande.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Nicoccino har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Fredrik Laurell
CEO
fredrik.laurell@nicoccino.se


Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.