Skip to main content

Nicoccino offentliggör utfall i företrädesemission

Nicoccino Holding AB (publ) har slutfört den företrädesemission av units, som beslutades av årsstämman den 5 maj 2022. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 65 procent varav cirka 81 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 14 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 5 procent tecknades av emissionsgaranter.

”Utfallet av emissionen möjliggör den investering i produktion som vi planerat. Jag är mycket nöjd att nästan alla större ägare visar fortsatt förtroende för Nicoccino. Det är också glädjande att en betydande andel nya ägare valt att investera i bolaget, inte minst med tanke på det högst osäkra marknadsläget. Vi fortsätter nu enligt plan med att få fullskalig produktion på plats under första kvartalet 2023.” – Fredrik Laurell, VD Nicoccino.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 15 juni 2022. Det slutliga utfallet visar att totalt 898 950 units har tecknats och Bolaget tillförs cirka 16 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till 1,3 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 16 MSEK. Teckningsperioden för teckningsoptionerna löper 18 – 29 september 2023.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som anges i det investerarmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 13 maj 2022. Besked om tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 5 393 700, från 20 745 000 aktier till 26 138 700 aktier, och aktiekapitalet ökar med 269 685,00 SEK, från 1 037 250,00 SEK till 1 306 935,00 SEK. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 3 595 800 aktier, från 26 138 700 aktier till 29 734 500 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 179 790,00 SEK, från 1 306 935,00 SEK till 1 486 725,00 SEK. Varje teckningsoption serie TO1 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie under perioden från och med den 4 – 15 september 2023, dock lägst 0,05 SEK och högst 4,50 SEK per aktie.

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker tills omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 26, 2022.

För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 10 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm AB är legal rådgivare till Nicoccino i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta

Fredrik Laurell, VD, +46 733 98 04 74, fredrik.laurell@nicoccino.se

Nicoccinos övergripande mål är att erbjuda vuxna konsumenter ett säkert och enkelt sätt att njuta av nikotin snabbt och diskret. Bolagets produkter finns att köpa på shop.nicoccino.se.

Nicoccino har huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Nicoccino i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Fredrik Laurell
CEO
fredrik.laurell@nicoccino.se


Offentliggörande av utfall – Nicoccino Holding AB (publ)

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.