Skip to main content

Nicoccino offentliggör memorandum för företrädesemission med syfte att finansiera produktion i egen regi

Nicoccino offentliggör ett informationsmemorandum (”Memorandumet”) med anledning av bolagets förestående företrädesemission av units. Memorandumet finns nu tillgängligt på bolagets hemsida http://www.nicoccino.se och kommer att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida http://www.mangold.se från och med den 16 maj 2022.

PRESSMEDDELANDE

STOCKHOLM 2022-05-13

NICOCCINO OFFENTLIGGÖR MEMORANDUM FÖR FÖRETRÄDESEMISSION MED SYFTE ATT FINANSIERA PRODUKTION I EGEN REGI

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta pressmeddelande.

Nicoccino offentliggör ett informationsmemorandum (”Memorandumet”) med anledning av bolagets förestående företrädesemission av units. Memorandumet finns nu tillgängligt på bolagets hemsida http://www.nicoccino.se och kommer att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida http://www.mangold.se från och med den 16 maj 2022.

Årsstämman i Nicoccino beslutade den 5 maj 2022 att genomföra en företrädesemission om cirka 24,9 MSEK för att finansiera produktion i egen regi. Nicoccinos ambition är att bygga upp en automatiserad process för produktion av bolagets innovativa, patenterade nicotine strips. Givet att emissionen garanterats till 65 procent kunde Nicoccino tidigare i maj beställa en coatingmaskin, den enskilt viktigaste komponenten i produktionsprocessen. Det kommer också att krävas investeringar för färdigställande av en produktionsanläggning. När investeringarna i produktionsanläggningen är genomförda och coatingmaskinen installerad, kommer Nicoccino kunna producera över 2 miljoner konsumentförpackningar per år. Investeringarna i produktionsanläggningen uppgår till cirka 3,6 MSEK och är alltså beroende av att emissionen fulltecknas.

Aktieägare i Nicoccino erhöll uniträtter den 12 maj 2022, handel med uniträtterna äger rum från och med den 16 maj 2022 till och med den 24 maj 2022. Anmälan om teckning med företrädesrätt äger rum under teckningsperioden från och med måndagen den 16 maj 2022 till och med den 30 maj 2022. Anmälan om teckning utan företrädesrätt startar också den 16 maj 2022. Observera att anmälan om teckning hos enskilda förvaltare kan behöva ske vid ett tidigare datum än den 30 maj 2022.

Nicoccinos VD Fredrik Laurell kommer att presentera bolaget på Aktiedagen Göteborg måndagen den 16 maj 2022 klockan 18:30. Presentationen går att se live på http://www.aktiespararna.se/tv/live och kommer även att finnas tillgänglig på http://www.aktiespararna.se/tv/evenemang.
 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindberg & Saxon AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen.

För mer information, kontakta

Fredrik Laurell, VD, +46 733 98 04 74, fredrik.laurell@nicoccino.se

Nicoccinos övergripande mål är att erbjuda vuxna konsumenter ett enkelt sätt att njuta av nikotin snabbt och diskret. Bolagets produkter finns att köpa på shop.nicoccino.se.

Nicoccino har huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Nicoccino i någon jurisdiktion, varken från Nicoccino eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Nicoccino. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Mangold Fondkommission AB agerar för Nicoccino i samband med företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Mangold Fondkommission AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Nicoccino har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med företrädesemissionen. I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Nordic SMEs regelverk för emittenter.


Offentliggörande av IM – Nicoccino Holding AB (publ)

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.