Skip to main content

Nicoccino offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen för Nicoccino Holding AB (publ) (”Nicoccino” eller ”Bolaget”) har med anledning av den förestående nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 27 augusti 2020 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett informationsmemorandum (”Memorandumet”).

Offentliggörande av Memorandum
Memorandumet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen av aktier. Memorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.nicoccino.se) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se).
Företrädesemissionen i sammandrag
Rätt att teckna nya aktier med företrädesrätt tillkommer Bolagets aktieägare, varvid innehav av två (2) aktier i Bolaget på avstämningsdagen den 24 september 2020 berättigar till teckning av en (1) ny aktie, till en teckningskurs om 3,00 SEK per aktie. Teckning av aktier sker under perioden 28 september – 12 oktober 2020. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,7 MSEK.
För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort Memorandum.
Rådgivare Advokatfirman Lindberg & Saxon AB är legal rådgivare till Nicoccino i samband med Företrädesemissionen. Erik Penser Bank är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Laurell, VD, +46 733 98 04 74, fredrik.laurell@nicoccino.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2020 kl [09:00].
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Nicoccino. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nicoccino kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Nicoccino nu offentliggjort.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Nicoccino har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av,

Fredrik Laurell

CEO
fredrik.laurell@nicoccino.se

0733-980474


Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.