Skip to main content

Nicoccino Holding AB Q3 Delårsrapport

Q3 Delårsrapport

Q3 Delårsrapport

1 januari-30 september 2020

Nicoccino Holding AB (publ.)

Org. Nr. 556942–1604

 

KONCERNENS UTVECKLING

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG
JULISEPTEMBER 2020

  • Koncernens nettoomsättning under det tredje kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK)
  • Nettoresultatet uppgick till -1,6 MSEK, (-1,1 MSEK) 
  • Resultatet per aktie blev -0,11 SEK (-0,08 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,6 MSEK (-1,2 MSEK) eller -0,11 SEK (-0,09 SEK) per aktie
  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 4,1 MSEK (9,8 MSEK)
  • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 4,6 MSEK (9,9 MSEK)

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Bolaget genomförde en företrädesemission om 20,7 MSEK. Emissionen tecknades till 133% och innebär att bolaget nu kan investera i produktionsutrustning som möjliggör automatiserad produktion.
  • Bolaget tecknade avtal om inköp av en första produktionsenhet – en coatingmaskin.
  • Patentverket i USA (USPO) godkände bolagets ansökan om nikotinpatent som lämnades in 2013. Patentet väntas bli beviljat under Q4 och innebär att det nu föreligger skydd i 53 länder.
  • Diskussioner med potentiella samarbetspartners fortlöpte.

FINANSIELL UTVECKLING

Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen (ÅRL) samt IFRS, så som antagits av EU. För moderbolaget har årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer tillämpats.

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 20 tkr (0 tkr). Under kvartalet har 5 tkr från det andra kvartalet omklassificerats från övrig intäkt till nettoomsättning.

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 1 583 tkr (1 101 tkr), fördelat på råvaror och förnödenheter 42 tkr (5 tkr), övriga externa kostnader 1 375 tkr (997 tkr), personalkostnader 110 tkr (42 tkr) samt avskrivningar 56 tkr (57 tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -1 582 tkr (-1 047 tkr), eller -0,11 kr (-0,08 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till -1 770 tkr (-1 374 tkr) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –1 552 tkr (-1 217 tkr), eller -0,11 kr (-0,09 kr) per aktie. Koncernens likvida medel var vid periodens slut 4 090 tkr (9 844 tkr).

Investeringar

Under kvartalet har nettoinvesteringar om 218 tkr (375 tkr) gjorts i materiella anläggningstillgångar

Medarbetare

Antalet anställda uppgick under periodens utgång till 0 (0).

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 4 569 tkr (9 926 tkr) eller 0,33 kr (0,0,72 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens slut 86% (89%).

MODERBOLAGET

Nicoccino Holding AB är moderbolag i en koncern med totalt tre bolag. Nicoccino Holding AB äger samtliga aktier i Nicoccino AB (556958–3353) som i sin tur äger 100% av aktierna i Nicoccino Ltd London (08718046). Nicoccino Ltd London är vilande.

Tredje kvartalet juli-september 2020

Nettoomsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 824 tkr (493 tkr), varav övriga externa kostnader utgjorde 713 tkr (451 tkr), personalkostnaderna 111 tkr (42 tkr) och av- och nedskrivningar 0 tkr (0 tkr). Resultat efter finansnetto var för kvartalet 329 tkr (3 tkr).

Likviditeten i moderbolaget per 30 september 2020 var 3 953 tkr (8 394 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 3 376 tkr (8 744 tkr) och soliditeten var 45% (68%).

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Nicoccino Holding AB uppgår till 691 500 kronor fördelat på 13 830 000 utestående aktier.

Aktien

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. Bolaget hade per 30 september 2020 ca 3750 aktieägare.

Incitamentsprogram

I koncernen finns inga optionsprogram eller andra aktierelaterade program. Verkställande direktören har incitamentsprogram relaterade till aktiekursens utveckling och det totala bolagsvärdet vid avyttring av hela eller delar av företagets verksamhet.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under kvartalet.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Vidare information återfinns i bolagets årsredovisning, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.nicoccino.se.

Nya IFRS och tolkningar som börjat tillämpas:

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, ersätter från och med 2018 existerande standarder relaterade till intäktsredovisning. Bolaget har ännu ej några väsentliga intäkter varför tillämpningen av IFRS 15 inte är giltig.

IFRS 16 Leasingavtal ersätter IAS 17 från och med 1 januari 2019. Koncernen tillämpar från och med den 1 januari 2019 den nya standarden. IFRS 16 introducerar en enda redovisningsmetod för leasingavtal vilket innebär att koncernens hyresavtal för lokaler som tidigare klassificerats som operationell leasing enligt IAS 17 redovisas i balansräkningen som tillgång i form av en nyttjanderätt och leasingskuld.

Företagen i koncernen har valt att tillämpa lättnadsreglerna då leasingavtal av mindre värde och avtal som löper under kortare tidsperiod än 12 månader från övergångstidpunkten inte inkluderas. Bolagen har valt att tillämpa partiell retroaktivitet där jämförande år inte räknas om och den ackumulerade effekten redovisas som en justering av ingående eget kapital vid första tillämpningsdagen.

Tillgångarna i koncernen ökade per 1 januari 2019 med 481 TSEK och koncernens skulder med 481 TSEK. Soliditeten vid övergången påverkades negativt med ca 3%-enheter. Redovisningen har lett till en positiv effekt på rörelseresultatet då koncernen redovisade avskrivningar på tillgången under perioden januari-september med 152 tkr och finansiella kostnader 4 tkr på leasingskulden i stället för leasingavgifter.

Definitioner och nyckeltal

Resultat per aktie

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier

Det genomsnittliga antalet aktier i Nicoccino Holding AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Nicoccino Holding AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i relation till eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital

Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Kassaflöde per aktie

Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm 2020-11-19

Styrelsen och verkställande direktören för

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Fredrik Hübinette                                                                      Johan Thorell
Styrelsens ordförande                                                     Styrelseledamot

Fredrik Laurell                                                                    Anders Ulfhielm Verkställande direktör                                                     Styrelseledamot

                                                                                                                                             

Denna delårsrapport har ej varit föremål för övergripande granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter:

2021-02-25 – Q4 2020 – Bokslutskommuniké

2021-04-15 – 2020 – Årsredovisning

2021-05-20 – Q1 2021 – Delårsrapport

2021-08-19 – Q2 2021 – Delårsrapport

2021-11-25 – Q3 2021 – Delårsrapport

För ytterligare information kontakta gärna:

Fredrik Laurell +46 733 98 04 74

fredrik.laurell@nicoccino.se

Lahällsvägen 48

183 30 TÄBY

http://www.nicoccino.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2020, kl 08:00 CET.

Fredrik Laurell
CEO
fredrik.laurell@nicoccino.se


Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.