Skip to main content

Nicoccino Holding AB Q3 2023 delårsrappport

Q3 Delårsrapport

1 januari – 30 september 2023

Nicoccino Holding AB (publ.)

Org. Nr. 556942–1604

KONCERNENS UTVECKLING

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG
JULISEPTEMBER 2023

  • Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 27 TSEK (23 TSEK)
  • Nettoresultatet uppgick till -1 281 TSEK (-1 371 TSEK) 
  • Resultatet per aktie blev -0,05 SEK (-0,05 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 349 TSEK (-1 454 TSEK) motsvarande -0,05 SEK (-0,06 SEK) per aktie
  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 3 027 TSEK (14 184 TSEK)
  • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 26 913 TSEK (26 509 TSEK)
  • Nyemission påbörjades genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1. Totalt 3 507 468 nya aktier tecknades motsvarande ca 98% av utestående teckningsoptioner. Bolaget tillfördes totalt 6 017 TSEK, likviden erhölls den11 oktober.

UTVECKLING UNDER PERIODEN

Test- och inkörning av maskinerna fortlöpte. Tidigare buggar i programvaran för klipp- och tillskärningsmaskinen avhjälptes. Mindre kompletterande förbättringar för att möjliggöra ökad flexibilitet i produktionen beställdes och kommer implementeras under fjärde kvartalet.

Bolaget deltog 14-16 september i den internationella tobaksmässan Intertabac i Dortmund. Flera intressanta kontakter med potentiella distributörer knöts och diskussioner om möjligheter till samarbeten fortgår.

UTVECKLING EFTER PERIODEN

Nyemissionen slutfördes. Totalt 3 507 468 nya aktier emitterades motsvarande ca 98% av utestående teckningsoptioner. Likvid för nyemission om totalt 6 017 MSEK erhölls den 11 oktober.

Bolaget deltog 15-16 oktober i Storbritanniens största apoteksmässa, Pharmacy Show i Birmingham. Flera intressanta kontakter med potentiella distributörer knöts och diskussioner om möjligheter till samarbeten fortgår.

Vallentuna kommun utförde den 22 oktober 2023 en livsmedelstillsyn av Nicoccinos produktionsanläggning i Gillinge. Kommunen konstaterade att det inte förekommer några avvikelser.

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 27 tkr (23 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 1 118 tkr (1 394 tkr), fördelat på råvaror och förnödenheter 19 tkr (32 tkr), övriga externa kostnader 667 tkr (887 tkr), personalkostnader 463 tkr (450 tkr), avskrivningar -37 tkr (24 tkr) samt övriga rörelsekostnader 6 tkr (1 tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -1 281 tkr (-1 371 tkr), eller -0,05 kr (-0,05 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till 717 tkr (-1 484 tkr) varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 349 tkr (-1 454 tkr), eller -0,05 kr (-0,06 kr) per aktie. Koncernens likvida medel var vid periodens slut 3 027 tkr (14 184 tkr).

Investeringar

Under kvartalet har investeringar om 757 tkr (0 tkr) gjorts i anläggningstillgångar.

Medarbetare

Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 1 (1).

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 26 913 tkr (26 509 tkr) eller 0,98 kr (1,01 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens slut 81% (99%).

MODERBOLAGET

Nicoccino Holding AB är moderbolag i en koncern med totalt tre bolag. Nicoccino Holding AB äger samtliga aktier i Nicoccino AB (556958–3353) som i sin tur äger samtliga aktier i Nicoccino Ltd London (08718046). Nicoccino Ltd London är vilande.

Tredje kvartalet juli-september 2023

Nettoomsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 569 tkr (799 tkr), varav övriga externa kostnader utgjorde 106 tkr (349 tkr), personalkostnaderna 463 tkr (450 tkr) och av- och nedskrivningar 0 tkr (0 tkr). Resultat efter finansnetto var för kvartalet -201 tkr (-295 tkr).

Likviditeten i moderbolaget per 30 sept 2023 var 2 103 tkr (13 313 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 25 795 tkr (25 418 tkr) och soliditeten var 87% (99%).

ÖVRIGT

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Nicoccino Holding AB uppgick till 1 542 tkr fördelat på 30 846 168 utestående aktier. Den riktade emissionen som genomfördes under andra kvartalet 2023 ökade aktiekapitalet med 60 tkr och antalet aktier med 1 200 000. Bolagets egna kapital ökade med 1 920 tkr. Under tredje kvartalet genomfördes ytterligare en nyemission som ökade aktiekapitalet med 175 tkr och antal aktier med 3 507 468. Bolagets egna kapital ökade med 6 017 tkr.

Aktien

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. Bolaget hade per 30 september 2023 3 226 aktieägare.

Incitamentsprogram

I koncernen finns inga optionsprogram eller andra aktierelaterade program. Verkställande direktören har incitamentsprogram relaterade till aktiekursen vid avyttring av hela eller delar av företagets verksamhet.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Vidare information återfinns i bolagets årsredovisning, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.nicoccino.se.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Upplysningar framkommer förutom i de finansiella rapporterna även i övriga delar av delårsrapporten.

Definitioner och nyckeltal

Resultat per aktie

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier

Det genomsnittliga antalet aktier i Nicoccino Holding AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Nicoccino Holding AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i relation till eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital

Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm 2023-11-08

Styrelsen och verkställande direktören för

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Fredrik Hübinette                                                                                                       Johan Thorell
Styrelsens ordförande                                                                                        Styrelseledamot

Fredrik Laurell                                                                                                     Anders Ulfhielm
Verkställande direktör                                                                                        Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter:

Bokslutskommunike 2023                      2024-02-21

Q1 Delårsrapport:                                   2024-05-16

Årsstämma                                               2024-05-16

Q2 Delårsrapport:                                   2024-08-21

Q3 Delårsrapport:                                   2024-11-14

För ytterligare information kontakta gärna:

Fredrik Laurell +46 733 98 04 74

fredrik.laurell@nicoccino.se

Gillinge 55

186 91 VALLENTUNA

http://www.nicoccino.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2023, kl 16:00 CET.


2023 Q3 Delårsrapport Nicoccino Holding AB

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.