Skip to main content

Nicoccino Holding AB Q3 2022 Delårsrapport

Q3 Delårsrapport

1 januari – 30 september 2022

Nicoccino Holding AB (publ.)

Org. Nr. 556942–1604

KONCERNENS UTVECKLING

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG
JULISEPTEMBER 2022

  • Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK)
  • Nettoresultatet uppgick till -1,4 MSEK (-1,4 MSEK) 
  • Resultatet per aktie blev -0,05 SEK (-0,07 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,5 MSEK (-0,6 MSEK) eller -0,06 SEK (-0,03 SEK) per aktie
  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 14,2 MSEK (18,6 MSEK)
  • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 26,5 MSEK (19,3 MSEK)

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Bolaget deltog som utställare på Intertabac, den internationella tobaksmässan i Dortmund 15-17/9. Gensvaret från besökare var mycket positivt och ett flertal dialoger med potentiella distributörer pågår. Bolaget kommer att meddela när färdiga avtal träffats.

Tillverkningen av den i april beställda coatingmaskinen från Frontier LLC har blivit något försenad. Acceptanstest väntas kunna ske i månadsskiftet januari/februari och maskinen kan i så fall levereras från Minnesota i februari 2023.

Den i december 2021 beställda maskinen för tillskärning av filmråvara har också blivit försenad.  Acceptanstest väntas kunna ske under 2022 och maskinen kan i så fall levereras från Devon i början av 2023.

Förseningarna av de båda maskinerna innebär att produktion av nicotine strips i egen regi väntas kunna starta senast under tredje kvartalet 2023.

HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Bolaget tecknade i oktober avtal om en kombinerad produktions- och kontorslokal i Vallentuna. Tillträde till lokalen sker senast den 1/1 – 2023. Lokalen behöver anpassas för tillverkning av bolagets produkter i enlighet med den från 1 augusti ikraftträdda lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Anpassningen av lokalen väntas pågå under första kvartalet 2023. Hyresavtalet för existerande lokal på Lahällsvägen är uppsagt till den 31/12 – 2022.

En ny smak av bolagets nicotine strips lanserades, Menthol Strong. Den finns nu att köpa jämte den sedan tidigare tillgängliga Lemon Mint, på den egna webbshopen https://shop.nicoccino.se/.

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 23 tkr (9 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 1 394 tkr (1 341 tkr), fördelat på råvaror och förnödenheter 32 tkr (377 tkr), övriga externa kostnader 887 tkr (456 tkr), personalkostnader 450 tkr (450 tkr), avskrivningar 24 tkr (58 tkr) samt övriga rörelsekostnader 1 tkr (- tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -1 371 tkr (-1 352 tkr), eller -0,05 kr (-0,07 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till -1 484 tkr (-1 256 tkr) varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –1 347 tkr (-1 352 tkr), eller -0,06 kr (-0,03 kr) per aktie. Koncernens likvida medel var vid periodens slut 14 184 tkr (18 626 tkr).

Investeringar

Under kvartalet har investeringar om 0 tkr (615 tkr) gjorts i anläggningstillgångar.

Medarbetare

Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 1 (1).

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 26 509 tkr (19 286 tkr) eller 1,01 kr (0,93 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens slut 99% (95%).

MODERBOLAGET

Nicoccino Holding AB är moderbolag i en koncern med totalt tre bolag. Nicoccino Holding AB äger samtliga aktier i Nicoccino AB (556958–3353) som i sin tur äger samtliga aktier i Nicoccino Ltd London (08718046). Nicoccino Ltd London är vilande.

Tredje kvartalet juli-september 2022

Nettoomsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 799 tkr (588 tkr), varav övriga externa kostnader utgjorde 349 tkr (138 tkr), personalkostnaderna 450 tkr (450 tkr) och av- och nedskrivningar 0 tkr (0 tkr). Resultat efter finansnetto var för kvartalet -295 tkr (-84 tkr).

Likviditeten i moderbolaget per 30 september 2022 var 13 313 tkr (18 217 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 25 418 tkr (17 870 tkr) och soliditeten var 99% (96%).

ÖVRIGT

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Nicoccino Holding AB uppgick till 1 307 tkr fördelat på 26 138 700 utestående aktier. Nyemissionen som genomfördes under andra kvartalet ökade aktiekapitalet med 270 tkr och antalet aktier med 5 393 700. Bolagets egna kapital ökade med 14 071 tkr.

Aktien

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. Bolaget hade per 30 september 2022 3 291 aktieägare.

Incitamentsprogram

I koncernen finns inga optionsprogram eller andra aktierelaterade program. Verkställande direktören har incitamentsprogram relaterade till aktiekursen vid avyttring av hela eller delar av företagets verksamhet.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Vidare information återfinns i bolagets årsredovisning, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.nicoccino.se.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen.

Upplysningar framkommer förutom i de finansiella rapporterna även i övriga delar av delårsrapporten.

Definitioner och nyckeltal

Resultat per aktie

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier

Det genomsnittliga antalet aktier i Nicoccino Holding AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Nicoccino Holding AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i relation till eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital

Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm 2022-11-16

Styrelsen och verkställande direktören för

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Fredrik Hübinette                                                                                                       Johan Thorell
Styrelsens ordförande                                                                                        Styrelseledamot

Fredrik Laurell                                                                                                     Anders Ulfhielm
Verkställande direktör                                                                                        Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2022:   2023-02-21

Q1 Delårsrapport:             2023-05-10

Q2 Delårsrapport:             2023-08-23

Q3 Delårsrapport:             2023-11-08

För ytterligare information kontakta gärna:

Fredrik Laurell +46 733 98 04 74

fredrik.laurell@nicoccino.se

Lahällsvägen 48

183 30 TÄBY

http://www.nicoccino.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2022, kl 16:00 CET.


2022 Q3 Delårsrapport Nicoccino Holding AB

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.