Skip to main content

Nicoccino Holding AB Q2 2023 delårsrapport

Q2 Delårsrapport

1 januari – 30 juni 2023

Nicoccino Holding AB (publ.)

Org. Nr. 556942–1604

KONCERNENS UTVECKLING

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG
APRILJUNI 2023

  • Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 44 TSEK (54 TSEK)
  • Nettoresultatet uppgick till -1 821 TSEK (-1 745 TSEK) 
  • Resultatet per aktie blev -0,07 SEK (-0,07 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 330 TSEK (-2 389 TSEK) eller -0,09 SEK (-0,09 SEK) per aktie
  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 2 311 TSEK (15 668 TSEK)
  • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 22 177 TSEK (27 880 TSEK)

UTVECKLING UNDER PERIODEN

Den beställda maskinen för tillskärning av filmråvara installerades i Gillinge, Vallentuna kommun. Efter sammankoppling med förpackningsmaskinen och ett antal testkörningar uppmärksammades vissa buggar i programvaran. Leverantören arbetar med att lösa detta och uppdateringarna beräknas vara genomförda så att produktionen kan starta som tidigare kommunicerat under tredje kvartalet.

En riktad emission genomfördes till TillCe AB, ett bolag kontrollerat av Thomas Eriksson. Thomas är uppfinnare av flera patent för nikotinportioner, varav ett såldes till Swedish Match och ligger till grund för deras produkt ZYN. Hans mångåriga erfarenhet av utveckling av nikotinprodukter och breda internationella kontaktnät är en stor tillgång för bolaget. TillCe AB tecknade 1 200 000 nyemitterade aktier till 1,6 SEK per aktie.

I juni gjordes ett första besök hos Nicorex, bolagets distributör i Estland som lanserade nicotine strips i sina 20 butiker i april. Nicorex är mycket positiva till produkten och mottagandet från konsumenter är lovande. Varuprover levererades också till Nicorex för användning under ett antal festivaler i Estland.

Bolaget besökte World Vape Show i Dubai och knöt flera intressanta kontakter. Bland annat uppmärksammades nicotine strips av NGP Trends, en konsultfirma som arbetar med nya produkter och innovationer i nikotinsfären. Deras inlägg kan ses här: https://www.linkedin.com/posts/ngp-trends_introduction-to-nicoccino-activity-7095382091630026752-hdBQ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

UTVECKLING EFTER PERIODEN

Den beställda coatingmaskinen installerades i Gillinge och är testkörd med utmärkt resultat. Produktion av filmråvara har påbörjats för att ha material färdigt för paketering så snart skärmaskinen är produktionsklar.

Bolaget avropade den 14 augusti 50% av de lånegarantier som säkrades i april och maj. Totalt upplånat belopp uppgår till 2 775 Tkr. Lånen löper med 15% ränta och ska återbetalas senast den 28 april 2024.

Ombyggnationen av produktionslokalen slutfördes.

Nicotine strips har valts ut som en av åtta finalister i Gama Innovation Awards småbolagskategori. Gama Innovation Awards är en global tävling som korar innovatörer bland snabbrörliga konsumentvaror. Mer om tävlingen http://www.gamainnovation.com/awards/sme/

Bolaget har bekräftat deltagande som utställare vid två viktiga mässor under hösten: Intertabac i Dortmund den 14-16 september samt Pharmacy Show i Birmingham den 15-16 oktober.

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 44 tkr (54 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 1 819 tkr (1 799 tkr), fördelat på råvaror och förnödenheter 19 tkr (38 tkr), övriga externa kostnader 908 tkr (1 054 tkr), personalkostnader 650 tkr (450 tkr), avskrivningar 205 tkr (31 tkr) samt övriga rörelsekostnader 37 tkr (226 tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -1 821 tkr (-1 745 tkr), eller -0,07 kr (-0,07 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till -6 307 tkr (3 246 tkr) varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 330 tkr (-2 389 tkr), eller -0,09 kr (-0,09 kr) per aktie. Koncernens likvida medel var vid periodens slut 2 311 tkr (15 668 tkr).

Investeringar

Under kvartalet har investeringar om 5 787 tkr (8 406 tkr) gjorts i anläggningstillgångar.

Medarbetare

Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 1 (1).

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 22 177 tkr (27 880 tkr) eller 0,83 kr (1,07 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens slut 90% (98%).

MODERBOLAGET

Nicoccino Holding AB är moderbolag i en koncern med totalt tre bolag. Nicoccino Holding AB äger samtliga aktier i Nicoccino AB (556958–3353) som i sin tur äger samtliga aktier i Nicoccino Ltd London (08718046). Nicoccino Ltd London är vilande.

Andra kvartalet april-juni 2023

Nettoomsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 938 tkr (761 tkr), varav övriga externa kostnader utgjorde 291 tkr (311 tkr), personalkostnaderna 647 tkr (450 tkr) och av- och nedskrivningar 0 tkr (0 tkr). Resultat efter finansnetto var för kvartalet -434 tkr (-257 tkr).

Likviditeten i moderbolaget per 30 juni 2023 var 1 384 tkr (15 355 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 19 979 tkr (25 713 tkr) och soliditeten var 98% (99%).

ÖVRIGT

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Nicoccino Holding AB uppgick till 1 367 tkr fördelat på 27 338 700 utestående aktier. Den riktade emissionen som genomfördes under andra kvartalet 2023 ökade aktiekapitalet med 60 tkr och antalet aktier med 1 200 000. Bolagets egna kapital ökade med 1 920 tkr.

Aktien

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. Bolaget hade per 30 juni 2023 3 250 aktieägare.

Incitamentsprogram

I koncernen finns inga optionsprogram eller andra aktierelaterade program. Verkställande direktören har incitamentsprogram relaterade till aktiekursen vid avyttring av hela eller delar av företagets verksamhet.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Vidare information återfinns i bolagets årsredovisning, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.nicoccino.se.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Upplysningar framkommer förutom i de finansiella rapporterna även i övriga delar av delårsrapporten.

Definitioner och nyckeltal

Resultat per aktie

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier

Det genomsnittliga antalet aktier i Nicoccino Holding AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Nicoccino Holding AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i relation till eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital

Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm 2023-08-23

Styrelsen och verkställande direktören för

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Fredrik Hübinette                                                                                                       Johan Thorell
Styrelsens ordförande                                                                                        Styrelseledamot

Fredrik Laurell                                                                                                     Anders Ulfhielm
Verkställande direktör                                                                                        Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter

Q3 Delårsrapport:             2023-11-08

För ytterligare information kontakta gärna:

Fredrik Laurell +46 733 98 04 74

fredrik.laurell@nicoccino.se

Gillinge 55

186 91 VALLENTUNA

http://www.nicoccino.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2023, kl 16:30 CET.


2023 Q2 Delårsrapport Nicoccino Holding AB

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.