Skip to main content

Nicoccino Holding AB Q2 2022 delårsrapport

Q2 Delårsrapport

1 april – 30 juni 2022

Nicoccino Holding AB (publ.)

Org. Nr. 556942–1604

KONCERNENS UTVECKLING

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG
APRILJUNI 2022

  • Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK)
  • Nettoresultatet uppgick till -1,7 MSEK, (-1,5 MSEK) 
  • Resultatet per aktie blev -0,07 SEK (-0,07 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,4 MSEK (-1,8 MSEK) eller -0,09 SEK (-0,09 SEK) per aktie
  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 15,7 MSEK (19,9 MSEK)
  • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 27,9 MSEK (20,6 MSEK)

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Beställning av en coatingmaskin från Frontier LLC gjordes i början av april och förväntad leverans sker i början av 2023. Coatingmaskinen möjliggör en automatiserad produktion av nicotine strips i egen regi. Produktionsprocessen väntas vara operationell till början av Q2 2023.

Förberedelser inför deltagande på Intertabac, den internationella tobaksmässan i Dortmund 15-17/9, inleddes och fortgår, framförallt framtagande av säljmaterial och varuprover. Ett par möten med potentiella distributörer är inbokade och Fredrik Laurell kommer presentera Nicoccinos nicotine strips under mässans första dag i en mindre workshop med 60-80 deltagare.

En företrädesemission genomfördes och inbringade ca 14 MSEK efter emissionskostnader. Antalet aktier i bolaget ökade med 5 393 700 och uppgår nu till 26 138 700. I samband med nyemissionen utfärdades även 3 595 800 teckningsoptioner av serie TO1 med en teckningsperiod den 18-28 september 2023. Teckningsoptionerna uppfyller inte spridningskravet och tas därför inte upp till handel på Nasdaq Stockholm First North. Bolaget har för närvarande tillräckligt kapital för att färdigställa produktionslokal och installera maskiner.

Den maskin för tillskärning av filmråvara, som beställdes i december 2021, förväntas levereras under fjärde kvartalet. Maskinen som helhet är färdigställd, men leverans av ett par drivmotorer inväntas under september. Acceptanstest väntas ske i månadsskiftet september/oktober.

En ny produktionslokal identifierades i april, men konfirmation av elsystemets kapacitet inväntas från Ellevio. Lokalen är tillgänglig och anpassningar till Nicoccinos produktionsprocess skulle kunna påbörjas direkt efter tillträde.

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 54 tkr (14 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 1 799 tkr (1 449 tkr), fördelat på råvaror och förnödenheter 38 tkr (285 tkr), övriga externa kostnader 1 054 tkr (655 tkr), personalkostnader 450 tkr (452 tkr), avskrivningar 31 tkr (58 tkr) samt övriga rörelsekostnader 226 tkr (- tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -1 745 tkr (-1 479 tkr), eller -0,07 kr (-0,07 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till 3 246 tkr (-1 854 tkr) varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –2 389 tkr (-1 825 tkr), eller -0,09 kr (-0,09 kr) per aktie. Den under kvartalet genomförda företrädesemissionen tillförde bolaget 14 071 tkr netto efter emissionskostnader vilka uppgick till 2 110 tkr. Koncernens likvida medel var vid periodens slut 15 668 tkr (19 882 tkr).

Investeringar

Under kvartalet har investeringar om 8 406 tkr (29 tkr) gjorts i anläggningstillgångar.

Medarbetare

Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 1 (1).

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 27 880 tkr (20 638 tkr) eller 1,07 kr (0,99 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens slut 98% (96%).

MODERBOLAGET

Nicoccino Holding AB är moderbolag i en koncern med totalt tre bolag. Nicoccino Holding AB äger samtliga aktier i Nicoccino AB (556958–3353) som i sin tur äger samtliga aktier i Nicoccino Ltd London (08718046). Nicoccino Ltd London är vilande.

Andra kvartalet april-juni 2022

Nettoomsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 761 tkr (724 tkr), varav övriga externa kostnader utgjorde 311 tkr (274 tkr), personalkostnaderna 450 tkr (450 tkr) och av- och nedskrivningar 0 tkr (0 tkr). Resultat efter finansnetto var för kvartalet -257 tkr (-221 tkr).

Likviditeten i moderbolaget per 30 juni 2022 var 15 355 tkr (19 576 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 25 713 tkr (17 954 tkr) och soliditeten var 99% (83%).

ÖVRIGT

Aktiekapital

Under kvartalet genomfördes en nyemission om totalt 5 393 700 aktier. Aktiekapitalet i Nicoccino Holding AB uppgick vid periodens slut till 1 307 tkr fördelat på 26 138 700 utestående aktier.

Aktien

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. Bolaget hade per 30 juni 2022 3 303 aktieägare.

Incitamentsprogram

I koncernen finns inga optionsprogram eller andra aktierelaterade program. Verkställande direktören har incitamentsprogram relaterade till aktiekursen vid avyttring av hela eller delar av företagets verksamhet.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Vidare information återfinns i bolagets årsredovisning, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.nicoccino.se.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen.

Upplysningar framkommer förutom i de finansiella rapporterna även i övriga delar av delårsrapporten.

Definitioner och nyckeltal

Resultat per aktie

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier

Det genomsnittliga antalet aktier i Nicoccino Holding AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Nicoccino Holding AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i relation till eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital

Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm 2022-08-25

Styrelsen och verkställande direktören för

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Fredrik Hübinette                                                                                                       Johan Thorell
Styrelsens ordförande                                                                                       Styrelseledamot

Fredrik Laurell                                                                                                     Anders Ulfhielm
Verkställande direktör                                                                                       Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter

2022-11-16: Q3 2022 – Delårsrapport

För ytterligare information kontakta gärna:

Fredrik Laurell +46 733 98 04 74

fredrik.laurell@nicoccino.se

Lahällsvägen 48

183 30 TÄBY

http://www.nicoccino.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022, kl 16:00 CET.


2022 Q2 Nicoccino Holding AB

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.