Skip to main content

Nicoccino Holding AB Q1 2024 delårsrapport

Q1 Delårsrapport

1 januari – 31 mars 2024

Nicoccino Holding AB (publ.)

Org. Nr. 556942–1604

KONCERNENS UTVECKLING

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG
JANUARI MARS 2024

  • Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 86 TSEK (18 TSEK)
  • Nettoresultatet uppgick till -2 040 TSEK (-2 352 TSEK) 
  • Resultatet per aktie blev -0,07 SEK (-0,09 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 474 TSEK (-1 074 TSEK) eller

-0,08 SEK (-0,04 SEK) per aktie

  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 3 200 TSEK (8 618 TSEK)
  • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 22 687 TSEK (22 078 TSEK)

UTVECKLING UNDER PERIODEN

Nicorex, bolagets distributör i Estland, genomförde under 1/1 – 29/2 en kampanj med riktad kommunikation och en prisreduktion till medlemmar i sin kundklubb. Kampanjen bidrag till en signifikant ökning av både det totala antalet konsumenter och återköpskonsumenter. Antalet återköpskonsumenter har fortsatt öka även efter kampanjens avslutande.

Ansökan om godkännande av Nicotine Strips för försäljning i Norge lämnades den 20 februari till Helsedirektoratet. Besked väntas senast den 20 augusti 2024. Kontakt med en intresserad distributör i Norge har etablerats och diskussioner fortgår för att kunna formaliseras så snart ett slutgiltigt besked avgivits.

Testförsäljningen med Clockwork Pharmacies i London som inleddes den 29 december 2023 avslutades den 22 mars. Nicotine Strips har delats ut till ett hundratal konsumenter som fått vouchers (betalda av NHS, Storbritanniens sjukvårdsmyndighet) för rökavvänjningsprodukter. Utvärdering av testet har givit flera viktiga insikter; personalens produktkunskap är central, framför allt när det som här gäller en ny typ av produkt, andelen konsumenter som har för avsikt att köpa nikotinprodukter behöver vara högre än i de här apoteken och kundgruppens köpkraft är viktig.

Bolaget förde fortsatta diskussioner med potentiella samarbetspartners och kommer meddela när färdiga avtal träffats.

UTVECKLING EFTER PERIODEN

Bolaget säkrade den 30 april nya lånegarantier om totalt 2,3 MSEK, varav 1,15 MSEK avropades samma dag. Ytterligare lånegarantier om 8 MSEK godkändes av årsstämman den 16 maj. Samtliga lånegarantier löper till den 30 april 2025.

Bolaget deltog på tre mässor i Malaga, Paris och Birmingham. På mässorna etablerades ytterligare kontakter med potentiella samarbetspartners.

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 86 tkr (18 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 1 989 tkr (2 313tkr), fördelat på råvaror och förnödenheter -58 tkr (102 tkr), övriga externa kostnader 1 463 tkr (1 515 tkr), personalkostnader 451 tkr (479 tkr), avskrivningar 131 tkr (206 tkr) samt övriga rörelsekostnader 2 tkr (11 tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -2 040 tkr (-2 352 tkr), eller -0,07 kr (-0,09 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till – 2 540 tkr (-2 877 tkr) varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 474 tkr (-1 074 tkr), eller -0,08 kr (-0,04 kr) per aktie. Koncernens likvida medel var vid periodens slut 3 200tkr (8 618 tkr).

Investeringar

Under kvartalet har investeringar om 48 tkr (1 693 tkr) gjorts i anläggningstillgångar.

Medarbetare

Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 1 (1).

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 22 687 tkr (22 078 tkr) eller 0,74 kr (0,84 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens slut 79% (87%).

MODERBOLAGET

Nicoccino Holding AB är moderbolag i en koncern med tre bolag. Nicoccino Holding AB äger samtliga aktier i Nicoccino AB (556958–3353) som i sin tur äger samtliga aktier i Nicoccino Ltd London (08718046). Nicoccino Ltd London är vilande.

Första kvartalet januari-mars 2024

Nettoomsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 809 tkr (1 073 tkr), varav övriga externa kostnader utgjorde 359 tkr (592 tkr), personalkostnaderna 450 tkr (478 tkr) och av- och nedskrivningar 0 tkr (0 tkr). Resultat efter finansnetto var för kvartalet -405 tkr (-569 tkr).

Likviditeten i moderbolaget per 31 mars 2024 var 1 459 tkr (7 431 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 18 796 tkr (18 493 tkr) och soliditeten var 85% (96%).

ÖVRIGT

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Nicoccino Holding AB uppgick till 1 542 tkr fördelat på 30 846 168 utestående aktier.

Aktien

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. Bolaget hade per 31 mar 2024 3 195 aktieägare.

Incitamentsprogram

I koncernen finns inga optionsprogram eller andra aktierelaterade program. Verkställande direktören har incitamentsprogram relaterat till aktiekursen vid avyttring av hela eller delar av företagets verksamhet.

Transaktioner med närstående

Bolaget har i april och maj 2024 tecknat lånegarantier med nedan nyckelpersoner och större ägare. Lånegarantierna löper med en löftesprovision om 2,5% på garanterat belopp samt en ränta om 15% på avropat lånebelopp. Provisioner, räntor och avropade lånebelopp skall återbetalas senast den 30 april 2025.

Garant Garantibelopp Ägarandel (7/5-24) Övrig information
Fredrik Laurell* 0,3 MSEK 0,46% VD
Thomas Ekerborn 1 MSEK 9,35% VP Production & Development
Lars Byström 1 MSEK 9,40%
AB Strati 4 MSEK 11,40%^ Ledamot Johan Eriksson är delägare i AB Strati
TillCe AB 4 MSEK 11,04%

*Privat och via bolag

^Inklusive aktier i helägda dotterbolaget Kokkolokko Förvaltning AB

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Vidare information återfinns i bolagets årsredovisning, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.nicoccino.se.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Upplysningar framkommer förutom i de finansiella rapporterna även i övriga delar av delårsrapporten.

Definitioner och nyckeltal

Resultat per aktie

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier

Det genomsnittliga antalet aktier i Nicoccino Holding AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Nicoccino Holding AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i relation till eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital

Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm 2024-05-16

Styrelsen och verkställande direktören för

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Fredrik Hübinette                                                                                                       Johan Eriksson
Styrelsens ordförande                                                                                        Styrelseledamot

Fredrik Laurell                                                                                                     Anders Ulfhielm
Verkställande direktör                                                                                        Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter

Q2 Delårsrapport:             2024-08-21

Q3 Delårsrapport:             2024-11-24

För ytterligare information kontakta gärna:

Fredrik Laurell

+46 733 98 04 74

fredrik.laurell@nicoccino.se

Gillinge 55

186 91 VALLENTUNA

http://www.nicoccino.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2024, kl 17:00 CET.


2024 Q1 Delårsrapport Nicoccino Holding AB

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.