Skip to main content

Nicoccino Holding AB Q1 2023 delårsrapport

Q1 Delårsrapport

1 januari – 31 mars 2023

Nicoccino Holding AB (publ.)

Org. Nr. 556942–1604

KONCERNENS UTVECKLING

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG
JANUARIMARS 2023

  • Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 18 TSEK (15 TSEK)
  • Nettoresultatet uppgick till -2 352 TSEK (-2 313 TSEK) 
  • Resultatet per aktie blev -0,09 SEK (-0,11 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 074 TSEK (-1 624 TSEK) eller -0,04 SEK (-0,08 SEK) per aktie
  • Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 8 618 TSEK (12 422 TSEK)
  • Eget kapital uppgick vid kvartalets utgång till 22 078 TSEK (15 555 TSEK)

UTVECKLING UNDER PERIODEN

Bolaget flyttade den 3 januari in en kombinerad produktions- och kontorslokal i Vallentuna. Under kvartalet har omfattande ombyggnationer genomförts för att anpassa lokalen för livsmedelsproduktion. En helt avskild produktions- och laborationsmiljö har byggts inne i befintlig lokal. Två separata ventilationssystem är installerade för kontroll av luftflöden, både kontroll av luftfuktighet och rening av luft med nikotin. Avloppssystemet kan hantera diskvatten med nikotin separat. Ombyggnaden är slutförd i den utsträckning som är möjlig innan de beställda maskinerna levererats. När maskinerna är på plats kommer två väggpartier slutmonteras.

Under kvartalet har också en mindre kvantitet nicotine strips levererats till en detaljist med 40 egna butiker i Tjeckien och Slovakien. Lansering i butik väntas efter ommärkning av produkterna med lokala etiketter ske under maj 2023.

UTVECKLING EFTER PERIODEN

Bolaget deltog i april vid National Convenience Show i Birmingham, den största mässan för oberoende närbutiker och tobakister i Storbritannien. Mottagandet var överlag mycket positivt och ett stort antal varuprover delades ut. Diskussioner har inletts med ett flertal intresserade distributörer och butikskedjor.

Den av Hanbury-Autogil Ltd beställda maskinen för tillskärning av filmråvara har testkörts under april och nästa tillfälle väntas ske i maj.

Den av Frontier LLC beställda coatingmaskinen har passerat acceptanstest. Maskinen monteras nu isär för att lastas på containrar och väntas skeppas under maj.

För att förstärka rörelsekapitalet upptogs i april, som meddelats separat, lånegarantier om totalt 2,55 MSEK. Bakom garantierna står Anders Ulfhielm, styrelseledamot, Fredrik Laurell, VD, Thomas Ekerborn, VP Production and Development och Lars Byström. Till garanterna utgår en ersättning om 2,5% på garanterat belopp och en årsränta om 15% på utlånat belopp. Garantierna löper till senast 30 april 2024 så samtliga ersättningar, ränte- och lånebelopp skall vara fullt reglerade.

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 18 tkr (15 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 2 313 tkr (2 328 tkr), fördelat på råvaror och förnödenheter 102 tkr (414 tkr), övriga externa kostnader 1 515 tkr (1 391 tkr), personalkostnader 479 tkr (451 tkr), avskrivningar 206 tkr (60 tkr) samt övriga rörelsekostnader 11 tkr (12 tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -2 352 tkr (-2 313 tkr), eller -0,09 kr (-0,11 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till -2 877 tkr (-2 290 tkr) varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 074 tkr (-1 624 tkr), eller -0,04 kr (-0,08 kr) per aktie. Koncernens likvida medel var vid periodens slut 8 618 tkr (12 422 tkr).

Investeringar

Under kvartalet har investeringar om 1 693 tkr (637 tkr) gjorts i anläggningstillgångar.

Medarbetare

Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 1 (1). Bolaget har utöver den direkt anställda köpt in ett flertal tjänster på konsultbasis, bl.a. för produktion, teknikutveckling och ekonomihantering.

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 22 078 tkr (15 555 tkr) eller 0,84 kr (0,75 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens slut 87% (93%).

MODERBOLAGET

Nicoccino Holding AB är moderbolag i en koncern med totalt tre bolag. Nicoccino Holding AB äger samtliga aktier i Nicoccino AB (556958–3353) som i sin tur äger samtliga aktier i Nicoccino Ltd London (08718046). Nicoccino Ltd London är vilande.

Första kvartalet januari-mars 2023

Nettoomsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 1 059 tkr (967 tkr), varav övriga externa kostnader utgjorde 170 tkr (275 tkr), personalkostnaderna 889 tkr (692 tkr) och av- och nedskrivningar 0 tkr (0 tkr). Resultat efter finansnetto var för kvartalet -556 tkr (-470 tkr).

Likviditeten i moderbolaget per 31 mars 2023 var 7 431 tkr (11 814 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 18 493 tkr (11 898 tkr) och soliditeten var 96% (94%).

ÖVRIGT

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Nicoccino Holding AB uppgick till 1 307 tkr fördelat på 26 138 700 utestående aktier. Nyemissionen som genomfördes under andra kvartalet ökade aktiekapitalet med 270 tkr och antalet aktier med 5 393 700. Bolagets egna kapital ökade med 13 764 tkr.

Aktien

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. Bolaget hade per 31 mars 2022 3 243 aktieägare.

Incitamentsprogram

I koncernen finns inga optionsprogram eller andra aktierelaterade program. Verkställande direktören har incitamentsprogram relaterade till aktiekursen vid avyttring av hela eller delar av företagets verksamhet.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Vidare information återfinns i bolagets årsredovisning, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.nicoccino.se.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Upplysningar framkommer förutom i de finansiella rapporterna även i övriga delar av delårsrapporten.

Definitioner och nyckeltal

Resultat per aktie

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier

Det genomsnittliga antalet aktier i Nicoccino Holding AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Nicoccino Holding AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i relation till eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital

Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm 2023-05-10

Styrelsen och verkställande direktören för

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Fredrik Hübinette                                                                                                       Johan Thorell
Styrelsens ordförande                                                                                        Styrelseledamot

Fredrik Laurell                                                                                                     Anders Ulfhielm
Verkställande direktör                                                                                        Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter

Q2 Delårsrapport:             2023-08-23

Q3 Delårsrapport:             2023-11-08

För ytterligare information kontakta gärna:

Fredrik Laurell +46 733 98 04 74

fredrik.laurell@nicoccino.se

Gillinge 55

186 91 VALLENTUNA

http://www.nicoccino.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2023, kl 16:00 CET.


2023 Q1 Delårsrapport Nicoccino Holding AB

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.