Skip to main content

Nicoccino Holding AB Q1 2022 Delårsrapport

Q1 Delårsrapport

1 januari – 31 mars 2022

Nicoccino Holding AB (publ.)

Org. Nr. 556942–1604

KONCERNENS UTVECKLING

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG
JANUARIMARS 2022

 • Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK)
 • Nettoresultatet uppgick till -2,3 MSEK, (-1,5 MSEK) 
 • Resultatet per aktie blev -0,11 SEK (-0,07 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,6 MSEK (-1,8 MSEK) eller -0,08 SEK
  (-0,09 SEK) per aktie
 • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 12,4 MSEK (21,7 MSEK)
 • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 15,6 MSEK (22,1 MSEK)

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Förpackningsmaskinen togs i bruk och bolagets nicotine strips levereras nu i en påse som säkerställer produktkvaliteten på ett signifikant bättre sätt än de tidigare använda hårdplastdosorna.
 • Diskussioner med leverantörer om tillverkning av filmråvara fortgick. Den offert som mottogs av den föredragna kontraktstillverkaren motsvarade inte förväntningarna och bolaget drog slutsatsen att produktion av filmråvara i egen regi var det bästa alternativet. För det krävs en coatingmaskin.
 • Utvärdering av flera leverantörer av coatingmaskiner genomfördes och bolaget konstaterade efter genomgång av offerter att Frontier LLC i USA hade det bästa erbjudandet avseende både kostnad och leveranstid.
 • Styrelsen föreslog den 4 april att genomföra en företrädesemission för att finansiera investeringar, framförallt i coatingmaskin och en egen produktionsanläggning för automatiserad produktion i kommersiella volymer.
 • Sökandet efter produktionslokal fortgick.
 • Diskussioner med potentiella samarbetspartners fortlöpte.

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 15 tkr (15 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 2 328 tkr (1500 tkr), fördelat på råvaror och förnödenheter
414 tkr (17 tkr), övriga externa kostnader 1 391 tkr (974 tkr), personalkostnader 451 tkr (450 tkr), avskrivningar 60 tkr (58 tkr) samt övriga rörelsekostnader 12 tkr (- tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -2 313 tkr (-1 486 tkr), eller -0,11 kr (-0,07 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till -2 251 tkr (-1 825 tkr) varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –1 653 tkr (-1 796 tkr), eller -0,08 kr (-0,09 kr) per aktie. Koncernens likvida medel var vid periodens slut 12 422 tkr (21 736 tkr).

Investeringar

Under kvartalet har investeringar om 637 tkr (30 tkr) gjorts i anläggningstillgångar.

Medarbetare

Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 1 (1).

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 15 555 tkr (22 118 tkr) eller 0,75 kr (1,07 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens slut 96% (96%).

MODERBOLAGET

Nicoccino Holding AB är moderbolag i en koncern med totalt tre bolag. Nicoccino Holding AB äger samtliga aktier i Nicoccino AB (556958–3353) som i sin tur äger samtliga aktier i Nicoccino Ltd London (08718046). Nicoccino Ltd London är vilande.

Första kvartalet januari-mars 2022

Nettoomsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 1 220 tkr (760 tkr), varav övriga externa kostnader utgjorde 769 tkr (310 tkr), personalkostnaderna 451 tkr (450 tkr) och av- och nedskrivningar 0 tkr (0 tkr). Resultat efter finansnetto var för kvartalet -701 tkr (-258 tkr).

Likviditeten i moderbolaget per 31 mars 2022 var 11 814 tkr (21 653 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 11 898 tkr (18 175 tkr) och soliditeten var 93% (96%).

ÖVRIGT

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Nicoccino Holding AB uppgick till 1 037 tkr fördelat på 20 745 000 utestående aktier.

Aktien

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. Bolaget hade per 31 mars 2022 3 337 aktieägare.

Incitamentsprogram

I koncernen finns inga optionsprogram eller andra aktierelaterade program. Verkställande direktören har incitamentsprogram relaterade till aktiekursen vid avyttring av hela eller delar av företagets verksamhet.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett under kvartalet.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Vidare information återfinns i bolagets årsredovisning, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.nicoccino.se.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen.

Upplysningar framkommer förutom i de finansiella rapporterna även i övriga delar av delårsrapporten.

Definitioner och nyckeltal

Resultat per aktie

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier

Det genomsnittliga antalet aktier i Nicoccino Holding AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Nicoccino Holding AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i relation till eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital

Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm 2022-05-05

Styrelsen och verkställande direktören för

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Fredrik Hübinette                                                                                                       Johan Thorell
Styrelsens ordförande                                                                                       Styrelseledamot

Fredrik Laurell                                                                                                     Anders Ulfhielm
Verkställande direktör                                                                                       Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter

2022-08-25: Q2 2022 – Delårsrapport

2022-11-16: Q3 2022 – Delårsrapport

För ytterligare information kontakta gärna:

Fredrik Laurell +46 733 98 04 74

fredrik.laurell@nicoccino.se

Lahällsvägen 48

183 30 TÄBY

http://www.nicoccino.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022, kl 17:00 CET.


2022Q1 Delårsrapport Nicoccino Holding AB

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.