Skip to main content

Nicoccino Holding AB Q1 2021 Delårsrapport

Q2 Delårsrapport

1 april – 30 juni 2021

Nicoccino Holding AB (publ.)

Org. Nr. 556942–1604

 

KONCERNENS UTVECKLING

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG
APRILJUNI 2021

 • Koncernens nettoomsättning under det andra kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK)
 • Nettoresultatet uppgick till -1,5 MSEK, (-1,0 MSEK) 
 • Resultatet per aktie blev -0,07 SEK (-0,07 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,8 MSEK (-1,2 MSEK) eller   -0,09 SEK (-0,08 SEK) per aktie
 • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 19,9 MSEK (5,9 MSEK)
 • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 20,6 MSEK (6,2 MSEK)

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Fortsatta förhandlingar med kontraktsproducent av filmråvara genomfördes. Fokus i diskussionerna ligger på tre områden:
  • Kostnadsnivå – ambitionen är att nå en enhetskostnad som är konkurrenskraftig jämfört med nikotinportioner
  • Teknisk kompatibilitet – den maskinella utrustning som krävs för att kontraktsproducenten ska kunna blanda Nicoccinos alginatblandning med rätt specifikation kommer inköpas.
  • Regulatorisk – kontraktproducenten producerar även läkemedel och rutiner som möjliggör fortsatt produktion av såväl film som läkemedel i anläggningen behöver upprättas
 • Förpackningsmaskin beställdes från Schur Star Systems GmbH och väntas levereras till Täby under tredje kvartalet. Bolagets nicotine strips kommer när maskinen är tagen i bruk packas i en återförslutningsbar påse. Byte från plastdosa till påse görs främst för att produktkvaliteten skall säkras under lagring och distribution och medför att hållbarhetstiden förlängs avsevärt. Påsen understryker också den stora fördelen med nicotine strips – diskretion; den tar minimalt med plats och kan t.ex. stoppas ner i ett cigarettpaket för rökare som vill ha nicotine strips tillgängliga i situationer då rökning inte är tillåtet. Påsar har beställts med både svensk och engelsk text för att möjliggöra försäljning även utanför Sverige.
 • Diskussioner med potentiella samarbetspartners fortlöpte. Viktigast är diskussioner som syftar till en initial, begränsad lansering av nicotine strips i detaljhandeln. Ambitionen är att välja distributör under hösten för lansering i vinter.

FINANSIELL UTVECKLING

Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen (ÅRL) samt IFRS, så som antagits av EU. För moderbolaget har årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer tillämpats.

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 14 tkr (0 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 1 449 tkr (919 tkr), fördelat på råvaror och förnödenheter 285 tkr (22 tkr), övriga externa kostnader 655 tkr (723 tkr), personalkostnader 452 tkr (126 tkr) samt avskrivningar 58 tkr (48 tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -1 479 tkr (-957 tkr), eller -0,07 kr (-0,07 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till -1 854 tkr (-1 214 tkr) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –1 825 tkr (-1 176 tkr), eller -0,09 kr (-0,08 kr) per aktie. Koncernens likvida medel var vid periodens slut 19 882 tkr (5 860 tkr).

Investeringar

Under kvartalet har nettoinvesteringar om 29 tkr (38 tkr) gjorts i anläggningstillgångar

Medarbetare

Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 1 (0).

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 20 638 tkr (6 151 tkr) eller 0,99 kr (0,44 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens slut 96% (87%).

MODERBOLAGET

Nicoccino Holding AB är moderbolag i en koncern med totalt tre bolag. Nicoccino Holding AB äger 100% av aktierna i Nicoccino AB (556958–3353) som i sin tur äger 100% av aktierna i Nicoccino Ltd London (08718046). Nicoccino Ltd London är vilande.

Andra kvartalet april-juni 2021

Nettoomsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 724 tkr (470 tkr), varav övriga externa kostnader utgjorde 274 tkr (344 tkr), personalkostnaderna 450 tkr (126 tkr) och av- och nedskrivningar 0 tkr (0 tkr). Resultat efter finansnetto var för kvartalet -221 tkr (24 tkr).

Likviditeten i moderbolaget per 31 juni 2021 var 19 576 tkr (5 372 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 17 954 tkr (3 705 tkr) och soliditeten var 83% (46%).

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Nicoccino Holding AB uppgår till 1 037 tkr fördelat på 20 745 000 utestående aktier.

Aktien

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. Bolaget hade per 30 juni 2021 3 424 aktieägare.

Incitamentsprogram

I koncernen finns inga optionsprogram eller andra aktierelaterade program. Verkställande direktören har incitamentsprogram relaterade till bolagets totala värde vid avyttring av hela eller delar av bolagets verksamhet.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under kvartalet.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Vidare information återfinns i bolagets årsredovisning, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.nicoccino.se.

Nya IFRS och tolkningar som tillämpas:

Bolaget har ännu ej några väsentliga intäkter varför tillämpningen av IFRS 15 inte är giltig.

IFRS 16 Leasingavtal. Koncernen tillämpar den nya standarden, vilket innebär att koncernens hyresavtal för lokaler redovisas som tillgång i form av en nyttjanderätt och leasingskuld.

Företagen i koncernen har valt att tillämpa lättnadsreglerna då leasingavtal av mindre värde och avtal som löper under kortare tidsperiod än 12 månader från övergångstidpunkten inte inkluderas. Bolagen har valt att tillämpa partiell retroaktivitet där jämförande år inte räknas om och den ackumulerade effekten redovisas som en justering av ingående eget kapital vid första tillämpningsdagen.

Tillgångarna i koncernen ökade per 1 januari 2019 med 481 TSEK och koncernens skulder med 481 TSEK. Soliditeten vid övergången påverkades negativt med ca 3%-enheter.

Definitioner och nyckeltal

Resultat per aktie

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier

Det genomsnittliga antalet aktier i Nicoccino Holding AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Nicoccino Holding AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i relation till eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital

Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Kassaflöde per aktie

Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm 2021-08-19

Styrelsen och verkställande direktören för

NICOCCINO HOLDING AB (publ.)

Fredrik Hübinette                                                                                    Johan Thorell
Styrelsens ordförande                                                                   Styrelseledamot

Fredrik Laurell                                                                                  Anders Ulfhielm Verkställande direktör                                                                   Styrelseledamot

                                                                      

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter:

2021-11-25 – Q3 2021 – Delårsrapport

För ytterligare information kontakta gärna:

Fredrik Laurell +46 733 98 04 74

fredrik.laurell@nicoccino.se

Lahällsvägen 48

183 30 TÄBY

http://www.nicoccino.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021, kl 15:00 CET.

Nicoccinos övergripande mål är att erbjuda vuxna konsumenter ett säkert och enkelt sätt att njuta av nikotin snabbt och diskret. Bolagets produkter finns att köpa på shop.nicoccino.se.

Nicoccino har huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.

Fredrik Laurell
CEO
fredrik.laurell@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patenterad oral nikotinprodukt som säljs online på shop.nicoccino.se. Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.

Q2 2021 Delårsrapport Nicoccino Holding final

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.