Skip to main content

NICOCCINO GENOMFÖR NYEMISSION FÖR FORTSATT EXPANSION

  • Nicoccino följer upp etableringen i Storbritannien, som sedan i höstas gett över 30 000 kunder, med en bred expansion via e-handelsplattformen och återförsäljare på fler strategiska marknader i Europa, initialt i Tyskland.
  • För att säkerställa en accelererad expansionstakt genomför Nicoccino en riktad nyemission om 50 MSEK och en företrädesemission om 22,7 MSEK. Nyemissionerna framläggs för godkännande på extra bolagsstämma den 13 april 2015. Preliminär avstämningsdag för företrädesemissionen är den 22 april 2015.
  • Johan Cram, tidigare Vice President Strategic Markets på Swedish Match, föreslås för inval i styrelsen
  • Madeleine Skoglund tillträder som CFO och blir därmed även ny medlem i ledningsgruppen. Madeleine efterträder Hans Richter som har varit inhyrd CFO.

Bakgrund

Emissionslikviden ska i huvudsak användas till lansering på nya marknader, ökad kommersialisering genom ökade investeringar i marknadsföring, samt att färdigutveckla ett receptfritt läkemedel.

Efter en lansering i Storbritannien öppnar Nicoccino Holding AB (publ) upp för en bredare internationell expansion under 2015. Produkten lanserades under hösten 2014 och idag har Nicoccino ca 30 000 registrerade kunder på Nicoccinos e-handelsplattform.

Plan för expansion

Initialt planerar Nicoccino att etablera sig i Tyskland, den enskilt största nikotinmarknaden i Europa. Försäljningen kommer huvudsakligen att ske genom Nicoccinos egen e-handelsplattform och via andra återförsäljare.

Nicoccino har som målsättning att senast vid årsskiftet ha minst 100 000 registrerade kunder.  Därefter kommer Nicoccino etablera sig på fler av Europas strategiskt viktiga marknader. Nicoccino för även diskussioner med återförsäljare utanför Europa.

En bred etablering på fler marknader ger även fördelar ur regulatorisk synvinkel. Regelverket kring rena nikotinprodukter utan tobak är ännu så länge oklart i flera länder och föremål för kontinuerlig förändring.

”Etableringen i Tyskland är ett naturligt steg i Nicoccinos internationella expansion. Det är Europas största marknad för cigaretter med en beräknad årlig omsättning på över 20 miljarder Euro. Precis som i många andra länder har dock efterfrågan på alternativa nikotinprodukter ökat kraftigt. Potentialen för vår produkt bedöms därför som mycket stor. En hemsida kommer att lanseras på tyska i april 2015”, säger Michel Bracké, VD på Nicoccino.

Utveckling av ett receptfritt läkemedel

Nicoccino är en konsument produkt och är inte ett registrerat läkemedel. Bolaget har inlett en parallell process för att registrera en ny produkt som ett receptfritt läkemedel (OTC). Denna ansökan beräknas kunna lämnas in under 2016. När Nicoccino har ett registrerat receptfritt läkemedel för rökavvänjning kommer fler stora marknader att bli tillgängliga för Nicoccino.

Kommentar av VD

”En bred etablering i kombination med utveckling av ett receptfritt läkemedel har även fördelar ur regulatorisk synpunkt eftersom vi rör oss inom ett regelverk som är anpassat till tobak och dess skadeverkningar. Vi arbetar kontinuerligt med produktutveckling, och vi beräknar även att kunna erbjuda Nicoccino med nya smaker i början av 2016”, säger Michel Bracké, VD på Nicoccino

Villkor för emissionen

Styrelsen i Nicoccino har, villkorat av bolagsstämmas godkännande, beslutat om en riktad nyemission om 50 MSEK och en företrädesemission om 22,7 MSEK. Emissionskursen i båda emissionerna är 20 SEK. Emissionerna tillför vid full teckning Nicoccino 72,7 MSEK före emissionskostnader.

Den riktade emissionen omfattar 2 500 000 aktier. Emissionen riktas till en grupp investerare i vilken det ingår både nya och gamla aktieägare.

Företrädesemissionen omfattar högst 1 134 250 aktier och ger rätt att teckna en ny aktie för 12 befintliga aktier (inklusive aktierna i den riktade nyemissionen).

Företrädesemissionen kommer att genomföras enligt följande preliminära tidsplan: 

  • 13 april 2015                              Extra bolagsstämma
  • 20 april 2015                              Sista dag för handel inklusive rätt att delta i nyemissionen
  • 22 april 2015                              Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen.            
  • 24 april – 8 maj 2015               Teckningstid.

Kallelse till den extra bolagsstämma den 13 april 2015 offentliggörs separat.

Vid fulltecknade nyemissioner ökar antalet aktier i bolaget från 11 111 000 till 14 745 250.

Johan Cram föreslås för inval i styrelsen

Johan Cram, 44 år, var tidigare Vice President Strategic Markets hos Swedish Match Scandinavia och har en gedigen erfarenhet från tobaksbranschen. Med ansvar för Taxfree, E-handel och Horeca (Hotell/restaurang) har Johan Cram en djup kunskap och ett brett kontaktnät inom handel i Skandinavien, Europa och globalt. Johan Cram ansvarade även för den ryska snusverksamheten hos Swedish Match. Johan Cram bedriver för närvarande egen konsultverksamhet.

Madeleine Skoglund ny CFO

Madeleine Skoglund tillträder som Nicoccinos nya CFO och blir därmed även medlem i ledningsgruppen. Madeleine efterträder Hans Richter som har varit inhyrd CFO.

Madeleine har 15 års erfarenhet inom ekonomistyrning och redovisning av företag med internationell marknadsnärvaro. Hon har de senaste åren kombinerat Executive MBA studier på Henley Business School, University of Reading, med att arbeta som affärskonsult. Tidigare kommer hon ifrån läkemedelsbolaget Swedish Orphan International och IT-företaget eBuilder.

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

Michel Bracké, VD

Tel: +46 707 45 95 75

E-post: michel.bracke@niciccino.co.uk

En global mångmiljardmarknad

Den globala marknaden för tobaks- och nikotinprodukter är gigantisk. Var fjärde vuxen människa i världen röker och sammantaget värderas marknaden till 697 miljarder USD. Allt hårdare regelverk, höjda skatter och ett generellt ökat fokus på hälsa har dock medfört att efterfrågan på alternativa nikotinprodukter under senare år har ökat.

Den globala marknaden för receptfria rökavvänjnings läkemedel är värderad till omkring 4 miljarder USD.

Nicoccino, nästa generations nikotin

Nicoccino är en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Nikotinet distribueras ut i blodet genom en lövtunn film, med en yta motsvarande hälften av ett frimärke. Filmen appliceras på ett diskret sätt under läppen eller på annan munslemhinna. Inom några minuter har nikotinet avgetts, filmen lösts upp och försvunnit utan att lämna någon restprodukt. Syftet med produkten är primärt att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ när dessa inte vill eller kan röka.

Nicoccinos produkt kan jämföras med snus då den placeras under läppen, men innehåller däremot ingen tobak och därför inte heller några skadliga tobaksrelaterade ämnen, som t ex nitrosaminer. Till skillnad från snus så löses Nicoccino även upp efter att nikotinet har levererats.


Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.