Skip to main content

Nicoccino genomför företrädesemission om cirka 20,7 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Pressmeddelande

Stockholm 2020-08-27

Nicoccino genomför företrädesemission om cirka 20,7 MSEK

Styrelsen för Nicoccino Holding AB (publ), org. nr 556942-1604 (”Nicoccino” eller ”Bolaget”), har idag den 27 augusti 2020, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 6 915 000 aktier (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Nicoccino att tillföras cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader. I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare prelimnärt åtagit sig att teckna för hela eller delar av sina respektive ägarandelar samt ingått avtal om emissionsgarantier om totalt cirka 75 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 17 september 2020. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Försäljningen av nikotinportioner, även kallade all white eller tobacco free nicotine pouches, har de senaste åren ökat kraftigt och den starka tillväxten väntas fortsätta kommande år. Flera av de större internationella tobaksbolagen marknadsför nikotinportioner som en del i sin strategi i att vikta sin försäljning mer mot produkter som reducerar potentiella hälsorisker för konsumenten. Den här utvecklingen har i ett slag fundamentalt ändrat förutsättningarna för Nicoccino. Tobaksbolagens satsningar innebär att rökare på bredare front blir medvetna om att det finns alternativa nikotinprodukter som placeras under överläppen. Samtidigt har nikotinportioner i dess nuvarande form två nackdelar. För det första sker nikotinupptaget relativt långsamt och produkten behöver bibehållas i munnen upp till 30 minuter för att huvuddelen av nikotinet ska tillgodogöras. För det andra är det många rökare som inte gillar att det syns att produkten används samt att den använda portionen måste avlägsnas.

Nicoccinos patenterade nicotine strips löser de här problemen. Nicotine strips är en 0,07 mm tunn film som möjliggör att nikotinet frisätts snabbt. Initial frisättning av nikotion sker inom 30 sekunder och allt nikotin har frisatts efter tre till fem minuter. Nicoccino genomförde 2011-2012 en bioekvivalensstudie som visade att nicotine strips frisätter nikotin lika fort som Nicorette munspray. Produkten syns inte alls under användande och när nikotinet har frisatts fullt ut löses produkten upp och inget behöver tas ut och kastas.

Bolaget öppnade i juni 2020 en egen webbshop, shop.nicoccino.se, och återkoppling från konsumenter visar att nicotine strips har bättre produktegenskaper än nikotinportioner och Nicoccino bedömer att nicotine strips på sikt har potential att ta en betydande andel av den globala marknaden för orala nikotinportioner.

Nicoccino vill nu ta nästa steg och investera i automatiserad skalbar produktion för att uppvisa förmågan att producera större volymer och möta efterfrågan. När produktionen är på plats har Nicoccino stora möjligheter att identifiera nya investerare som har möjlighet att skala upp produktion och lansera nicotine strips globalt. Många av delarna i den produktionslinje Nicoccino planerar att investera i är standardutrustning som med begränsade modifieringar kan anpassas till produktion av nicotine strips. För att ta produktionen från labb till större skala, har styrelsen för Nicoccino därför beslutat att genomföra Företrädesemissionen som, vid full teckning, tillför Bolaget cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 0,7 MSEK.

Nettolikviden om cirka 20 MSEK avses användas till följande områden som anges i prioritetsordning:

  • Investeringar i maskinell utrustning: cirka 7 MSEK
  • Inköp av filmråvara för intermittent produktion: cirka 7 MSEK
  • Rörelsekapitalförstärkning: cirka 6 MSEK

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

3 september 2020                         Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

4 september 2020                         Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

7 september 2020                         Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

17 september 2020                       Extra bolagsstämma

9 – 21 september 2020                Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Premier Growth Market

9 – 23 september 2020                Teckningsperiod

25 september 2020                       Beräknat offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för Nicoccino beslutade idag den 27 augusti 2020, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, att genomföra en företrädesemission av högst 6 915 000 aktier. För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen den 7 september 2020 erhålls en (1) teckningrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgår till 3,00 SEK per aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader. Teckning av aktier med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 9 – 23 september 2020. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 9 – 21 september 2020.

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; och i andra hand till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det memorandum som Bolaget kommer att offentliggöra senast dagen innan teckningsperiodens inledande.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare, inklusive styrelse och ledande befattningshavare, åtagit sig att teckna för hela eller delar av sina respektive ägarandelar samt ingått avtal om emissionsgarantier om totalt cirka 13,7 MSEK, motsvarande cirka 66 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser och emissionsgarantier som ingåtts.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 13 830 000 till 20 745 000 och aktiekapitalet från 691 500,00 SEK till 1 037 250,00 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 33 procent.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 17 september 2020. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Rådgivare

Advokatfirman Lindberg & Saxon AB agerar legal rådgivare till Nicoccino i samband med Företrädesemissionen. Erik Penser Bank är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:

Fredrik Laurell, VD, +46 733 98 04 74, fredrik.laurell@nicoccino.se 

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. [16:30].

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Nicoccino. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nicoccino kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Nicoccino beräknar offentliggöra senast dagen innan teckningsperiodens inledande.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Nicoccino har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Fredrik Laurell
CEO
fredrik.laurell@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.