Skip to main content

KOMPLETTERING AV NICOCCINO HOLDINGS Q4 BOKSLUSTKOMMUNIKÉ FRÅN 2018-02-23

Koncernens utveckling

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG
OKTOBER – DECEMBER 2017

 • Koncernens omsättning under det fjärde kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
 • Nettoresultatet uppgick till -0,8 MSEK, (-107,0 MSEK) varav 0 MSEK

(104,6 MSEK) utgjorde nedskrivning på goodwill och 0 MSEK (2,4 MSEK) utgjorde nedskrivning av balanserade utvecklingsutgifter för Nicoccino konsumentprodukt.

 • Resultatet per aktie blev -0,06 SEK (-7,74), varav goodwillnedskrivning -0,00 SEK (-7,57 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,6 MSEK (-1,6 MSEK) eller

-0,11 SEK (-0,11 SEK) per aktie.

 • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 17,5 MSEK

(24,3 MSEK).

 • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 17,7 MSEK

(24,0 MSEK).

 • Nikotinpatentansökan i Ukraina har godkänts.

PERIODEN I SAMMANDRAG JANUARI-31 DECEMBER 2017

 • Koncernens omsättning under perioden var 0,0 MSEK (0,4 MSEK).
 • Nettoresultatet uppgick till -5,7 MSEK (-125,9 MSEK) varav 0,0 MSEK

(104,6 MSEK) utgjorde nedskrivning på goodwill och 0,0 MSEK (2,4 MSEK) utgjorde nedskrivning av balanserade utvecklingsutgifter för Nicoccino konsumentprodukt.

 • Resultatet per aktie blev -0,41 SEK (-9,10), varav goodwillnedskrivning -0,00 SEK (-7,57 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6,8 MSEK (-11,7 MSEK) eller

-0,49 SEK per aktie (-0,84 SEK).

 • Nikotinpatentet har godkänts i Nya Zeeland, Indien, Australien, Ryssland, Kina och Ukraina.
 • Nicoccino har tecknat ett avtal med en ny tillverkare av vår unika nikotinfilm och har därmed avslutat samarbetet med den tidigare tillverkaren. Den italienska tillverkaren uppfyller de anläggningstekniska och regulatoriska kraven som Nicoccino har.
 • Avtalet innebär att Nicoccino Holding AB nu fortsätter den första fasen, vilket innebär att starta tillverkning till den kliniska prövningen. Studien kommer att genomföras med start under 2018, vilket är en senareläggning av den preliminära tidplanen med ca 1 år.
 • Styrelsen avser att föreslå årsstämman att besluta om att ingen utdelning skall ske och att årets resultat balanseras i ny räkning.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Nikotinpatentansökan i Ukraina har godkänts.
 • Styrelsen har fattat beslut att satsa vidare på en ny förpackningslösning en multipack som väsentligt reducerar tillverkningskostnaden per dos. Produkten kommer att vara konsumentvänligare och kommer även att minimera belastningen på miljön genom att minska mängden förpackningsmaterial.
 • Kostnadsreduktionen och en öppning på konsumentmarknaden motiverar ett halvårs senareläggning av kliniska studien för läkemedelsprodukten.
 •  

Kort om Nicoccino och vår produkt

OM BOLAGET

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie förväntas att registreras som ett läkemedel för rökavvänjning. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners som har större finansiella möjligheter att nå ut på den globala marknaden.

Under 2014/2015 genomfördes en kommersiell testlansering i Storbritannien där Nicoccino såldes som en konsumentprodukt via nätet och i detaljhandeln. Detta bekräftade att konceptet fungerar och att det finns stor potential för denna nya typ av nikotinprodukt.

Nicoccino har sitt kontor i Täby. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO.

Remium Nordic Holding AB är bolagets certified adviser.

För ytterligare information, se http://www.niccocino.se

OM PRODUKTEN

Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och tunn film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ när de vill sluta röka.

Efter läkemedelsregistrering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat.

Filmen placeras under läppen eller på annan munslemhinna där den levererar en snabb och påtaglig  nikotineffekt. Inom ett par minuter har nikotinet avgetts och filmen lösts upp utan att lämna någon restprodukt i munnen.

Plattformen är framtagen i Sverige och är resultatet av tio års forskning och utveckling.

Filmen är lövtunn och innehåller 2 mg nikotin, med en yta som motsvarar ungefär hälften av ett frimärke. Förutom nikotin godkänt för läkemedel består produkten till största delen av ett alginat, som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.