Skip to main content

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSTÄMMA 2015-05-20

Årsstämma i Nicoccino Holding AB (publ) hölls i Stockholm den 20 maj 2015.

  • Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen för moderbolaget och koncernen samt om resultatdisposition i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
  • Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Erik Nerpin (ordförande), Torbjörn Kemper, Johan Thorell, Michel Bracké och Johan Cram.
  • Styrelsearvodet fastställdes till sammantaget 450 TSEK, varav ordföranden 150 TSEK och övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen 100 TSEK vardera.
  • Auktoriserade revisorn Hans Brorsson omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till revisorssuppleant för samma period valdes det registrerade revisionsbolaget Crowe Horwath Osborne AB med auktoriserade revisorn Olov Strömberg som huvudansvarig revisor.
  • Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Om aktier emitteras mot kontant betalning eller betalning genom kvittning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga tio procent av antalet utestående aktier i bolaget.
  • Årsstämman beslutade om emission av 637 661 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att senast den 15 oktober 2016 teckna en ny aktie i Nicoccino Holding AB till en kurs av 14,51 SEK. Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädes­rätt, ett helägt dotterbolag till Nicoccino Holding med skyldighet för tecknande bolaget att ställa teckningsoptionerna till förfogande till Nicoccino Holding för infriande av åtaganden gentemot verkställande direktören Michel Bracké.
  • Styrelsen drog tillbaka förslaget till optionsprogram för anställda i koncernen eftersom teckningstiden i företrädesemissionen förlängts och fortfarande pågår. Förslaget kommer framläggas senare på en extra bolagsstämma.

Stockholm i maj 2015

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Styrelsen

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holding AB (publ) (org. nr 556942-1604) är ett svenskt företag som med en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar.

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North med kortnamn NICO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. 


Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.