Skip to main content

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I NICOCCINO HOLDING AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I NICOCCINO HOLDING AB (publ) HÖLLS I STOCKHOLM DEN 20 maj 2021.

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen för moderbolaget och koncernen samt om resultatdisposition i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Fredrik Hübinette (ordförande), Johan Thorell och Anders Ulfhielm.

Styrelsearvodet fastställdes till sammantaget 350 TSEK, varav ordföranden 150 TSEK och övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen 100 TSEK vardera.

Årsstämman beslutade om nyval av BDO Mälardalen AB, org. nr. 556291-8473, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Niclas Nordström som huvudansvarig revisor

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Om bemyndigandet utnyttjas för nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med förslag, samt att verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

 

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

Fredrik Laurell, VD Nicoccino Holding AB
+46 733 98 04 74
fredrik.laurell@nicoccino.se

Nicoccino har utvecklat en patenterad oral nikotinprodukt som säljs online på shop.nicoccino.se

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.

Fredrik Laurell
CEO
fredrik.laurell@nicoccino.se


Nicoccinos övergripande mål är att erbjuda vuxna konsumenter ett säkert och enkelt sätt att njuta av nikotin snabbt och diskret. Bolagets produkter finns att köpa på shop.nicoccino.se.

Nicoccino har huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I NICOCCINO HOLDING AB

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.