Skip to main content

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I NICOCCINO HOLDING AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I NICOCCINO HOLDING AB (publ) HÖLLS I STOCKHOLM DEN 25 MAJ 2016.

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen för moderbolaget och koncernen samt om resultatdisposition i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Jonas Nordquist (ordförande), Erik Nerpin, Johan Thorell och Johan Cram.

Styrelsearvodet fastställdes till sammantaget 350 TSEK, varav ordföranden 150 TSEK och övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen 100 TSEK vardera.

Auktoriserade revisorn Hans Brorsson omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till revisorssuppleant för samma period omvaldes det registrerade revisionsbolaget Crowe Horwath Osborne AB med auktoriserade revisorn Olov Strömberg som huvudansvarig revisor.

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Om bemyndigandet utnyttjas för nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet inte överstiga 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas.

Årsstämman beslutade om emission av 637 661 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att senast den 15 oktober 2016 teckna en ny aktie i Nicoccino Holding AB till en kurs av 14,51 SEK. Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädes­rätt, ett helägt dotterbolag till Nicoccino Holding med skyldighet för tecknande bolaget att ställa teckningsoptionerna till förfogande till Nicoccino Holding för infriande av åtaganden gentemot f.d. verkställande direktören Michel Bracké. Detta beslut förnyade förra årsstämmans beslut med samma innehåll.


För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

Johan Cram, VD Nicoccino Holding AB
+46 708 980 418
johan.cram@nicoccino.se


Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Genom en tydlig klassificering minskar den regulatoriska osäkerheten och öppnar upp för försäljning på nya marknader som tidigare inte var tillgängliga. Försäljning till konsument kommer att ske via en licensmodell med internationella partners som har större finansiella möjligheter att nå ut på den globala marknaden.

Under 2014/2015 genomfördes en kommersiell testlansering i Storbritannien där produkten såldes som en konsumentprodukt via nätet och i detaljhandeln. Denna introduktion bekräftade att produkten fungerar och att det finns stor potential för denna nya typ av nikotinprodukt.

I början på 2016 lades strategin om med ett ökat fokus på att skapa en produktplattform som skall kunna användas av partners som vill etablera sig på marknaden för läkemedelsklassade nikotinprodukter eller som vill utöka sin befintliga produktportfölj. Denna förändring innebär en prioritering avseende att uppnå läkemedelsklassificeringen som är av vikt för att ingå i partnersamarbeten.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.

Johan Cram, VD, Nicoccino Holding

0708-980 418
johan.cram@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Kommuniké från Nicoccino Holdings årsstämma

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.