Skip to main content

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA

Aktieägarna i Nicoccino Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 2 december 2015, kl. 16.30 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 november 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 26 november 2015 per post på adress Nicoccino Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-20 00 40 eller per e-mail info@nicoccino.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 26 november 2015 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

 Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsearvode
  8. Stämmans avslutande

Beslut om antal styrelseledamöter och arvode

Styrelseledamoten Torbjörn Kemper har begärt utträde ur styrelsen för att fokusera på sitt uppdrag som VD och styrelseledamot i Karessa Pharma Holding AB. Michel Bracké begärde utträde ur styrelsen i samband med att han lämnade sitt uppdrag som verkställande direktör i Nicoccino Holding AB.

Stämman föreslås till följd därav besluta att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgöras av de sedan tidigare valda ledamöterna Jonas Nordquist (ordförande), Johan Cram, Johan Thorell och Erik Nerpin. Styrelsearvode föreslås i enlighet med tidigare stämmobeslut utgå med ett årligt arvode till ordföranden om 150 000 kronor och ett årligt arvode om 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stockholm i november 2015

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Styrelsen

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

Jonas Nordquist, Styrelseordförande

Tel: +46 70 714 2003

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino AB utvecklar och marknadsför en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Produkten har samma namn som bolaget – Nicoccino – och produktionen sker via partners. Försäljning sker för närvarande i Storbritannien, Tyskland, Tjeckien, och Polen samt via en dedikerad e-handelsplattform (purenicoccino.com). 

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm och ett försäljningskontor i London. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.


Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.