Skip to main content

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA – NICOCCINO HOLDING AB

PRESSMEDDELANDE

STOCKHOLM 2017-12-05

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA – NICOCCINO HOLDING AB

Aktieägarna i Nicoccino Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 21 december 2017, kl. 10.00 på Advokatfirman Lindberg & Saxons kontor på Cardellgatan 1 i Stockholm.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 december 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 15 december 2017 per post på adress Nicoccino Holding AB (publ), Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 070-594 76 18 eller per e-post info@nicoccino.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 15 december 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1.       Stämmans öppnande.

2.       Val av ordförande vid stämman.

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.       Val av minst en justeringsman.

5.       Prövning om stämman är behörigen sammankallad

6.       Godkännande av dagordning

7.       Ändring av styrelsen.

8.       Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av styrelse och styrelseordförande

Styrelsens ordförande och en ytterligare styrelseledamot har meddelat övriga styrelseledamöter att de önskar utträda ur styrelsen.

En av bolagets majoritetsägare, Fredrik Hübinette, föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och att Ulf Lindberg ska väljas som styrelseledamot och styrelseordförande tills dess årsstämman 2018 har hållits

Ulf Lundberg

Ulf Lindberg (f. 1952) har mer än 15 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Under 7 år i det amerikanska företaget Lederle med ansvar för sälj- och marknadsföringsroller, men även inom klinisk forskning. Därefter Pharmacia i 8 år som marknadschef Norden, Affärsområdeschef Allergi global och senare medlem av koncernledningen och informationschef. Ulf startade senare Eductus/Competencia som år 3 omsatte ungefär 250 miljoner och då var Sveriges största kommersiella utbildningsbolag. Därefter var Ulf VD under 4 år för Pricer i USA. Idag är han VD för Enhancer där han agerar rådgivare till företag och organisationer på uppdrag av ägare, styrelser och ledningar samt styrelseordförande i Karessa Pharma Holding AB (publ).

Handlingar inför bolagsstämman

Kallelsen är fullständig. Inga ytterligare handlingar med anledning av de föreslagna besluten kommer att tillhandahållas inför stämman.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget, Lahällsvägen 48 i Täby, samt på bolagets hemsida, http://nicoccino.se/. Fullmaktsformulär sänds genast till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman skall lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Stockholm i december 2017

Nicoccino Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB (publ)

Tel: 070-594 76 18

E-post: anders.ulfhielm@nicoccino.se

About Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december, kl. 15::00 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.