Skip to main content

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA – NICOCCINO HOLDING AB

Aktieägarna i Nicoccino Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 14 november 2016, kl. 13.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 november 2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 8 november 2016 per post på adress Nicoccino Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 070-594 7618 eller per e-mail info@nicoccino.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 8 november 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1.            Stämmans öppnande

2.            Val av ordförande vid stämman

3.            Upprättande och godkännande av röstlängd

4.            Godkännande av dagordningen

5.            Val av en eller två justeringsmän

6.            Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.            Inval av ny styrelseledamot

8.            Stämmans avslutande

Inval av ny styrelseledamot och styrelsearvode (punkt 7)

Anders Ulfhielm, som tillträtt befattningen som VD (se pressmeddelandet den 13 september 2016), föreslås bli invald i styrelsen. I samband därmed lämnar tidigare VD:n Johan Cram styrelsen. Styrelsen består därefter av Jonas Nordquist (ordförande), Erik Nerpin, Johan Thorell och Anders Ulfhielm. Styrelseändringen föranleder ingen ändring av tidigare beslut om styrelsearvode.

Handlingar inför bolagsstämman

Handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, finns tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida http://www.nicoccino.se. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2016

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Styrelsen


For more information besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

Jonas Nordquist, Styrelseordförande
+46 70 714 2003
jonas.nordquist@nicoccino.se  

About Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.


Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 okt 2016, kl. 08:00 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Nicoccino Holding pressmeddelande – extra bolagsstämma

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.