Skip to main content

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA – NICOCCINO HOLDING AB

Aktieägarna i Nicoccino Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 9 september 2015, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm. 

Rätt att delta i den extra bolagsstämman

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 september 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 3 september 2015 per post på adress Nicoccino Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-20 00 40 eller per e-mail info@nicoccino.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 3 september 2015 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1.             Stämmans öppnande

2.             Val av ordförande vid stämman

3.             Upprättande och godkännande av röstlängd

4.             Godkännande av dagordningen

5.             Val av en eller två justeringsmän

6.             Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.             Inval av ny styrelseledamot

8.             Beslut om styrelsearvode

9.             Godkännande av beslut om riktad emission av teckningsoptioner

10.           Stämmans avslutande

Inval av ny styrelseledamot och styrelsearvode (punkt 7-8)

Jonas Nordquist föreslås bli invald i styrelsen som ny styrelseordförande. Jonas Nordquist har mångårig operativ erfarenhet från ledande befattningar i stora företag i Europa och Asien, bland annat Swedish Match, Siemens och Orkla. Inom Swedish Match var han chef för Skandinaviendivisionen och medlem av koncernledningen.

Styrelsen består därefter av Jonas Nordquist, Michel Bracké, Torbjörn Kemper, Johan Thorell, Johan Cram och Erik Nerpin. Utökningen av styrelsen innebär att styrelsearvodet föreslås höjas till ett årligt arvode om totalt 550 000 SEK, varav ordföranden erhåller 150 000 SEK och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 100 000 SEK vardera.

Emission av teckningsoptioner (punkt 9)

Styrelsen i Nicoccino Holding AB har, villkorat av stämmans godkännande, beslutat om emission av högst 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att senast den 10 september 2018 teckna en ny aktie för 36 kronor. Emissionen riktas till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. De teckningsoptioner som inte ska allokeras i samband med emissionen ska tecknas av ett helägt dotterbolag för senare överlåtelse till nyanställda. Teckningsoptionerna emitteras till kursen en (1) krona per teckningsoption vilket utgör bedömt marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsformel för optioner. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner skulle de nya aktierna motsvara cirka 3,5 procent av aktiekapitalet. Jonas Nordquist föreslås få rätt att teckna 150 000 teckningsoptioner.

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av aktieägare som på stämman företräder minst 90 procent av de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar inför bolagsstämman

Styrelsens beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, inklusive fullmaktsformulär, finns tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida http://www.nicoccino.se. Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm i augusti 2015

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Styrelsen

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

Michel Bracké, VD

Tel: +46 707 45 95 75

E-post: michel.bracke@nicoccino.co.uk


Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holding AB (publ) (org. nr 556942-1604) är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Produkten har samma namn som bolaget – NicoccinoTM – och produktionen sker via partners. Försäljning sker för närvarande i Storbritannien, Tyskland, Tjeckien, och Polen samt via en dedikerad e-handelsplattform (purenicoccino.com).

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm och ett försäljningskontor i London. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.


Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.