Skip to main content

Kallelse till extra bolagsstämma i Nicoccino Holding AB (publ) den 27 december 2019

Aktieägarna i Nicoccino Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 december 2019, kl. 13.00 på Advokatfirman Lindberg & Saxons kontor på Sturegatan 46 i Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 december 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 19 december 2019 per post på adress Nicoccino Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby eller per e-mail info@nicoccino.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 19 december 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning om stämman är behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Ändring av styrelsen.
  8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av styrelseledamot och styrelseordförande

Styrelsens ordförande, Ulf Lindberg, har meddelat övriga styrelseledamöter att han önskar utträda ur styrelsen så snart en efterträdare till honom valts. Styrelsen föreslår att i hans ställe utses Fredrik Hübinette som styrelseledamot och styrelseordförande.

Fredrik Hübinette

Fredrik Hübinette (f. 1969) är utbildad kemist och ekonom. Han har bland annat verkat inom Wallac Oy, Pharmacia och Orexo. Han har arbetat med forskning- och utveckling, produktion samt marknadsföring och

försäljning. De senaste 15 åren har Fredrik Hübinette medverkat till ett flertal avgörande patent, bl.a. den

beredningsform, en alginatbaserad film, som Nicoccino har licens att använda i sina produkter. Han är också medgrundare till fyra bolag som arbetar med beredningsformen kommersiellt, varav tre är noterade på First North, bl.a. Nicoccino Holding. Fredrik Hübinette har aktivt arbetat som rådgivare till dessa. Fredrik Hübinettes gedigna erfarenheter av den beredningsform som Nicoccino utvecklar sina produkter på bedöms vara av stor vikt för värdeskapande i Nicoccino. Fredrik Hübinette äger 1 146 585 aktier i Nicoccino Holding AB (publ). Fredrik Hübinette är styrelseledamot och styrelseordförande i Karessa Pharma Holding AB (publ).

Handlingar till stämman

Kallelsen är fullständig. Inga ytterligare handlingar med anledning av de föreslagna besluten kommer att tillhandahållas inför stämman.

Övrigt

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget, Lahällsvägen 48 i Täby, samt på bolagets hemsida, http://nicoccino.se/. Fullmaktsformulär sänds genast till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman skall lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i december 2019

Nicoccino Holding AB (publ)

Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Ulfhielm, Verkställande direktör

+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

 

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar och tillverkar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt baserad på en alginatplattform uppbyggd, som en tunn film. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners, som har större finansiella möjligheter att nå ut på den globala marknaden.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North under kortnamnet NICO.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46-8-528 00 399.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nicoccino Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades genom ovanståendes kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 december 2019 kl. 15:15 CET[-1] 


Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.