Skip to main content

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Nicoccino Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 september 2020, kl. 11.00 på Advokatfirman Lindberg & Saxons kontor, Sturegatan 46 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare ska för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken sex bankdagar före bolagsstämman, varvid rösträttsregistreringar enligt 5 kap. 15 § aktiebolagslagen som har gjorts senast fyra bankdagar före stämman kommer att beaktas, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 11 september 2020 per post på adress Nicoccino Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-20 00 40 eller per e-mail info@nicoccino.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 11 september 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av dagordning.
  7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.
  8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut, den 27 augusti 2020, om nyemission av högst 6 915 000 aktier, envar med ett kvotvärde å fem (5) öre, vilket innebär att aktiekapitalet högst ökar med 345 750 kronor. Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i bolaget har företrädesrätt att teckna aktierna, varvid två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Avstämningsdag är den 7 september 2020. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. Emissionskursen har bestämts till tre (3,00) kronor per aktie. Teckning av de nya aktierna ska ske under tiden fr.o.m. den 9 september 2020 t.o.m. den 23 september 2020. Teckning sker genom kontant betalning. De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra anskaffning av kapital för att täcka det framtida kapitalbehov som krävs för utveckling, marknadsföring och försäljning av bolagets produkter.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Handlingar inför bolagsstämman m.m.

Handlingar inför bolagsstämman (inklusive fullmaktsformulär) kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets webbplats https://www.nicoccino.se/ senast den 3 september 2020. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman ska lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och/eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernbolags ekonomiska situation under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Övrigt

Antalet deltagare som tillåts delta fysiskt på stämman kommer att begränsas i enlighet med de rekommendationer som gäller då den extra bolagsstämman hålls den 17 september 2020. Personer som är sjuka eller misstänker att de kan ha varit utsatta för smitta ska undvika att delta i den extra bolagsstämman i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende coronaviruset/covid-19 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/.

Även om Nicoccino Holding AB (publ) vidtar åtgärder för minimera risken för spridning av coronaviruset/covid-19 vid den extra bolagsstämman så finns det inga garantier för att deltagare inte kan utsättas för viruset. Nicoccino Holding AB (publ) ger därför aktieägarna möjlighet att lämna fullmakt till ett ombud eller poströsta i enlighet med de formulär som tillhandahålls på bolagets webbplats https://www.nicoccino.se/

För information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Nicoccino Holding AB (publ) uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska spridningen av coronaviruset (covid-19). För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer att finns tillgängligt på bolagets webbplats senast den 3 september 2020. Formuläret för poströstning ska skickas till bolaget så att bolaget senast den 16 september 2020 har mottagit blanketten.

Formuläret tillsammans med kopia på identitetshandlingar ska skickas till bolaget antingen per post på adress Nicoccino Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby eller per e-mail info@nicoccino.se.

Stockholm i augusti 2020

NICOCCINO HOLDING AB (publ)
Styrelsen

Fredrik Laurell
CEO
fredrik.laurell@nicoccino.se


Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.