Skip to main content

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Nicoccino Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 13 april 2015, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpin, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm. 

Rätt att delta i den extra bolagsstämman

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 april 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 7 april 2015 per post på adress Nicoccino Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-20 00 40 eller per e-mail Madeleine.Skoglund@nicoccino.co.uk. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 7 april 2015 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

 Förslag till dagordning

1.   Stämmans öppnande

2.   Val av ordförande vid stämman

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd

4.   Godkännande av dagordningen

5.   Val av en eller två justeringsmän

6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.   Godkännande av beslut om riktad nyemission av aktier

8.   Godkännande av att personer inom ”Lex Leo”-kretsen deltar i den riktade nyemissionen

9.   Godkännande av beslut om företrädesemission av aktier

10. Stämmans avslutande

Riktad nyemission av aktier (punkt 7-8)

Styrelsen i Nicoccino Holding AB har den 25 mars 2015, villkorat av stämmas godkännande, beslutat om nyemission av högst 2 500 000 aktier till emissionskursen 20 SEK. Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, en grupp investerare i vilken ingår såväl nya investerare som befintliga aktieägare. Beslutet framläggs för stämmans godkännande.

Styrelsen föreslår att nyemissionen till ett antal av 250 000 aktier ska kunna tecknas av styrelseledamoten Johan Thorell (genom bolag) som ingår i den s.k. Lex Leo-kretsen enligt 16 kap aktiebolagslagen. Beslutet kräver biträde av aktieägare som företräder minst 90 procent av antalet företrädda aktier på stämman. Frågan behandlas i en särskild beslutspunkt (punkt 8) på stämman.

Företrädesemission av aktier (punkt 9)

Styrelsen i Nicoccino Holding AB har den 25 mars 2015, villkorat av stämmans godkännande, beslutat om nyemission av högst 1 134 250 aktier till emissionskursen 20 SEK. För tolv befintliga aktier ges rätt att teckna en ny aktie. Avstämningsdag är den 22 april 2015. Teckningstiden löper 24 april – 8 maj 2015. De aktier som ges ut i den riktade nyemissionen äger rätt att delta i företrädesemissionen.

Handlingar inför bolagsstämman

Styrelsens beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, inklusive fullmaktsformulär, finns tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida http://www.nicoccino.se. Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm, Mars 2015

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Styrelsen

För vidare information kontakta CEO Michel Bracké: michel.bracke@nicoccino.co.uk 


Nicoccino är en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt levererar nikotin och ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar.

Bolagets nikotinprodukt, Nicoccino, är resultatet av tio års forskning och utveckling. Nicoccino är en lövtunn och alginatbaserad film med en yta som motsvarar hälften av ett frimärke. Nicoccino appliceras på ett diskret sätt under läppen eller på annan munslemhinna. Inom några minuter har nikotinet avgetts, filmen lösts upp och försvunnit utan att lämna någon restprodukt. Syftet med produkten är primärt att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ när dessa inte vill eller kan röka. 

Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.