Skip to main content

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA 2016-05-25

Aktieägarna i Nicoccino Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016, kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm. 

Anmälan m m

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 maj 2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 19 maj 2016 per post på adress Nicoccino Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-20 00 40 eller per e-mail info@nicoccino.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 19 maj 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

 1.        Stämmans öppnande.
 2.        Val av ordförande vid stämman.
 3.        Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4.        Val av minst en justeringsman.
 5.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6.        Godkännande av dagordning.
 7.        Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8.        Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk¬ningen och koncernbalansräkningen.
 9.        Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10.        Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 11.        Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 12.        Val av revisor.
 13.        Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 14.        Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
 15.        Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner.
 16.        Övriga frågor.
 17.        Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2014 inte lämnas.

Val av styrelse (punkt 11 och 13)

Aktieägare som representerar ca 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget har lämnat följande förslag till val av styrelse: Omval av nuvarande styrelseledamöter Jonas Nordquist (tillika ordförande), Erik Nerpin, Johan Thorell och Johan Cram. Styrelsearvode om 150 000 kr till ordförande och 100 000 kr till övriga ledamöter med undantag av verkställande direktören Johan Cram.

Omval av auktoriserade revisorn Hans Brorsson med Crowe Horwath Osborne AB som revisorssuppleant. Arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Om bemyndigandet utnyttjas för nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet inte överstiga 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas.

Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av 667 661 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge rätt att senast den 15 oktober 2016 teckna en ny aktie i Nicoccino Holding till en teckningskurs av 14,51 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ska endast kunna användas för att infria bolagets åtagande gentemot tidigare verkställande direktören Michel Bracké avseende de teckningsoptioner i det tidigare dotterbolaget FFT Consumer AB, som Michel Bracké tecknade vid sitt tillträde. Motsvarande beslut fattades av årsstämman 2015, men detta beslut har av misstag inte registrerats hos Bolagsverket. Emissionen av teckningsoptioner kan således inte medföra någon ytterligare utspädning i förhållande till vad som tidigare angetts avseende utgivna teckningsoptioner.

Handlingar till stämman

Nicoccino Holdings årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar inför bolagsstämman (inklusive fullmaktsformulär) kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida http://www.nicoccino.se från och med den 4 maj 2016. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2016

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Styrelsen

Johan Cram
Verkställande Direktör 

0708-980 418
johan.cram@nicoccino.se


Nicoccino är en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt levererar nikotin och ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar.

Bolagets nikotinprodukt, Nicoccino, är resultatet av tio års forskning och utveckling. Nicoccino är en lövtunn och alginatbaserad film med en yta som motsvarar hälften av ett frimärke. Nicoccino appliceras på ett diskret sätt under läppen eller på annan munslemhinna. Inom några minuter har nikotinet avgetts, filmen lösts upp och försvunnit utan att lämna någon restprodukt. Syftet med produkten är primärt att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ när dessa inte vill eller kan röka. 

Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.