Skip to main content

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA 2015-05-20

Aktieägarna i Nicoccino Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm. 

Anmälan m m

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 maj 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 13 maj 2015 per post på adress Nicoccino Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-20 00 40 eller per e-mail info@nicoccino.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 13 maj 2015 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av minst en justeringsman.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk¬ningen och koncernbalansräkningen.
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut i fråga om an¬svarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 12. Val av revisor.
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 14. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
 15. Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner.
 16. Övriga frågor.
 17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2014 inte lämnas.

Val av styrelse (punkt 11 och 13)

Aktieägare som representerar ca 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget har lämnat följande förslag till val av styrelse: Omval av nuvarande styrelseledamöter Erik Nerpin (tillika ordförande), Johan Thorell, Michel Bracké, Torbjörn Kemper och Johan Cram. Styrelsearvode om 150 000 kr till ordförande och 100 000 kr till övriga ledamöter med undantag av verkställande direktören.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Om bemyndigandet utnyttjas för nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas.

Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner (punkt 15)

Som tidigare kommunicerats i Nicoccino Holdings bolagsbeskrivning inför listningen på First North, förvärvade verkställande direktören Michel Bracké i samband med sitt tillträde teckningsoptioner i koncernbolaget FFT Consumer AB, som då bedrev koncernens nuvarande verksamhet. Därigenom genomfördes en omstrukturering av koncernen, som bland annat innebar att FFT Consumer AB fusionerades in i Nicoccino AB och Nicoccino Holding blev nytt koncernmoderbolag, Nicoccino Holding och Michel Bracké ingick i samband med denna omstrukturering avtal om att Nicoccino Holding, om Michel Bracké utnyttjar optionerna för nyteckning av aktier, har en rätt och skyldighet att förvärva aktierna mot betalning i form av nyemitterade aktier i Nicoccino Holding. Michel Brackés teckningsoptioner i FFT Consumer AB motsvarar en rätt att senast den 15 oktober 2016 teckna 667 661 aktier i Nicoccino Holding till ett lösenpris om 14,51 kronor per aktie. För att kunna infria detta åtagande mot Michel Bracké föreslår styrelsen att stämman beslutar att Nicoccino Holding emitterar 637 661 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag. Varje teckningsoption ska ge rätt att senast den 15 oktober 2016 teckna en ny aktie i Nicoccino Holding till en teckningskurs av 14,51 kronor per aktie. Villkoren kommer att justeras på sedvanligt sätt i samband med den nu pågående företrädesemissionen. Teckningsoptionerna ska endast kunna användas för att infria åtagandet mot Michel Bracké.

Utöver ovanstående emission föreslår styrelse emission av högst 500 000 teckningsoptioner. Emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av ett dotterbolag i koncernen för vidareöverlåtelse till anställda i koncernen. Det ska även finnas utrymme för dotterbolaget att behålla en del teckningsoptioner för tilldelning till anställda i framtiden. Villkoren för teckningsoptionerna ska vara marknadsmässiga samt vara förenliga med lag och praxis i de jurisdiktioner där mottagarna av optionerna är bosatta. 

Handlingar till stämman

Nicoccino Holdings årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar inför bolagsstämman (inklusive fullmaktsformulär) kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida http://www.nicoccino.se från och med den 29 april 2015. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2015

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Styrelsen


Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.