Skip to main content

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA – NICOCCINO HOLDING AB

Aktieägarna i Nicoccino Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 maj 2019, kl. 10.00 på Advokatfirman Lindberg & Saxons kontor, Cardellgatan 1 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 26 april 2019 per post på adress Nicoccino Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-20 00 40 eller per e-mail info@nicoccino.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 26 april 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1.       Stämmans öppnande.

2.       Val av ordförande vid stämman.

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.       Val av en eller två justeringsmän.

5.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.       Godkännande av dagordning.

7.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8.       Beslut om

a)       fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b)      disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c)       ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9.       Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

10.   Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

11.   Beslut om emissionsbemyndigande.

12.   Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt beslut om arvoden (punkt 9-10)

Aktieägare som representerar ca 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget har lämnat följande förslag till val av styrelse och revisor samt arvode:

Totalt styrelsearvode föreslås vara oförändrat och totalt bli 250 000 kronor, varav styrelsearvode om 150 000 kr till ordförande och 100 000 kr till övriga ledamöter med undantag av verkställande direktören Anders Ulfhielm. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Omval av nuvarande styrelseledamöter Ulf Lindberg (tillika ordförande), Johan Thorell och Anders Ulfhielm.

Till revisor föreslås omval av BDO Mälardalen AB, org. nr. 556291-8473, med Niclas Nordström som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse.

Om bemyndigandet utnyttjas för nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Handlingar inför bolagsstämman m.m.

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar inför bolagsstämman (inklusive fullmaktsformulär) kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida http://www.nicoccino.se senast den 12 april 2019. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman ska lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och/eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernbolags ekonomiska situation under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Stockholm i april 2019

NICOCCINO HOLDING AB (publ)
Styrelsen

For more information besök Nicoccinos hemsida www.nicoccino.se, eller kontakta:

Ulf Lindberg, Styrelseordförande
+46 70 918 1700

 

Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq First North under kortnamnet NICO.

 FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399. 

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2019, kl. 10:00 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se


Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.