Skip to main content

Kallelse till årsstämma i Nicoccino Holding AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA – NICOCCINO HOLDING AB

Aktieägarna i Nicoccino Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2024, kl. 15.00 på Advokatfirman Glimstedts Stockholmskontor, Sturegatan 46 i Stockholm.

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska:

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 7 maj 2024, och
 • anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 10 maj 2024 per post på adress Nicoccino Holding AB (publ), Gillinge 55, Hus B, 186 91 Vallentuna, per e-mail info@nicoccino.se eller telefon 0733 980474. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 7 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtts­registrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 10 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  2. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
 11. Beslut om bolagsordningsändring.
 12. Beslut om emissionsbemyndigande.
 13. Beslut om lånegarantier.
 14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat kommer att presenteras i samband med offentliggörandet av Bolagets årsredovisning den 25 april 2024.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt beslut om arvoden (punkt 9-10)

Aktieägare som representerar ca 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget har lämnat följande förslag avseende arvode och val av styrelse:

Totalt styrelsearvode föreslås bli 350 000 kronor, varav styrelsearvode om 150 000 kr till ordförande och 100 000 kr till övriga ledamöter. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Omval av nuvarande styrelseledamöter Fredrik Hübinette (tillika ordförande) och Anders Ulfhielm föreslås, samt nyval av Johan Eriksson.

Johan Thorell har meddelat styrelsen att han avböjer omval.

Aktieägare som representerar ca 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslår omval av BDO Mälardalen AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Niclas Nordström som huvudansvarig revisor.

Johan Eriksson

Johan Eriksson (f. 1989) har en masterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet. Johan är investeringsansvarig, styrelseledamot samt Partner på investeringsföretaget AB Strati sedan 2023. Johan har god erfarenhet från finansbranschen och var mellan 2018 till 2023 portföljförvaltare av aktiefonden Adrigo Small & Midcap L/S. I egenskap av tidigare förvaltare känner Johan till den nordiska aktiemarknaden väl och bidrar, utöver finansiell kompetens, med viktiga erfarenheter för listade bolag i Norden. 

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande innehar Johan Eriksson 20 000 aktier privat och 3 516 854 aktier genom AB Strati, inklusive dess dotterbolag, i Nicoccino Holding AB (publ).

Styrelsens förslag till bolagsordningsändring (punkt 11)

Mot bakgrund av ändringar i aktiebolagslagen föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om tillägg i bolagsordningen avseende plats för bolagsstämman enligt följande lydelse:

 • 12 § Ort och plats för bolagsstämman

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte, men får även hållas digitalt.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för att täcka bolagets eventuella ytterligare behov av kapital som krävs för produktions- eller kommersialieringsändamål.

Om bemyndigandet utnyttjas för nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag avseende lånegarantier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att en lånegaranti uppgående till 4 MSEK överenskoms med AB Strati som står under bestämmande inflytande av intill denna årsstämma styrelseledamoten Johan Thorell. Ersättning för lånegarantin uppgår till 2,5% av garantibeloppet och en årsränta om 15% på upptaget lånebelopp. Ersättning för lånegarantin betalas ut första gången den 31 december 2024 och resterande ersättning betalas senast den 30 april 2025. Eventuellt lånebelopp inklusive upplupen ränta återbetalas senast den 30 april 2025.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman på motsvarande villkor godkänner att en lånegaranti uppgående till 4 MSEK överenskoms med aktieägaren TillCe AB.

Styrelsen avser att ingå avtal med AB Strati och TillCe AB efter att bolagsstämman har lämnat sitt godkännande. Styrelsen har, som meddelats separat, tidigare fattat beslut om att uppta lånegarantier om totalt 2,3 MSEK på motsvarande villkor. Lånegarantierna syftar till att förstärka rörelsekapitalet under 2024. Om lånegarantin från AB Strati och TillCe AB godkänns av bolagsstämman uppgår det totala garanterade lånebeloppet till 10,3 MSEK.

Handlingar inför bolagsstämman m.m.

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar inför bolagsstämman (inklusive fullmaktsformulär) kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida http://www.nicoccino.se senast den 25 april 2024. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman ska lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och/eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernbolags ekonomiska situation under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets kontor eller på bolagets webbplats, http://www.nicoccino.se.

För information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i april 2024

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Styrelsen

Nicoccino producerar och marknadsför Nicotine Strips som erbjuder vuxna konsumenter en snabb och diskret tillgång till nikotin. Bolagets produkter finns att köpa på shop.nicoccino.se.

Nicoccino har huvudkontor i Vallentuna utanför Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.


2024 ÅS kallelse

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.