Skip to main content

Företrädesemissionen i Nicoccino tecknades till 133 procent

Styrelsen för Nicoccino Holding AB (publ), org. nr 556942-1604 (”Nicoccino” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Nicoccinos befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 27 augusti 2020 och som godkändes av extra bolagsstämma den 17 september 2020 (”Företrädesemissionen”). Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden avslutades den 12 oktober 2020, visar att 6 173 744 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 89 procent av Företrädesemissionen och att 2 999 757 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 43 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad med cirka 33 procent och de garantiåtaganden om cirka 6,1 MSEK som lämnats behöver inte tas i anspråk. Nicoccino tillförs 20,7 MSEK före emissionskostnader.

VD Fredrik Laurell kommenterar utfallet

”Jag är väldigt glad att vi fått ett starkt gensvar från marknaden. De senaste månaderna har jag träffat många aktieägare och andra investerare och talat om hur väl positionerade Nicoccinos patenterade nicotine strips är att bli nästa generations orala nikotinprodukt. Feedbacken från dem och från konsumenter som handlat via vår webshop är entydigt positiv. Vår produkt har unika egenskaper som innebär en snabb och diskret nikotinleverans, överlägsen andra orala nikotinprodukter.

Nu går vi vidare och investerar i en automatiserad produktion, som vi räknar med är igång till nästa sommar. Samtidigt initierar vi nästa steg, att identifiera partners som vill vara med och säkerställa att Nicoccinos nicotine strips kan ta en andel av den alltjämt kraftigt växande marknaden för nikotinportioner.”

Teckning och tilldelning

Utfallet i Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden avslutades den 12 oktober 2020, visar att 6 173 744 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 89 procent av Företrädesemissionen och att 2 999 757 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 43 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad med cirka 33 procent och de garantiåtaganden om cirka 6,1 MSEK som lämnats behöver inte tas i anspråk. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som Nicoccino offentliggjorde 25 september 2020. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 15 oktober 2020. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen den 19 oktober 2020 i enlighet med instruktionerna på den avräkningsnota som skickas ut. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 345 750,00 SEK till sammanlagt 1 037 250,00 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 6 915 000 aktier till totalt 20 745 000 aktier. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår till cirka 33 procent av kapital och röster i Bolaget.

Handel med BTA

Handel med betalda tecknade aktier som erhålles genom teckning i Företrädesemissionen (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Bolaget registrerat Företrädesemissionen hos Bolagsverket. Registrering beräknas ske under vecka 44, 2020.

Rådgivare

Advokatfirman Lindberg & Saxon AB är legal rådgivare till Nicoccino i samband med Företrädesemissionen.

Erik Penser Bank är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:

Fredrik Laurell, VD, +46 733 98 04 74, fredrik.laurell@nicoccino.se 

Denna information är sådan information som Nicoccino är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2020, kl [18:20] CEST.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Nicoccino. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nicoccino kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Nicoccino offentliggjorde den 25 september 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Nicoccino har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.