Skip to main content

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NICOCCINO HOLDING AB

Vid extra bolagsstämma i Nicoccino Holding AB den 9 september 2015 beslutades att välja Jonas Nordquist till ny styrelseordförande. Jonas Nordquist har mångårig operativ erfarenhet från ledande befattningar i stora företag i Europa och Asien, bland annat Swedish Match, Siemens och Orkla. Inom Swedish Match var han chef för Skandinaviendivisionen och medlem av koncernledningen. 

Styrelsen består därefter av Jonas Nordquist, Michel Bracké, Torbjörn Kemper, Johan Thorell, Johan Cram och Erik Nerpin. I anledning av den utökade styrelsen beslutade stämman att höja styrelsearvodet till ett årligt arvode om totalt 550 000 SEK, varav ordföranden erhåller 150 000 SEK och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 100 000 SEK vardera.

Bolagsstämman beslutade vidare om emission av högst 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att senast den 10 september 2018 teckna en ny aktie för 36 kronor. Emissionen riktas till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. De teckningsoptioner som inte ska allokeras i samband med emissionen ska tecknas av ett helägt dotterbolag för senare överlåtelse till nyanställda. Teckningsoptionerna emitteras till kursen en (1) krona per teckningsoption vilket utgör bedömt marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsformel för optioner. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner skulle de nya aktierna motsvara cirka 3,5 procent av aktiekapitalet.

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

Michel Bracké, VD

Tel: +46 707 45 95 75

E-post: michel.bracke@nicoccino.co.uk


Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino AB utvecklar och marknadsför en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Produkten har samma namn som bolaget – Nicoccino – och produktionen sker via partners. Försäljning sker för närvarande i Storbritannien, Tyskland, Tjeckien, och Polen samt via en dedikerad e-handelsplattform (purenicoccino.com). 

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm och ett försäljningskontor i London. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.


Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.