Skip to main content

Delårsrapport januari - september 2014

TREDJE KVARTALET 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2014

 • Koncernens omsättning under det tredje kvartalet var 0,0 MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till -5,1 MSEK eller -0,46 SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4,5 MSEK eller -0,40 SEK per aktie.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 20,3 MSEK.

PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2014

 • Koncernens omsättning under första 9 månader var 0,0 MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till -10,7 MSEK eller -1,40 SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -19,8 MSEK eller -2,59 SEK per aktie.

Väsentliga händelser

UNDER TREDJE KVARTALET

 • Lansering av varumärket på den brittiska marknaden genom deltagande i olika branschmässor och evenemang såsom Vogue Fashion’s Night och GQ Style Night.
 • Genomförande av ett stort event på British Airways lounge, Heathrow T5 samt annonsering i bland annat High Life Magazine.
 • Strategin för digital- och social media färdigställdes och aktiverades genom rekrytering av positionen ”Head of Digital and Social Media”.
 • ”Tech transfer” har inletts med Nicoccino’s andra tillverkare, en GMP-godkänd fabrik i Tyskland. Syftet är att ha fler än en producent samt att utföra studien för kommande läkemedelsansökan tillsammans med denna samarbetspartner.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Efter att ha inlett digitala kampanjer har fler än 4 000 nya kunder tillkommit på vår kommersiella hemsida.
 • Kampanjerna har även resulterat i att över
  11 000 personer har anmält sitt intresse via bolagets hemsida och lämnat sina kontaktuppgifter för ytterligare information.
 • EU-godkännande av Nicoccino logotype inklusive N-logo och N-mönster erhållet.
 • Inledande produktioner för vidare analys och utveckling påbörjas hos vår nya tillverkare i Tyskland.
 • Förarbetet till läkemedelsstudien samt ansökan om marknadsföringstillstånd för läkemedel (Nicotine Replacement Therapy) har påbörjats.
 • Presentation av Nicoccino på Next Generation Delivery forum i London där stora aktörer inom distribution, tobaks- och läkemedelsindustrin deltog.
 • Rekrytering av nyckelpersoner inom försäljning, både för brittisk- samt internationell bearbetning. Dessa personer tillträder i december 2014/ januari 2015.
 • Rekrytering av en kemist för att stärka upp inom produktutveckling med start i december.

VD har ordet

Efter genomförandet av de initiala marknadsförings-aktiviteterna i Storbritannien kan vi nu se resultatet. Idag har vi fler än 4 500 registrerade kunder på vår kommersiella hemsida. I kombination med ansökan om ett marknadsförings-tillstånd för läkemedel, stärkt produktion med fler tillverkare och där vi övergår till full produktion under första kvartalet 2015, bygger vi en stark plattform för framtida framgångar.

Det är glädjande att vårt lanseringsarbete har gått enligt plan vilket inneburit att vi synliggjort Nicoccino på olika branschmässor och i sammanhang där rökning inte är tillåten, såsom på British Airways lounge på Heathrow T5 samt i bar- och restaurangmiljöer i centrala London.

Kampanjarbetet i kombination med dedikerade PR-aktiviteter har även lett till omfattande bevakning i brittisk media inklusive flera radiointervjuer däribland BBC. Efter att ha aktiverat vår sociala media strategi har vi även fått igång dialoger i olika medier vilket gjort att intresset från konsument, återförsäljare och utvalda internationella distributörer ökat.

Framförallt efter periodens utgång har vi haft en stark tillströmning av kunder på vår hemsida. Vi har nu över
4 500 unika registrerade kunder och fler än 11 000 intressenter som registrerat sina uppgifter för att erhålla ytterligare information. Vår produkt är även attraktiv för så kallade e-cigarettanvändare (som utgör ca 20 % av den rökande befolkningen i Storbritannien), vilket stödjer positioneringen av Nicoccino som ett kraftfullt, effektivt och diskret alternativ som erbjuder användaren en valfrihet i de situationer man inte vill eller kan röka.

Vi har nått en punkt i tillverkningsprocessen där vi känner oss trygga med att under första kvartalet 2015 kunna starta en fullskalig produktion. Detta möjliggör att vi äntligen kan öppna upp fler försäljningskanaler. Det som ytterligare stärker vår position är att vi påbörjat utvecklingsfasen för tillverkning i vår andra fabrik i Tyskland.

Ett annat framsteg är att vi förbättrat produktens receptur och produktionsmetoder vilket ger oss en ännu mer kraftfull och effektiv produkt. Förpackningen kommer även bli lättare att öppna och ger därmed förbättrad konsumentupplevelse. Denna produkt kommer att finnas för försäljning i början av 2015.

Under december månad kommer vi att inleda första delen av vår hitintills största kampanj. I och med andra delen som aktiveras i januari kommer vi att nå ut till 100 000 rökare som kommer att få tillgång till Nicoccino. I januari kommer även vårt nya säljteam påbörja försäljningsarbetet inom B2B med uppdraget att kontakta brittiska distributörer och återförsäljare. Detta ser vi med stor spänning fram emot.

Ytterligare en betydelsefull del i verksamheten är att vi nu inlett förberedelserna för ett marknadsföringstillstånd för läkemedel. Vi ser ”sluta röka preparat” som ett väldigt viktigt element i vår utveckling och positionering. Bolaget har optimistiska förväntningar att studien är färdigställd för inlämning till Läkemedelsverket redan under första kvartalet 2016.

Kort och gott har bolaget haft en fantastisk start och vi känner oss nöjda med hur vi etablerat Nicoccino som ett alternativ för rökare både i och utanför Storbritannien.


Michel Bracké

Verkställande Direktör
Nicoccino Holding AB

 
Om Nicoccino Holding AB

Nicoccino Holding AB (publ) (org. nr 556942-1604) är ett svenskt företag som med en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar.

Nicoccino Holding har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Adress Lahällsvägen 48, 183 30 Täby. Tel 08-20 00 40. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North med kortnamn NICO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 5 100.

För ytterligare information, se Nicoccino Holdings hemsida http://www.niccocino.se


Delårsrapport januari-september 2014

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.