Skip to main content

Delårsrapport januari -juni 2014

ANDRA KVARTALET 1 APRIL –30 JUNI 2014

 • Koncernens omsättning under det andra kvartalet var 0,0 MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till –5,6 MSEK eller -0,52 SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –10,3 MSEK eller –2,59 SEK per aktie.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 24,7 MSEK.

PERIODEN 1 JANUARI –30 JUNI 2014

 • Koncernens omsättning under det första halvåret var 0,0 MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till –5,6 MSEK eller –0,94 SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –15,3 MSEK eller –0,96 SEK per aktie.

Väsentliga händelser

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Den första uppskalningsfasen av produktionsprocessen är avslutad hos vår producent i USA.
 • Tecknat avtal med en andra leverantör, en farmaceutisk godkänd fabrik i Europa.
 • Varumärkesgodkännande erhållet.
 • Genomfört fokusgruppundersökningar gällande hela konceptet och varumärket Nicoccino med bra resultat.
 • Vi har färdigställt förpackning, varumärket, marknadsföringsmaterial initial lanseringsstrategi samt definierat budskap för kommande marknadsföringskampanjer.
 • Deltog på Global Forum on Nicotine; ett forum där världsledande forskare inom nikotin presenterar studier och forskningresultat. Stort intresse för Nicoccino visades.
 • Framtagning av Nicoccino’s kommersiella hemsida för online.
 • Nicoccino Holding AB listades på NASDAQ OMX First North den 30 juni.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Produktlansering genom medverkan på en branschmässa i London, Imbibe, för bar-och restaurangindustrin.
 • Lansering av vår kommersiella websida och handelsportal.
 • Upprättat ett kundserviceteam i Storbritannien.
 • Rekrytering av en ”Head of Social and Digital” baserad i London som ansvarar för hemsida samt hantering av de sociala mediekanaler vi upprättat för ökad interaktion med Nicoccino’s kunder.

VD har ordet

Nicoccino har haft ett händelserikt första  halvår. Efter 10 års forskning och utveckling var vi redo att ta Nicoccino till marknad. Vi lanserade Nicoccino i Storbritannien med positiv respons.

Under första halvåret har vi främst fokuserat på att bygga varumärket Nicoccino, definiera budskap och lanseringsstrategi samt säkerställa produktionen.

Efter en intensiv vår med att verifiera produkten i produktion, är vi nu i slutet av uppskalningsfasen för att övergå till fullskalig produktion.

Vi är även nöjda med att ha tecknat avtal med en andra viktig leverantör,  en farmaceutisk godkänd fabrik i Europa för både kommersiell produktion samt för kliniska studier.

Från ett marknadsperspektiv har vi utvecklat förpackning, kommersiell hemsida och marknadsmaterial. Tillsammans med en Londonbaserad PR-byrå har vi tagit fram budskap och lanseringsstrategier.

Kostnaderna för denna period är huvudsakligen relaterade till produktion och marknadsföring av Nicoccino.

Strax efter noteringen på First North genomförde vi  vår första kommersiella exponering i Storbritannien. Vi deltog på en professionell bar- och restaurangmässa där vi nådde både konsumenter (dvs rökare) och branschfolk som såg stora fördelar med vår nikotinprodukt.

I samband med mässan lanserade vi även vår kommersiella websida som för tillfället är den enda distributions- och försäljningskanalen.

I slutet av andra kvartalet deltog vi på Global Forum on Nicotine i Warszawa, ett forum där världsledande forskare presenterar studier och forskningsresultat inom området nikotin och skadereducering av tobak.

De första reaktionerna på Nicoccino var överväldigande positiva och även THR-organisationer (Tobaco Harm Reduction) visade stort intresse för vår nikotinprodukt.

Under hösten kommer vi att fortsätta prioritera marknadsföringsaktiviteter och kampanjer med hög aktiveringsnivå. Detta innebär att lägga stor vikt på information och utbildning till konsumenten och att låta rökare prova Nicoccino och själva uppleva den innovativa produkten.

Då vi är i en mycket tidig men viktig fas i att etablera produkten testar och utvärderar vi olika koncept för att uppnå effektiva resultat. Under året kommer vi att öka insatserna och accelerera kampanjarbetet vilket medför att vi beräknar nå 1 % av den rökande befolkningen i Storbritannien (+100K). 

Efter de initiala aktiviteter vi genomfört ser vi positivt på marknaden och bedömer att vi har ett gynnsamt utgångsläge för kommande period. Vi ser stora möjligheter med att öppna upp nya försäljningskanaler i Storbritannien och därmed öka produktens tillgänglighet.

Sammanfattningsvis är vi mycket nöjda med att ha uppnått de mål vi satt inför perioden och ser fram emot att etablera ett framgångsrikt varumärke.

Michel Bracké

Verkställande Direktör

Nicoccino Holding AB

För ytterligare information,vänligen kontakta:
Michel Bracké, VD Tel +46 70745 95 75


Delårsrapport januari -juni 2014

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.