Skip to main content

DELÅRSRAPPORT 1 JULI – 30 SEPT 2015, NICOCCINO HOLDING AB (publ)

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2015

  • Koncernens omsättning under det tredje kvartalet var 123 TSEK (17).
  • Nettoresultatet uppgick till -7,3 MSEK (-5,1) eller -0,53 SEK per aktie (-0,46).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 5,3 MSEK (-4,5) eller -0,38 SEK per aktie (-0,4).
  • Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid kvartalets utgång till 44,6 MSEK (20,3).
  • Genom ett förtydligande från tjeckiska myndigheter kan bolaget nu sälja Nicoccino™ på konsumentmarknaden i Tjeckien. Beskedet från den tjeckiska myndigheten skapar tydlighet kring hur Nicoccino™ klassas inom EU och banar därmed väg för försäljning i andra EU-länder.
  • Nicoccino har inlett samarbete med WHSmith Travel vilket innebär att NicoccinoTM kommer att finnas tillgängligt för resenärer i 150 utvalda butiker på brittiska flygplatser och järnvägsstationer från och med november 2015. Försäljningen initieras under fjärde kvartalet.
  • Under kvartalet skedde omstrukturering av organisationen med ny styrelseordförande, Jonas Nordquist samt ny VD, Johan Cram, båda tidigare verksamma inom Swedish Match. Organisationen tillsatte även en ny CFO, Anders Stensson, med tidigare erfarenhet av börsnoterade bolag.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Samarbetet med WHSmith utökas genom att Nicoccino™ även lanseras i 250 av WHSmith High Street butiker runt om i Storbritannien. Försäljningen startade i mitten av fjärde kvartalet 2015.

VD har ordet

Marknad och försäljning

Försäljningen under perioden har inte varit tillfredsställande. Det är i huvudsak tre kanaler som Nicoccino har varit aktiv i, apotek, kasino och näthandel.

Försäljningen i apotekskanalen har varit lägre än väntat med ett återköp om ca 8 %. Kasinoförsäljningen har inte uppvisat några större flöden beroende på det låga antalet distributionsplatser. Näthandeln har haft ett relativt stort flöde av konsumenter men andelen återköp på samplingsaktiviteterna har varit låga.

Den största orsaken till svag försäljning är den låga medvetandegrad och synlighet som Nicoccino™ har mot konsument. Vår utmaning är att nå ut till konsumenter på en obeprövad marknad för att få dem att förstå fördelarna med en ny typ av produkt och ett nytt beteende. 

Flera av de tidigare marknadssatsningarna har inte gett önskade effekter och det är positivt att kunna ta lärdom av det och använda de erfarenheterna i kommande aktiviteter.

Med start i november har Nicoccino™ testlanserats i några av WHSmith´s butiker i Storbritannien (totalt 400 st) och det är i skrivande stund för tidigt att dra några slutsatser av testet. De planerade marknadsaktiviteterna har heller inte startat.

Produktion och produktutveckling

Avtalet med den amerikanska producenten är uppsagt (på producentens begäran) med möjlighet till omförhandling i maj. Vi flyttar därmed produktionen till vår tyska tillverkare som vi samarbetat med sedan 2014. Vi för även samtal med andra tillverkare för att säkerställa fungerande produktion.

Med tanke på de låga volymerna är det svårt att uppnå maximal kostnadseffektivitet i produktionsledet vilket i sin tur leder till ett högt konsumentpris.

Gällande produktutveckling kommer vi fortsätta att inrikta oss på att skapa en portfölj som består av flera smaker och styrkor. Styrkan på produkten verkar vara en av de avgörande faktorerna för hur Nicoccino™ tas emot.

Regulatorisk tillämpning

Det nya EU-direktivet, som uppdateras under det kommande året, berör till stor del e-cigaretter som inom tobaksdirektivet kommer att definieras som en konsumentprodukt (med vissa väsentliga begränsningar).

Vår strategi är att få Nicoccino™ godkänd som en konsumentprodukt som skall lyda EU GPSD (General Products Safety Directive). Det första positiva beskedet kom från Tjeckien som nu placerar Nicoccino™ i denna kategori. Vi fokuserar på ytterligare 3-5 EU-länder där vi bedömer att möjligheten är god för en GPSD reglering. För tillfället kommer vi därmed inte att gå vidare med att ta fram ett receptfritt läkemedel.

FDA (Food and Drug Administration) arbetar med en uppdatering av regelverket för nikotinprodukter i USA. Vi följer utvecklingen och kommer att utvärdera vilken position som kan ge Nicoccino™ marknadsmässiga fördelar på den marknaden.

Asien ligger något efter EU och USA vad gäller uppdatering av regelverk för nikotinprodukter. Myndigheternas arbete har påbörjats i några länder, t.ex. Malaysia, Sydkorea, Japan. I Australien och Nya Zeeland pågår en diskussion om hur man kan göra det enklare för rökare att få tillgång till alternativa nikotin-produkter med låg risk, som Nicoccino™.

Framtidsutsikter

För testlanseringen på WHSmith har vi kraftsamlat för att nå så hög effekt som möjligt, dock ska man ha klart för sig att det krävs stora resurser för att slå sig in på den brittiska marknaden.

Utöver detta har vi sonderat den internationella terrängen i syfte att hitta lämpliga partner med global räckvidd. Ett flertal potentiella partner är identifierade och vi kommer under det närmaste året att följa upp samtliga dessa.

Johan Cram, 

Verkställande Direktör, Nicoccino Holding AB

Kort om Nicoccino och vår produkt

OM BOLAGET

Nicoccino utvecklar och marknadsför en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt för konsumentmarknaden.

Produkten marknadsförs under samma varumärke som bolagsnamnet – Nicoccino™ – och produktion sker via partners. Försäljning sker för närvarande i Storbritannien, Tyskland, Tjeckien, och Polen samt via en dedikerad e-handelsplattform (purenicoccino.com).

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm och ett försäljningskontor i London. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.

För ytterligare information, se http://www.niccocino.se.

OM PRODUKTEN

Nicoccino™ är en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinfilm som snabbt levererar nikotin och ger användaren tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Nicoccino™ är en konsumentprodukt med syftet att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ när dessa inte vill eller kan röka.

Filmen placeras under läppen eller på annan munslemhinna där den levererar en snabb och påtaglig nikotineffekt. Inom ett par minuter har nikotinet avgetts och produkten lösts upp utan att lämna någon restprodukt i munnen.

Nicoccino™ är framtagen i Sverige och är resultatet av tio års forskning och utveckling.

Själva produkten består av en lövtunn film med en yta som motsvarar ungefär hälften av ett frimärke. En NicoccinoTMinnehåller 1 mg nikotin. Förutom läkemedelsklassat nikotin består NicoccinoTMtill största delen av en alginat som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade.


Release

Delårsrapport juli sept 2015 – Press release v2

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.