Skip to main content

DELÅRSRAPPORT 1 APRIL – 30 JUNI 2015, NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Koncernens utveckling

ANDRA KVARTALET 1 APRIL – 30 JUNI 2015 I SAMMANDRAG

 • Koncernens omsättning under det andra kvartalet var 397 TSEK (0).
 • Nettoresultatet uppgick till –7,4 MSEK (-5,6) eller –0,56 SEK per aktie (-0,52).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7,4 MSEK (-10,3) eller -0,56 SEK per aktie (-0,96).
 • Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid kvartalets utgång till 50 MSEK (24,7).
 • Under andra kvartalet initierades distribution till Storbritanniens apoteksmarknad via ett försäljningsavtal med Skills in Healthcare, ett säljbolag som ingår i Walgreens Boots Alliance samt en överenskommelse med AAH, en av Europas största läkemedelsgrossister. Distributionsavtalet omfattar idag fler än 150 apotek i Storbritannien.
 • I maj tecknades distributionsavtal med Fall Consulting gällande försäljning och distribution i Tjeckien och Polen.
 • Under kvartalet tecknade Nicoccino även distributionsavtal med Quantus GmbH för försäljning och distribution av NicoccinoTM i Tyskland.
 • Under perioden avslutades både en riktad nyemission samt en företrädesemission som tillfört bolaget 54,4 MSEK före emissionskostnader. Efter registrering av båda nyemissionerna uppgår aktiekapitalet i Nicoccino Holding till 691 500 SEK fördelat på 13 830 000 aktier.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Myndigheter i Tjeckien har godkänt NicoccinoTM att marknadsföras och säljas som en konsumentprodukt vilket skapar en tydlighet kring hur Nicoccino klassas inom EU och banar därmed väg för försäljning i andra EU länder.
 • Den amerikanska motsvarigheten till Patent- och registreringsverket (United States Patent and Trademark Office) godkände varumärket NicoccinoTM i hela USA.
 • Aktieägarna i Nicoccino Holding AB har kallat till extra bolagsstämma den 9 september 2015 där ett förslaget till inval av Jonas Nordquist som ny styrelseordförande kommer att läggas tillsammans med ett optionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen.


VD har ordet

ÖKANDE FÖRSÄLJNING

Försäljningen i andra kvartalet 2015 ökar med drygt tre gånger jämfört med första kvartalet, från 125 till 397 TSEK. Den positiva utvecklingen förklaras främst av ökad införsäljning till distributörer. Enligt våra bedömningar kommer försäljningen under andra halvåret 2015 att överstiga årets första sex månader. Jag vill dock påpeka att det är viktigt att komma ihåg att försäljningen kan uppvisa en volatilitet mellan två kvartal men den långsiktiga trenden är odelat positiv.

TYDLIG STRATEGI

Den ökade försäljningen under kvartalet är en effekt av den tydliga strategi vi lagt fast. I korthet innebär strategin att vi fokuserar på att öka försäljningen till distributörer och nå fler distributionskanaler. Vår e-handelsförsäljning, som utvecklas stabilt positivt, är också viktigt för oss i perspektivet att den bygger upp vår kundbas. Ju större kundbas vi har desto bättre möjligheter för oss att nå nya distributionskanaler. Även om e-handel och försäljning till distributörer hänger ihop så är min bedömning att vår framtid ligger i distributionen. Vi erbjuder våra kunder en konsumentprodukt som de vill använda dagligen. Vår uppgift blir därför att säkerställa att våra kunder har tillgång till vår produkt på ett smidigt sätt, utan att behöva planera i förväg.

TJECKIEN – ETT AVGÖRANDE GENOMBROTT

Beskedet att vår produkt har fått godkännande av de tjeckiska myndigheterna är väldigt glädjande. Detta innebär att det är klargjort att vår produkt – NicoccinoTM– inte klassas som livsmedel, läkemedel eller en tobaksprodukt utan kan nu marknadsföras och säljas som en konsumentprodukt. Godkännandet är glädjande för att det öppnar dörren för försäljning i Tjeckien men viktigast av allt så öppnar beskedet upp för försäljning av NicoccinoTMinom EU. Vi kommer därmed åt en gigantisk tobaksmarknad som årligen omsätter 136 miljarder EUR.

I vår bransch är den regulatoriska bedömningen av produkten avgörande. Det faktum att Tjeckien har valt att klassa vår produkt som en konsumentprodukt minskar den regulatoriska risken i bolaget väsentligt. Godkännandet banar väg för fortsatta offensiva satsningar.

 EN MARKNAD I TILLVÄXT

Nicoccino verkar på marknaden för alternativa nikotinprodukter, vilket är en marknad som uppvisar en mycket stark tillväxt. Det finns bedömare som hävdar att marknaden för alternativa nikotinprodukter inom tio år kommer att vara större än marknaden för cigaretter är på global bas.

För att summera utvecklingen under kvartalet så har Nicoccino idag etablerat en plattform för fortsatt tillväxt, vilket ger en kraftig hävstång på en marknad med stark underliggande tillväxt där flera faktorer samverkar till vår fördel.

Michel Bracké
Verkställande Direktör
Nicoccino Holding AB

Kort om Nicoccino och vår produkt

OM BOLAGET

Nicoccino AB utvecklar och marknadsför en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Produkten har samma namn som bolaget – NicoccinoTM– och produktionen sker via partners. Försäljning sker för närvarande i Storbritannien, Tyskland, Tjeckien, och Polen samt via en dedikerad e-handelsplattform (purenicoccino.com).

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm och ett försäljningskontor i London. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser

OM PRODUKTEN

NicoccinoTM är en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt levererar nikotin och ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. NicoccinoTM är en konsumentprodukt som innehåller nikotin. Syftet med produkten är primärt att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ när dessa inte vill eller kan röka.

Själva produkten består av en lövtunn film med en yta som motsvarar ungefär hälften av ett frimärke. En NicoccinoTM innehåller 1 mg nikotin. Förutom läkemedelsklassat nikotin består NicoccinoTM till största delen av en alginat som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade.

NicoccinoTM appliceras på ett diskret sätt under läppen eller på annan munslemhinna. Inom några minuter har nikotinet avgetts, filmen lösts upp och försvunnit utan att lämna någon restprodukt.


Release

Delårsrapport April Juni 2015 – Press release v1

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.