Skip to main content

Bokslutsstämmokommunike

ÅRSSTÄMMA I NICOCCINO HOLDING AB (publ) HÖLLS I STOCKHOLM DEN 10 MAJ 2023.

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen för moderbolaget och koncernen samt om resultatdisposition i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Fredrik Hübinette (ordförande), Johan Thorell och Anders Ulfhielm.

Styrelsearvodet fastställdes till sammantaget 350 TSEK, varav ordförande 150 TSEK och övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen 100 TSEK vardera.

Årsstämman beslutade om omval av BDO Mälardalen AB, org. nr. 556291-8473, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Niclas Nordström som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att uppta en lånegaranti uppgående till 3 MSEK från Gryningskust Holding AB som står under bestämmande inflytande av styrelseledamoten Johan Thorell. Ersättning för lånegarantin uppgår till 2,5% av garantibeloppet och en årsränta om 15% på upptaget lånebelopp. Ersättning för lånegarantin betalas ut första gången 31 december 2023 och resterande ersättning betalas senast 30 april 2024. Eventuellt lånebelopp inklusive upplupen ränta återbetalas senast 30 april 2024.

Styrelsen har, som meddelats separat, tidigare fattat beslut om att uppta lånegarantier om totalt 2,55 SEK på motsvarande villkor. I och med att lånegarantin från Gryningskust Holding AB godkänts uppgår Bolagets totala lånegarantier till 5,55 MSEK.

Styrelsen bemyndigades vidare att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för att täcka bolagets eventuella ytterligare behov av kapital som krävs för produktions- eller kommersialieringsändamål. Om bemyndigandet utnyttjas för nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas.

För mer information, besök Nicoccinos hemsida http://www.nicoccino.se, eller kontakta:

För mer information, kontakta

Fredrik Laurell, VD, +46 733 98 04 74, fredrik.laurell@nicoccino.se

Nicoccino tillverkar och distribuerar nicotine strips. Produkterna finns att köpa på https://shop.nicoccino.se/

Nicotine strips adresserar den växande marknaden för nikotinportioner och erbjuder unika fördelar jämfört med traditionella prillor:

Snabb nikotinleverans  – frisättning av nikotin inom några sekunder, allt nikotin levererat efter några minuter.

Diskret användande  – nicotine strips syns inte och upplöses efter några minuter. Inget behöver tas ut och kastas. Bekvämt för användaren och bra för miljön.

Nicoccino har kontor i Vallentuna norr om Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.


2023 Bolagsstämmokommunike

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.