Skip to main content

Bokslutskommunike januari-december 2023 Nicoccino Holding AB

Q4 Bokslutskommuniké

1 januari – 31 december 2023

Nicoccino Holding AB (publ.)

Org. Nr. 556942–1604

KONCERNENS UTVECKLING

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG
OKTOBER DECEMBER 2023

  • Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 74 TSEK (58 TSEK)
  • Nettoresultatet uppgick till -2 186 TSEK (-1 772 TSEK) 
  • Resultatet per aktie blev -0,07 SEK (-0,07 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1 256 TSEK (-1 693 TSEK) eller -0,04 SEK (-0,06 SEK) per aktie
  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 5 740 TSEK (11 495 TSEK)
  • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 24 728 TSEK (24 430 TSEK)
  • Nyemission slutfördes genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1. Totalt 3 507 468 nya aktier tecknades motsvarande ca 98% av utestående teckningsoptioner. Bolaget tillfördes totalt 6 017 TSEK, likviden erhölls den 11 oktober.

UTVECKLING UNDER PERIODEN

Bolagets produktionsanläggning i Gillinge driftsattes och kan nu tillverka Nicotine Strips av en avsevärt högre kvalitet än den tidigare semimanuella processen.

Bygg- och Miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun utförde den 23 oktober en livsmedelstillsyn av produktionsanläggningen. Inga avvikelser konstaterades och därmed har bolaget fått ett kvitto på att såväl lokaler som rutiner säkerställer en säker produktionsprocess.

Bolaget deltog den 15-16 oktober på Storbritanniens största apoteksmässa, Pharmacy Show i Birmingham. Flera intressanta kontakter med potentiella distributörer knöts och diskussioner om möjligheter till samarbeten fortgår. Som direkt följd av mässan inleddes den 29 december en testlansering av Nicotine Strips tillsammans med Clockwork Pharmacies på tre av kedjans apotek i norra London.

UTVECKLING EFTER PERIODEN

Nicorex, bolagets distributör i Estland, genomför 1/1-29/2-2024 en kampanj med riktad kommunikation och en prisreduktion till medlemmar i sin kundklubb. Kampanjen har bidragit till en stark ökning av både antal konsumenter och försäljning. Under kampanjens första sex veckor har antalet konsumenter fyrdubblats, jämfört med antalet konsumenter under de åtta månader sedan lanseringen av Nicotine Strips inleddes i april 2023. Försäljningen under kampanjen var också dubbelt så hög jämfört med 2023. De konsumenter som köpt mer än tio förpackningar Nicotine Strips under kampanjen är nästan uteslutande så kallade dual users, som både röker och använder en annan produkt som komplement till sitt rökande. Data från kampanjen och framförallt efter dess avslutande kommer ge viktig förståelse för hur stor andel av rökare som ser Nicotine Strips som ett attraktivt alternativ till sin rökning.

Bolaget har fortsatta diskussioner med potentiella samarbetspartners och kommer meddela när färdiga avtal träffats.

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 74 tkr (58 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 2 195 tkr (1 994 tkr), fördelat på råvaror och förnödenheter 28 tkr (197 tkr), övriga externa kostnader 883 tkr (503 tkr), personalkostnader 711 tkr (889 tkr), avskrivningar 538 tkr (342 tkr) samt övriga rörelsekostnader 35 tkr (63 tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -2 186 tkr (-1 772 tkr), eller -0,07 kr (-0,07 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till 2 714 tkr (-2 688 tkr) varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 256 tkr (-1 693 tkr), eller -0,04 kr (-0,06 kr) per aktie. Koncernens likvida medel var vid periodens slut 5 740 tkr (11 495 tkr).

Investeringar

Under kvartalet har investeringar om 1 870 tkr (688 tkr) gjorts i anläggningstillgångar.

Medarbetare

Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 1 (1).

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 24 728 tkr (24 430 tkr) eller 0,80 kr (0,93 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens slut 81% (97%).

MODERBOLAGET

Nicoccino Holding AB är moderbolag i en koncern med totalt tre bolag. Nicoccino Holding AB äger samtliga aktier i Nicoccino AB (556958–3353) som i sin tur äger samtliga aktier i Nicoccino Ltd London (08718046). Nicoccino Ltd London är vilande.

Fjärde kvartalet oktober-december 2023

Nettoomsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 1 081 tkr (753 tkr), varav övriga externa kostnader utgjorde 370 tkr (-136 tkr), personalkostnaderna 707 tkr (889 tkr) och av- och nedskrivningar 0 tkr (0 tkr). Resultat efter finansnetto var för kvartalet -593 tkr (-250 tkr).

Likviditeten i moderbolaget per 31 december 2023 var 3 756 tkr (10 819 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 19 202 tkr (19 062tkr) och soliditeten var 84% (98%).

ÖVRIGT

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Nicoccino Holding AB uppgick till 1 542 tkr fördelat på 30 846 168 utestående aktier. Den riktade emissionen som genomfördes under andra kvartalet 2023 ökade aktiekapitalet med 60 tkr och antalet aktier med 1 200 000. Bolagets egna kapital ökade då med 1 920 tkr. Under fjärde kvartalet slutfördes en nyemission genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 som ökade aktiekapitalet med 175 tkr och antal aktier med 3 507 468. Nyttjandegraden var cirka 98%. Bolagets eget kapital ökade med 6 017 tkr.

Aktien

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Bolaget hade per den 31 december 2023 3 215 aktieägare.

Incitamentsprogram

I koncernen finns inga optionsprogram eller andra aktierelaterade program. Verkställande direktören har incitamentsprogram relaterade till aktiekursen vid avyttring av hela eller delar av företagets verksamhet.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Vidare information återfinns i bolagets årsredovisning, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.nicoccino.se.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Upplysningar framkommer förutom i de finansiella rapporterna även i övriga delar av delårsrapporten.

Definitioner och nyckeltal

Resultat per aktie

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier

Det genomsnittliga antalet aktier i Nicoccino Holding AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Nicoccino Holding AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i relation till eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital

Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm 2024-02-21

Styrelsen och verkställande direktören för

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Fredrik Hübinette                                                                                                       Johan Thorell
Styrelsens ordförande                                                                                        Styrelseledamot

Fredrik Laurell                                                                                                     Anders Ulfhielm
Verkställande direktör                                                                                        Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter

Årsredovisning 2023:       2024-04-25

Q1 Delårsrapport:             2024-05-16

Q2 Delårsrapport:             2024-08-21

Q3 Delårsrapport:             2024-11-24

För ytterligare information kontakta gärna:

Fredrik Laurell +46 733 98 04 74

fredrik.laurell@nicoccino.se

Gillinge 55

186 91 VALLENTUNA

http://www.nicoccino.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2024, kl 16:00 CET.


2023 Q4 Bokslutskommuniké Nicoccino Holding AB

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.