Skip to main content

Bokslutskommunike januari-december 2022 Nicoccino Holding AB

Q4 Bokslutskommuniké

1 januari – 31 december 2022

Nicoccino Holding AB (publ.)

Org. Nr. 556942–1604

KONCERNENS UTVECKLING

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG
OKTOBERDECEMBER 2022

  • Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 0,1 MSEK (0,0 MSEK)
  • Nettoresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-1,4 MSEK) 
  • Resultatet per aktie blev -0,07 SEK (-0,07 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,7 MSEK (-1,6 MSEK) eller -0,06 SEK (-0,08 SEK) per aktie
  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 11,5 MSEK (14,7 MSEK)
  • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 24,4 MSEK (17,9 MSEK)

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Försäljningen på den egna webbshopen, https://shop.nicoccino.se/, fortsatte öka.   Webbshopens försäljning helåret 2022 var mer än 50% högre än helåret 2021.

Efter deltagande i den internationella tobaksmässan Intertabac fördes diskussioner med ett flertal distributörer i främst Europa. Varuprover skickades till ett dussintal länder och mottagandet var överlag mycket positivt. Bolaget kommer successivt att meddela när färdiga avtal träffats.

Under november levererades en mindre kvantitet nicotine strips till en distributör i Malta. Ett dussintal försäljningsställen, främst apotek, lanserade produkten i sina butiker. Den initiala uppföljningen visar att nicotine strips är en attraktiv produkt med potential som uppskattas av butikspersonal och konsumenter. En andra order inväntas inom kort.

Under december levererades en mindre kvantitet nicotine strips till en detaljist specialiserad på nikotinprodukter i Estland. Lansering av nicotine strips i detaljistens butiker kommer att ske under första kvartalet.

Leveranserna till de två nya distributörerna bidrog till den totala försäljningsökningen.

HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Bolaget flyttade in i den nya kombinerade produktions- och kontorslokalen i Vallentuna. Ombyggnationer för att anpassa lokalen enligt livsmedelslagens krav inleddes och väntas slutföras under första kvartalet.

Den av Hanbury-Autogil Ltd beställda maskinen för tillskärning av filmråvara har testkörts vid ett flertal tillfällen och acceptanstest väntas ske senast i mars. Maskinen beräknas levereras till Vallentuna under andra kvartalet.

Den av Frontier LLC beställda coatingmaskinen har blivit ytterligare försenad. Acceptanstest väntas kunna ske i mars och maskinen beräknas levereras till Vallentuna under andra kvartalet.

Automatiserad produktion av nicotine strips i bolagets lokaler väntas alltjämt kunna starta senast under tredje kvartalet 2023.

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 58 tkr (17 tkr).

Kostnader

Kostnaderna under kvartalet uppgick till 1 994 tkr (1 498 tkr), fördelat på råvaror och förnödenheter 197 tkr (-163 tkr), övriga externa kostnader 503 tkr (801 tkr), personalkostnader 889 tkr (689 tkr), avskrivningar 342 tkr (65 tkr) samt övriga rörelsekostnader 63 tkr (106 tkr).

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -1 772 tkr (-1 419 tkr), eller -0,07 kr (-0,07 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet

Kvartalets kassaflöde uppgick till -2 688 tkr (-3 914 tkr) varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –1 693 tkr (-1 572 tkr), eller -0,06 kr (-0,08 kr) per aktie. Koncernens likvida medel var vid periodens slut 11 495 tkr (14 712 tkr).

Investeringar

Under kvartalet har investeringar om 688 tkr (2 227 tkr) gjorts i anläggningstillgångar.

Medarbetare

Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 1 (1). Bolaget har utöver den direkt anställda köpt in ett flertal tjänster på konsultbasis, bl.a. för produktion, teknikutveckling och ekonomihantering.

Eget kapital

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 24 430 tkr (17 867 tkr) eller 0,93 kr (0,86 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens slut 97% (96%).

MODERBOLAGET

Nicoccino Holding AB är moderbolag i en koncern med totalt tre bolag. Nicoccino Holding AB äger samtliga aktier i Nicoccino AB (556958–3353) som i sin tur äger samtliga aktier i Nicoccino Ltd London (08718046). Nicoccino Ltd London är vilande.

Fjärde kvartalet oktober-december 2022

Nettoomsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 1 059 tkr (967 tkr), varav övriga externa kostnader utgjorde 170 tkr (275 tkr), personalkostnaderna 889 tkr (692 tkr) och av- och nedskrivningar 0 tkr (0 tkr). Resultat efter finansnetto var för kvartalet -556 tkr (-470 tkr).

Likviditeten i moderbolaget per 31 december 2022 var 10 819 tkr (14 326 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 19 362 tkr (12 599 tkr) och soliditeten var 98% (86%).

Ingångna leasingavtal som ännu inte börjat gälla

Utöver de leasingavtal som redovisas i balansräkningen har Nicoccino ingått ett leasingavtal för en produktionslokal som trädde ikraft 3 januari 2023, motsvarande en årshyra på 564 (-) tkr. Leasingavtalet löper över fem år.

ÖVRIGT

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Nicoccino Holding AB uppgick till 1 307 tkr fördelat på 26 138 700 utestående aktier. Nyemissionen som genomfördes under andra kvartalet ökade aktiekapitalet med 270 tkr och antalet aktier med 5 393 700. Bolagets egna kapital ökade med 14 071 tkr.

Aktien

Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. Bolaget hade per 31 december 2022 3 268 aktieägare.

Incitamentsprogram

I koncernen finns inga optionsprogram eller andra aktierelaterade program. Verkställande direktören har incitamentsprogram relaterade till aktiekursen vid avyttring av hela eller delar av företagets verksamhet.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Vidare information återfinns i bolagets årsredovisning, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.nicoccino.se.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Upplysningar framkommer förutom i de finansiella rapporterna även i övriga delar av delårsrapporten.

Definitioner och nyckeltal

Resultat per aktie

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier

Det genomsnittliga antalet aktier i Nicoccino Holding AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Nicoccino Holding AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i relation till eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital

Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm 2023-02-21

Styrelsen och verkställande direktören för

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Fredrik Hübinette                                                                                             Johan Thorell
Styrelsens ordförande                                                                                        Styrelseledamot

Fredrik Laurell                                                                                                  Anders Ulfhielm
Verkställande direktör                                                                                Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter

Årsredovisning 2022:        2023-04-13

Q1 Delårsrapport:             2023-05-10

Q2 Delårsrapport:             2023-08-23

Q3 Delårsrapport:             2023-11-08

För ytterligare information kontakta gärna:

Fredrik Laurell +46 733 98 04 74

fredrik.laurell@nicoccino.se

Gillinge 55

186 91 VALLENTUNA

http://www.nicoccino.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2023 kl 16:00 CET.


2022 Bokslutskommuniké Nicoccino Holding AB

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.