Skip to main content

Bokslutskommuniké Januari-December 2021 Nicoccino Holding AB

Bokslutskommuniké Januari-December 2021 Nicoccino Holding AB

KONCERNENS UTVECKLING

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG
OKTOBERDECEMBER 2021

  • Koncernens nettoomsättning under det fjärde kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK)
  • Nettoresultatet uppgick till -1,4 MSEK, (-0,9 MSEK) 
  • Resultatet per aktie blev -0,07 SEK (-0,04 SEK)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,6 MSEK (-0,2 MSEK) eller -0,08 SEK (-0,02 SEK) per aktie
  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 14,7 MSEK (23,6 MSEK)
  • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 17,9 MSEK (23,6 MSEK)

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Avtal träffades med Hanbury-Autogil Ltd, en teknikkonsultfirma i Storbritannien, om konstruktion och leverans av en skär- och klippmaskin som kommer att integrera tillverkningsprocessen från filmråvara på rulle till konsumentförpackning. Maskinen kommer levereras i slutet av Q2 2022.
  • Diskussioner med leverantörer för tillverkning av film på rulle har fortgått. Överenskommelse träffades med ett företag i Connecticut om produktion av en testbatch av filmråvara.
  • Sökandet efter produktionslokal fortgick.
  • Diskussioner med potentiella samarbetspartners fortlöpte.

Nicoccinos övergripande mål är att erbjuda vuxna konsumenter ett säkert och enkelt sätt att njuta av nikotin snabbt och diskret. Bolagets produkter finns att köpa på shop.nicoccino.se.

Nicoccino har huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Kontakt: info@nicoccino.se

Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser. FNCA kan nås på info@fnca.se samt på +46 8 528 00 399.

Q4 2021 NHAB Final

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.