Skip to main content

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2020 NICOCCINO HOLDING AB (publ)

KONCERNENS UTVECKLING

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG
OKTOBERDECEMBER 2020

 • Koncernens nettoomsättning under det tredje kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK)
 • Nettoresultatet uppgick till -0,8 MSEK, (-1,1 MSEK) 
 • Resultatet per aktie blev -0,04 SEK (-0,08 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,4 MSEK (-0,6 MSEK) eller -0,02 SEK (-0,05 SEK) per aktie
 • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 23,6 MSEK (9,0 MSEK)
 • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 23,6 MSEK (8,8 MSEK)

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Bolaget anskaffade en begagnad testliner för produktion av strips, maskinen installerades i Täby.
 • Arbetet med utvärdering av två leverantörer av förpackningsmaskiner fortlöpte.
 • Diskussioner med en leverantör för tillverkning av film inleddes och en preliminär överenskommelse om produktion av en testbatch under Q1 2021 nåddes.
 • Patentverket i USA (USPO) beviljade, som tidigare meddelats, bolagets ansökan om nikotinpatent som lämnades in 2013. Skydd föreligger nu i 53 länder.
 • Diskussioner med potentiella samarbetspartners fortlöpte.

FINANSIELL UTVECKLING

Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen (ÅRL) samt IFRS, så som antagits av EU. För moderbolaget har årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer tillämpats.

Fredrik Laurell
CEO
fredrik.laurell@nicoccino.se


Nicoccino erbjuder en patentskyddad oral film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb, säker och diskret tillgång till nikotin.

Release

Become a distributor

We are always looking for new distributors of Nicotine Strips. Contact us and we will respond as soon as we can.